Comments: 0 Posted by: Posted on:

اطلاعات مانند خطوط الکترونیکی و نیز ماهوارههای فضایی مدیون است. بررسی این فرایندهای ارتباطی و نقش ابزارهای ارتباطی، سیر تکامل تاریخی آنها و کشف روابط موجود میان این ابزارها با زمینههای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جوامع از اهمیت بسیاری برخوردار است. این بررسیها نشان میدهند که تجزیه و تحلیل پیام ها بدون در نظر گرفتن ابزارهای انتقال مفاهیم امکانناپذیر است. بنابراین ارتباط در مفهوم عام خود مجموعه پیچیده و سازمان یافته ای است که جنبه های انسانی و تکنولوژیک آن از یکدیگر تفکیک ناپذیر است (اصغری 1392، 1).
2-2-1-4 ایجاد ارتباط جدید در مرحله صنعتی
در یک دوران طولانی، شکل حاکم ارتباط میان انسان‌ها، ارتباط کلامی بود. فرهنگ، دانش و تمام دست‌آورد‌ها و تجربیات اجتماعی و تاریخی جامعه، از طریق کلام و گفتار، قابل انتقال بود. هر چند که با پیدایی خط و کتابت، بسیاری از وقایع مهم جامعه به صورت مکتوب تا امروز هم باقی مانده است، اما اکثر نسخه‌ها در معرض نابودی و فساد قرار داشت و در عین حال، برای عموم قابل دسترس نبود. با رواج صنعت چاپ، امکان پیدایی نسخه‌های یکسان و مشابه که اشتباهات نسخه برداری در آنها دیده نمی‌شد، به وجود آمد. اما باز هم برای مدتی طولانی ، امکان استفاده از کتاب و همچنین امکان برقراری ارتباط از طریق چاپ فقط در اختیار نخبگان و یا افراد باسواد یک جامعه باقی ماند که در کل، درصد ناچیزی از افراد جامعه را تشکیل می‌دادند. بعلاوه، تا سالها این نوع ارتباط به افراد محدود بود و جمع و توده را در بر نمی‌گرفت.
از اوایل قرن نوزدهم و همزمان با اوج مرحله صنعتی شدن جوامع غربی، نوع جدیدی از ارتباط به وجود آمد که با تمام اشکال برقراری ارتباط در دوران‌های گذشته متفاوت بود. از این نوع ارتباط به عنوان ارتباط جمعی نام می‌برند. در اثر پیدایی شرایط سرمایه‌داری، ضرورت چاپ روزنامه‌هایی که به دست توده بود، پیش آمد. زیرا تنها در شرایط سرمایهداری پیشرفته که امکان تولید انبوه به وجود میآید، ضرورت برقراری ارتباط جمعی با توده نیز مطرح می‌شود. گذشته از رابطه‌ای که میان تولید و مصرف کالا وجود دارد، تنها شرایط پیشرفته صنعتی- سرمایه‌داری، مفروضات لازم برای ایجاد رسانه‌های جمعی را به دنبال می‌آورد. به دنبال گسترش مطبوعات، انسان با گسترش رادیو در اوایل قرن بیستم و تلویزیون پس از نیمه اول قرن رو به رو شد.
فرانتس دروگه در کتاب خود به نام معرفت بدون آگاهی به خوبی رابطه‌ میان جامعه سرمایه داری و رسانه‌ها را مشخص می‌کند. تنها در مرحله‌ای از رشد جامعه که امکانات تکنولوژیک پیشرفته به وجود آمده و جامعه از لحاظ مالی نیز آن چنان پیشرفت کرده که امکان سرمایهگذاریهای بزرگ برای واحدهای رسانههای جمعی به وجود آمده است، همچنین در اثر ظهور متخصص در هر زمینه و با تقسیم کار شدید میان آنها و شرایط اقتصادی سیستم سرمایه‌داری، امکان پیدایی رسانه‌های جمعی به وجود می‌آید. اما در عین حال، باید به شرایط اجتماعی سیاسی خاصی که در جوامع سرمایه‌داری حاکم است نیز توجه کرد. در این جوامع، افکار عمومی مورد توجه قرار می‌گیرد و دموکراسی و حاکمیت مشروع مطرح می‌شود. اما گذشته از آن، امکان داشتن اوقات فراغت، یعنی اوقاتی که افراد هیچ نوع فعالیتی که مستلزم گرفتن دستمزد باشد، انجام نمی‌دهند و خود در مورد چگونگی گذران آن تصمیم میگیرند، در ارتباط نزدیک با رسانه‌های جمعی قرار دارد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-2-1-5 خصلت رسانههای ارتباط جمعی
رسانه، هرنوع واسطه یا مجاری انتقال پیام است که از طریق فرستنده اعمال میشود. همچنین رسانه گاهی کانال نیز نامیده می شود . یک رسانه عبارت است از هر ابزاری برای برقراری ارتباطات. رسانه حامل یا واسط پیام است. بدین ترتیب رسانه واسط هم معنی میدهد. رسانه ها به خصوص رادیو و تلویزیون نقش تسریع کننده نهادی را دارند. مطابق نظر هورنیک برنامههایی که مبتنی بر رسانه ها هستند خصلتی ستاره وار دارند. دنیای امروز به ارتباط مستمر یا کنش متقابل مردمی که بسیار جدا از یکدیگرند وابسته است. اگر ما تا این اندازه به ارتباط از راه دور وابسته نبودیم تعلیم و تربیت به صورت توده گیر نه ضروری بود و نه ممکن.
امروز ما در کل جهان زندگی میکنیم. رسانههای همگانی، روزنامهها، مجلات، سینما و تلویزیون اغلب در ارتباط با سرگرمی در نظر گرفته میشوند و بنابراین در زندگی اکثر مردم نسبتاً کم اهمیت قلمداد میگردد. چنین دیدگاهی کاملا گمراه کننده است. روابط عمومی و رسانهها با یک رویکرد اطلاع رسانی درجهت ارتقای سطح آگاهی مردم و مخاطبان، همواره نیاز به تعامل و پویایی بیشتر در حوزههای اطلاع رسانی مشترک دارند، به گونهای که روابط عمومی به عنوان منبع پیام و تأمین کننده اطلاعات برای رسانهها باشد و رسانهها نیز انعکاس دهنده حوزه فعالیت و عملکرد حوزه تحت پوشش سازمانها و وزارتخانهها باشند. به هرحال اگر رسانهها و سازمانها روابطی در جهت تعمیق مناسبات سالم، سازنده و بدور از مسائل حاشیهای همکاری دامنهداری را فراهم سازند میتوانند تأثیر مفیدی بر جامعه داشته باشند (آرام 1391، 1).

