Comments: 0 Posted by: 90 Posted on: فوریه 9, 2019

جغرافیای شهرها و در نتیجه متمرکز شدن امور اجتماعی خاص در اماکنی ویژه و در نتیجه جدایی محل کار، تحصیل، زندگی خانوادگی از مهمترین ویژگیها و آثار جوامع مدرن است که جامعه امروزین ما به طور گستردهای تحت تأثیر آن قرار گرفته است. این مسأله باعث شده است که برخلاف زندگی جوامع غیرمدرن یا غیرصنعتی و روستایی که استمرار و دائمی بودن نسبی کار مشخصه اصلی آن بوده است ، در جوامع شهری ، افراد بخش هایی از شبانه روز را در فراغت به سر برند. اگر چه وجود اوقات فراغت مختص به اعضای جوامع شهری نیست، لکن در جوامع روستایی، این وضعیت به گونه ای فصلی و نامشخص تابع وضعیت جغرافیایی محل زندگی است . این در حالی است که فعالیت اکثریت اعضای جوامع شهری در امر تولید و خدمات سپری می شود و وابستگی بسیاری از آنها به ساختارهای حکومتی از یک سو و جنبش های کارگری از دیگر سو و در نتیجه کاهش دادن ساعات کار آنان در قوانین و مقررات کشور باعث شده است که اوقات فراغت و تفریح افراد این جوامع تقریباً مشخص و ثابت باشد.
علی ایحال پر کردن این اوقات به نحوی مناسب، به ویژه به لحاظ نظم و امنیت اجتماعی و جلوگیری از انحرافات، ضرورتی است که جوامع امروزی با آن کاملاً آشنا هستند . به بیان دیگر، نظام تقسیم کار و جدا شدن مکان کار و تحصیل از محل زندگی و نیز کاهش ساعات کار باعث شده است که افراد، ساعاتی از شبانه روز را برای خود داشته باشند. رسانهها یکی از پرکننده های مؤثر اوقات فراغت، به ویژه برای کودکان هستند (محمدی 1377، 9).
2-2-2-4 سایر کارکردهای رسانه
از سایر کارکردهای رسانه میتوان به آموزش و ایفای نقش معلم در تعلیمهای نوین، برقراری تقویت پیوندهای اجتماعی از طریق برنامههای گفتگو، میزگرد، راه اندازی یا بزرگداشتها، جشنها، جشنوارهها، همایشها و فعالیتهای گروهی، شکل دادن به افکار عمومی یا انعکاس آنها در مقاطع و موضوعات خاص، مصاحبه با افرادی که در اثر تحولات جوامع کنونی، تنها ماندهاند و همچنین نقش رسانه ها به عنوان نگهبان و عامل تصمیم و بسیاری دیگر کارکردها میتوان اشاره کرد.

2-2-3 تأثیرات رسانه ها
رسانهها دارای تأثیراتی فراوانی میباشند که میتوان آنها را به لحاظ ابزار انتقال پیام، حوزه تأثیر جغرافیایی، حوزه تأثیر بر مخاطبین، نوع مالکیت و نحوه اداره آنها تقسیمبندی کرد که در ادامه هر کدام از این تأثیرات را بیان میکنیم.
2-2-3-1 به لحاظ ابزار انتقال پیام

