برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

دوری جستن از موقعیتهای پرخاشگری ؛
برای رهایی از تنشهای روانی ، بزرگسالان باید فرصتهایی به دست آوردند تا مانند کودکان رفتار کنند . این روش به آنان این امکان را می دهد تا مانند زمانی که در مهد کودک بوده اند ، تقریباً هر کاری را که دوست دارند در محیط گردهمایی خود انجام دهند (بازگشت به زمان کودکی ).
از خود بیگانگی انسان امروز
چندی پیش ، در شهر مارلیک کرج ، مردی در یک اقدام جنون آمیز با به آتش کشیدن خانه اش ، خانواده یازده نفری خود را به کام مرگ فرستاد. او در وصیت نامه ای که از خود به جای گذاشت ، نوشته بود ” … انسانها بی احساس شده اند ، عاطفه از بین رفته و انسانها ماشینی شده اند … ” ظاهراً نویسنده این مطلب می خواسته است ، مفهومی را بیان کند که جامعه شناسان به آن ” از خود بیگانگی ” گویند . فروغ فرخزاد با درون بینی شاعرانه خود ، ماشینی شدن ومسخ شدن تدریجی انسان امروز را در شعر ” دیدار در شب ” توصیف می کند و ” زنده های امروزی را چیزی به جز تفاله یک زنده نمی داند ” و ویرژیل گئورگیو نویسنده رمان ساعت 25 می نویسد : ” وقتی که انسان با ماشین همانند شود و هویت ماشینی پیدا کند ؛ در آن موقع دیگر انسانی در پهنای زمین باقی نخواهد ماند .”
” مهاتما گاندی ” تمدن ماشینی را ” عصر سیاه ” می نامد و می گوید : ” به زعم این تمدن ، مادیات تنها هدف زندگی است و در آن کمترین اعتنایی به معنویات نمی شود . این تمدن اروپاییان را دیوانه می کند و ایشان را بنده زر می سازد … قلب تمدن جدید ” ماشین ” است .

مطلب مرتبط :   پایان نامه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و نظریه های رفتارگرایی

فصل سوم
روش تحقیق

جامعه مورد مطالعه
جامعه مورد مطالعه در تحقیق حاضر عبارتند از دانش آموزان مقطع ابتدایی به جز مقطع اول دبستان که طبق آمار بدست آمده از آموزش و پرورش منطقه و آمار بدست آمده در حدود بالای 9000 نفر دانش آموز مقطع ابتدایی به عنوان جامعه مورد مطالعه به حساب می آید .
حجم نمونه
با توجه به جامعه مورد مطالعه و بر آورد کل آن از بین 9000 دانش آموز 90 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون بر روی آنها اجرا گردیده است .
روش نمونه گیری :
روش نمونه گیری استفاده شده در تحقیق عبارت است از روش نمونه گیری طبقه ای است . روش نمونه گیری طبقه ای در مطالعه هایی که محقق قصد مقایسه زیر گروه های مختلفی را داشته باشد مناسب است به طور خلاصه در روش نمونه گیری طبقه ای محقق مطوئن است که نمونه انتخاب شده بر اساس ویژگی ها و عواملی که اساس آن طبقه بندی بوده اند نماینده واقعی جامعه مورد نظر است .
( دلاور -ص125 سال 1384 )
ابزار اندازه گیری تحقیق
ابزار اندازه گیری تحقیق در این تحقیق و پژوهش عبارت از پرسش نامه پرخاشگری که معروف به آزمون (پ ، پ ) است که این آزمون دارای 45 سؤال دو گزینه ای بله و خیر است که این آزمون جهت سنجش پرخاشگری در روحیه پرخاشگری در افراد است که در سال 1963 طراحی شده است که روحیات فرد مقابل را می سنجد و اینکه آیا این عوامل باعث بر افروختگی می شود یا نه که جمع نمرات بله به عنوان نمره خام به حساب می آید و نمره گذاری در این آزمون به این صورت انجام می گیرد که به نمرات مطابق کلید 1 و مخالف کلید 0 نمره به آن تعلق می گیرد و مدت اجرای آزمون در حدود 25 دقیقه طول می کشد و همین طور شیوه اجرای آزمون هم به صورت گروهی و هم به صورت فردی است که در تحقیق حاضر به صورت گروهی و هم به صورت فردی است که در تحقیق حاضر به صورت گروهی انجام گرفته است به این صورت که آزمونی ها در یک محل جمع و آزمون اولی آنها اجرا می گردد و طبق تحقیقات انجام شده روایی این آزمون 70 در صد و پایایی آن 65درصد بوده است آزمون پرخاشگری بر روی کودکان و والدین مورد استفاده قرارمی گیرند و جهت سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان که معدل و میانگین بدست آمده از سال تحصیلی مورد توجه قرار گرفته است و آن هم مورد سنجش قرار می گیرد .
نمره آزمودنی در بین آزمودنی ها از 28 تا 50 در حد وسط قرار گرفته است و بالاتر ا ز این نمرات نشان دهنده پرخاشگری بالا در بین آزمودنی ها ست و پایین تر از آن نشان دهنده میزان کم پرخاشگری است .
روش آماری مربوط به زمینه
جهت آزمون زمینه های تحقیق و بررسی رابطه بین پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی و مقایسه پرخاشگری در بین مقاطع تحصیلی دوم و سوم و پنجم در مقایسه پرخاشگری در بین دانش آموزان ممتاز و ضعیف از لحاظ درسی از روش آماری ضریب بهم بستگی پیرسون و t متغییر مستقل استفاده گردیده که فرمول آن به شرح زیر است :
روش تحقیق