برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

K شاخص پایداری است که از عرض مبدا منحنی روی در شدت برش یک محاسبه می‌شود. عموماً K نسبت به n در مقابل تغییرات دما بسیار حساستر است. مقدار n برای سیالات شبه پلاستیک کمتر از یک است ویسکوزیته ظاهری سیالات شبه پلاستیک برابر است با:
(3-8)
(3-9)
نمونه‌هایی از سیالات شبه پلاستیک چسب‌ها، مذاب‌های پلیمری، مایونز هستند.
2- سیالات دیلاتانت (اتساعی)
در سیالات دایلاتانت همانطوریکه در منحنی جریان آن در شکل(3-4) دیده می‌شود، برخلاف سیالات شبه‌پلاستیک ویسکوزیته ظاهری با افزایش شدت برش افزایش می‌یابد. این مواد در مقایسه با سیالات شبه‌پلاستیک در طبیعت و صنعت وجود دارند. رابطه تنش-کرنش پیشنهادی برای سیالات فاقد تنش تسلیم را می‌توان برای سیالات دایلاتانت بکار گرفت و اغلب معادله قاعده توانی یا اوستوالد دووال برای این سیالات استفاده می‌شود. البته دقت داریم که مقدار n برای سیالات دایلاتانت بزرگتر از یک است. موادی که رفتارهای دایلاتانتی دارند عبارتنداز: نشاسته، سیلیکات پتاسیم، شن ساحل مرطوب، برخی از محلول‌های پودر ذرت- شکر، بعضی از رنگ‌های پودر آهن در مایعات دارای ویسکوزیته پایین، صمغ عربی و …. شکل(3-5) تغییرات ویسکوزیته-شدت برش چند نوع سیال را نشان می‌دهد.

شکل(3-5) تغییرات ویسکوزیته- شدت برش سیالات غیرنیوتنی فاقد تنش تسلیم ]22[
3-3-1-2-سیالات غیرنیوتنی تابع زمان
در بسیاری از مایعات غیرنیوتنی نه تنها لزجت آنان وابسته به شدت برش است بلکه ساختمان مولکولی شان نیز تابع زمان است. البته بدیهی است که ساختمان سیال با شدت برش تغییر پیدا می‌کند.
ولی اگر تطبیق یافتن ساختمان سیال (یا انسجام یافتن ساختمان آن) با شدت برش اعمال شده نیازمند زمان قابل توجهی باشد در آنصورت می بینیم که لزجت اندازه‌گیری شده حتی در یک آزمایش برش ساده نه تنها تابع شدت برش بلکه تابع زمان نیز هست، به عبارتی:
(3-10)
این سیالات به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند:
1 – سیالات تیکسوتروپیک
2 – سیالات رئوپکتیک
تمایز این دو گروه اینست که در یک شدت برش معین و دمای ثابت تنش برشی با زمان در یکی افزایش و در دیگری کاهش می‌یابد.
3-3-1-3-سیالات تیکسوتروپیک
این نوع سیالات اگر تحت یک شدت برش ثابت در دمای معین قرار گیرند، برش آنها نسبت به زمان یک کاهش برگشت پذیر خواهد داشت. البته تنش برشی در نهایت به یک مقدار حدی (که با تعادل ایجاد شده در ساختمان سیال، بدلیل اعمال یک شدت برش مشخص سازگار است) میل خواهد کرد. با استفاده یک ویسکومتر چرخان می‌توان منحنی جریان این نوع سیال را رسم نمود. در این آزمایش شدت برش بطور مداوم از صفر تا یک مقدار ماکزیمم افزایش یافته و سپس فوراً بطور مداوم (پایدار) کاهش پیدا کرده تا به صفر برسد.

مطلب مرتبط :   پایان نامه درباره روش انجام کار و نگهداری

دسته بندی : علمی