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با توجه به ماهیت فعالیت انواع مختلف رسانهها و تنوع عواملی که در تهیه یک موضوع خبری یا ارائه یک
مطلب یا خبر به مردم نقش دارند، به لحاظ ابزار انتقال می توان در یک تقسیمبندی کلی، رسانهها را به رسانههای چاپی یا نوشتاری و رسانههای صوتی و تصویری تقسیم کرد.
این تقسیمبندی به ما کمک میکند تا درباره هر یک از این رسانههای کلی، قواعدی خاص مشخص کنیم و مصادیق احتمالی را با توجه به آن قواعد تبیین کنیم.
لذا با یک قاعده کلی می توان همه آنها را با اختلافاتی اندک تحت پوشش قرار داد . منتها شیوه ارتباطی هر یک از دو نوع رسانه مذکور با مخاطبان متفاوت است و همین امر یکی از وجوه تمایز این تقسیم بندی به شمار میرود. به دیگر سخن، شیوه ارتباطی رسانههای چاپی و نوشتاری به صورت انتشار و شیوه ارتباطی رسانههای صوتی و تصویری پخش میباشد اما هدف هر دو انتقال پیام به بیننده میباشد ( مرادی مدیران 1391، 31).
2-2-3-2 به لحاظ حوزه تأثیر جغرافیایی
به لحاظ حوزه تأثیر جغرافیایی، رسانهها را میتوان به محلی، ملی، فراملی و جهانی تقسیمبندی نمود. رسانههای محلی، رسانه هایی میباشند که حوزه فعالیت آنها در مقایسه با سایر رسانهها محدودتر بوده و صرفاً به بخشهایی از ساختار کشور مربوط میگردند. شاید بتوان روزنامههای محلی، برنامههای رادیویی محلی و شبکههای تلویزیونی استانی یا ایالتی را از جمله این مصادیق برشمرد. در هر حال ویژگی و شاخصه اصلی این رسانه آن است که برنامهها و محتویات آن به همان اندازه حوزه تحت سیطره خویش تأثیرگذاری خواهند داشت.
رسانههای ملی، حوزه عملی خود را به تمام سطح کشور گسترش میدهد. شبکههای رادیویی و تلویزیونی سراسری، روزنامههای صبح ایران و یا مطبوعات عصرانه، همه از رسانههای ملی قلمداد میشوند.
رسانههای فراملی، علاوه بر آنکه مجموعه کشور را تحت پوشش قرار میدهند، حوزه عمل خود را به خارج از مرزهای کشور نیز توسعه میبخشند.
سرانجام این که رسانههای جهانی دارای بالاترین حوزه عمل بوده و در واقع هجمه ای برای کلیه مرزهای جغرافیایی و سیاسی تلقی میشوند که میتوان اینترنت را بارزترین مصداق این نوع رسانه دانست (مرادی مدیران 1391، 32).
2-2-3-3 به لحاظ تأثیر بر مخاطبین
تقسیمبندی رسانهها از نظر میزان تأثیر آنها بر مخاطبین مستلزم این است که وضعیت هر یک از رسانهها در جامعه ارزیابی و نتایج آن، تجزیه و تحلیل گردد. بدیهی است که بدون در اختیار داشتن اطلاعات و دادههای آماری صحیح و دقیق، تعیین سطوح متفاوت این تأثیرها غیرممکن است. ولی به طورکلی از این زاویه میتوان رسانهها را به سه دسته تقسیمبندی نمود.
1- رسانههای سطح اول: برای مثال در ایالات متحده آمریکا چهار رسانه اصلی روزنامه، مجله، رادیو و تلویزیون از تأتیر و استقبال مخاطبین درسطح اول جای دارند.
2- رسانههای سطح میانی: اگر بخواهیم مثالمان را کامل کنیم، در همان ایالات متحده، کتاب و فیلم سینمایی علی رغم دهههای قبل در سطح میانی قرار دارند. این دو رسانه زمانی نیروهای اصلی در جامعه آمریکا به شمار میرفتند و با اینکه هنوز هم از قدرت نفوذ فراوان برخوردارند، ولی شاید به میزان سنوات پیشین بر اکثریت جامعه تأثیر نگذارند.
3- رسانههای سطح پایین: در سطح سوم از تأثیرگذاری نسبت به بقیه رسانهها همچون تابلوهای تبلیغاتی، پوسترها و غیره قرار دارند.
تقسیمبندی رسانهها به لحاظ تأثیر آن بر مخاطبین و به لحاظ قابل پیشبینی بودن القاء افکار مجرمانه بر یک گروه یا صنف خاص و تعیین درجه احتمال مجرمانه بودن انعکاس یک مطلب در یکی از رسانههای فوقالذکر و به طورکلی تعیین و تشخیص اوضاع و احوالی که یک جرم شناس باید به موجب آن اوضاع و احوال، قوه تأثیر عامل مجرمانه و یا عمق اثر بخشی آن را احراز کند، اهمیتی اساسی دارد (ذاکرحسین 1386، 8).
2-2-3-4 به لحاظ نوع مالکیت و نحوه اداره آنها
مالکیت رسانهها با نحوه اداره آنها پیوندی مستقیم دارد و از این لحاظ میتوان رسانههای مزبور را به دو دسته رسانههای دولتی و رسانههای خصوصی تقسیمبندی نمود و از زاویه دیگر رسانههای همگانی به رسانههای داخلی و رسانههای خارجی تقسیم میشوند که به منظور جلوگیری از اطاله کلام از تشریح آن خودداری میکنیم.

2-2-4 مصادیق رسانهها
شاید بر شمردن مصایق رسانهها در عصری که کوچکترین داده اطلاعاتی نیز میتواند حاوی مطالب گوناگون و موجد تحولاتی شگرف باشد کاری بسیار دشوار تلقی گردد. ولی ما در این تحقیق ناچار از برشمردن مصادیقی چند از این خانواده وسیع هستیم چرا که با شناساندن آنها و بررسی قابلیتهایشان و از طرفی نقد عمیق چند مصداق برتر رسانهای شاید بتوانیم گوشهای از این قدرت پدیده نوظهور بشری را نمودارساخته و از این طریق ارتباط و نقش آنها را در بزهکاری و بزهدیدگی کودکان یک جامعه تبیین سازیم.
در اینجا قصد داریم مصادیق رسانهها به همراه توضیحات مختصری از آنها را بیان کنیم.
2-2-4-1 رسانههای نوشتاری
در یک تقسیمبندی کلی می توان انواع کتب، مقالات، مطبوعات و در یک کلام آثار نوشتاری ماحصل دسترنج انسان را در زمره رسانههای نوشتاری برشمرد. بدیهی است که این رسانه عمری به درازای تاریخ مکتوب و مستند بشریت دارد و از همان ابتدا مورد توجه انسان قرار گرفته است. در ادامه به بیان انواع این رسانهها می پردازیم.
2-2-4-1-1 مطبوعات و مجلات

در فصل اول از آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب 17/6/1381 و اصلاحات بعدی آن، میخوانیم که مطبوعات مطلبی چاپی است که به لحاظ انتشار میتواند به صورت منظم با یکی از فصول زمانی روزی یکبار (روزنامه)، هفتهای یک بار (هفته نامه)، ماهی یکبار (ماهنامه)، دو ماه یکبار یا سه ماه یکبار (فصلنامه) و سالی یکبار (سالنامه) منتشر گردد.
نکته شایان ذکر اینجاست که وصف چاپ و انتشار این رسانه ها التزامی با استفاده از کاغذ و قالبی مجلد دارد و ممکن است طبق تصریح تبصره اول از همان ماده نشریه یا مجله به صورت الکترونیکی تهیه و منتشر گردد. نشریه الکترونیکی نشریهای است که در محیط دیجیتال با همان صورت، شرایط و ظواهر یک نشریه چاپی و طی فرآیند فعالیت مرسوم روزنامهنگاری و تحریریهای تولید و به طور منظم و با نام ثابت و شماره ردیف معینی در یک یا چند زمینه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تولید و منتشر میشود (مرادی مدیران 1391، 34).
2-2-4-1-2 کتب و مقالات
تاکنون از کتاب تعریف مشخص و کاملی که بتواند مفهوم تمام انواع آن را شامل شود، ارائه نشده است. اما یک تعریف معتبر را میتوان تعریف سازمان یونسکو که بیان داشته، کتاب یک اثر چاپی صحافی شده است که بیشتر از 49 صفحه داشته باشد و مانند نشریات تحت یک عنوان ثابت و به صورت دورهای منتشر نشود (حجازی 1386، 28).
2-2-4-2 رسانههای مبتنی بر دادههای دیجیتالی
اینترنت برگرفته از یک شبکه رایانهای است که شبکههای گوناگون را به یکدیگر متصل میکند. به طور معمول، اینترنت را معمولاً با سرویسهای مشهور آن مانند پست الکترونیکی (e-Mail) میشناسند. هسته اصلی شبکههایی که اینترنت را تشکیل می دهند اولین بار در سال 1969 به نام Arpanenet توسط آژانس پژوهشهای پیشرفته دفاعی زیر نظر وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا به وجود آمد. علاوه بر شبکه بزرگ TCP/IP، قدم مهم دیگری که در راه تشکیل اینترنت بر داشته شده تشکیل مرکز ملی علوم بر روی اسکلت اصلی شبکه دانشگاهی بود که nfsnet نام داشت و در سال 1986 به وجود آمد. با این کار شبکههای مختلف و نامتجانس با موفقیت در غالب اینترنت با یکدیگر همساز شده و متصل گردیدند. از این رو در خلال سالهای دهه 1990 میلادی، اینترنت کم کم و با موفقیت جایگزین اکثر شبکههای قبلی رایانهای شد. هم اکنون نیز بر اساس جدیدترین آمارهای موجود از شرکت فناوری اطلاعات ایران از نظر ضریب نفوذ، کشور ما پس از کشور غاصب اسرائیل و کشورهای امارات، بحرین، قطر، لبنان و اردن در مقام هشتم منطقه قرار گرفته است. مقامات ایرانی پیشبینی کردهاند که تا پایان برنامه پنج ساله پنجم، با توسعه شبکه دیتای خود و افزایش ضریب نفوذ این رسانه قدرتمند به بیش از 30 درصد، عملاً بیش از 22 میلیون کاربر را به اینترنت متصل خواهند کرد (مرادی مدیران 1391، 37).
2-2-4-3 رسانههای صوتی
همانطور که از نام آن مشخص است رسانه صوتی رسانهای است که فقط صدا دارد و تصویر ندارد که به آن رادیو میگویند.
امروزه رادیو مانند یکی از اعضای خانوادهها میباشد و همچون مصاحبی مهربان، با تنوعی درخور توجه آنچه را که ما میخواهیم میتواند در اختیارمان بگذارد و اگر نیازی به آن نداشتیم به سادگی با فشار دکمهای میتوان آن را کنار گذاشت که شاید بتوان آن را سالمترین رسانه دانست.
2-2-4-4 رسانههای دیداری
تلویزیون، سینما، بازیهای رایانه ای و ماهواره از جمله مرسومترین رسانههای دیداری در جهان میباشند که تأثیر بسیار زیادی حتی در تغییر رفتار یک نسل نسبت به نسلهای پیشین خود به وجود آوردهاند. در این قسمت قصد داریم مصادیق رسانههای دیداری را با توضیحات مختصری از آنها بیان کنیم.
2-2-4-4-1 تلویزیون

کلمه تلویزیون یک واژه دو قسمتی است که از زبان یونانی و لاتینی میآید. تل در یونانی به معنای دور در حالی که تلویزیون که از زبان لاتین

]]>