2-2-2 کارکردهای رسانه‌ها
کارکردهای رسانهها، مبتنی بر شبیه سازی تکنولوژیک و فنی دستاوردهای تعقل و دانش بشری است. یعنی بخشی از آنچه در پی سلسله اقدامات ذهنی انسان از طریق پیام به مغز میرسد و آنچه را ذهن انسان پس از تکاپو بدست میآورد، از حالتی ذهنی و ناملموس به حالتی محسوس درمیآورد، نتایج قوه خلافه انسان را به صورت جمعی، به کل جامعه بشری یا دست کم بخشی از آن منتقل می کند و بدین ترتیب، اندیشهها، سلیقهها، توقعات، احساسات و ادراکات فرد را به دیگر اعضای جامعه بشری عرضه میدارد. در عصر ما وظایف رسانهها تنها تهیه پیامهای خبری نیست، بلکه آموزشهای گوناگون علمی و درسی نیز از وظایف مهم برخی از آنان به شمار میآید. اصولاً هدف ها و وظایف رسانهها را می توان در وظایف خبری و آگاهی دهندگی، آموزش، وظایف سرگرم کننده، تفریحی و تبلیغات خلاصه کرد. البته هدف فعالیتهای رسانههای همگانی در هر اجتماع میتواند بسته به ویژگیهای اجتماعی و محیطی هر اجتماع تغییر کند، اما چیزی که در این میان حالت اشتراک و یگانه ای به همه دستگاه های ارتباطی میدهد، پیگیری وظایف مزبور است.
ژان کازنو، جامعه شناس فرانسوی معتقد است که رسانهها در طرز تلقی های مردم ، در زندگی خانوادگی، دنیای کودکان، امورجنسی، خشونت، زمینههای فرهنگی و فرهنگ جمعی، تحولات در عقاید گروههای اجتماعی نسبت به یکدیگر یا در تصوردیگران، در توسعه اجتماعی و اقتصادی و حتی در اشیاء و ارزشها و سیمای مجرمانه یک جامعه نقش بسزایی دارند (کازنو 1986، 87).
حال در ادامه به برخی از کارکردهای رسانهها میپردازیم.

2-2-2-1 اجتماعی شدن
در نظام های دموکراسی رسانهها میتوانند در گسترش ارتباط بین رهبری کنندگان و رهبری شوندگان خدمات مهمی انجام دهند و به منزله ی آینه ی تمام نمای افکار عمومی، در جلب همکاری مردم و مشارکت آنها در امور اجتماعی تأثیر فراوان به جا گذارند. در حالیکه در نظامهای استبدادی و دیکتاتوری که بین فرمانروایان و فرمانبرداران، روابط آزاد و رضایت بخشی وجود ندارد رسانهها به طور معمول به ابزارهای تحمیل قدرت و اقناع مردم تبدیل میگردند و بدین ترتیب، آثار ناگوار تبلیغات سیاسی در نظامهای سیاسی و حقوقی اخیر، همه از یک طرفه بودن نقش رسانههای گروهی و منعکس نساختن آرزوها و افکار عمومی در این نوع نظامها، سرچشمه میگیرد. در حالیکه در نظام های دموکراسی وسایل ارتباط جمعی با پخش و گسترش اندیشههای تازه، در واقع وجدان اجتماعی شهروندان را بیدار میکنند و با آشناسازی آنها و اهمیت اجرای برنامه های مهم مملکتی، توجه سریع و وسیع شهروندان را به لزوم تحولات بنیادی مانند تعدیل ثروت، مبارزه با بیسوادی و گسترش وسایل رفاه اجتماعی، جلب میکنند و آنها را برای شرکت در زندگانی عمومی و دفاع از حقوق فردی و اجتماعی شدن افراد و پذیرش مسؤلیت های بیشتر آمادهتر میسازند (معتمدنژاد 1370، 7).
بدین ترتیب نقش رسانه ها در روند اجتماعی شدن انسان محسوس است. رسانه ها از طریق محتویات و برنامههای صوتی، تصویری و نوشتاری و یا ترکیبی از آنها اصول مرتبط با نظم و انضباط، آرزو، مهارتها و نقشهای اجتماعی را به اعضای اجتماع انسانی منتقل می کنند و میآموزند و بدین ترتیب روند اجتماعی شدن را تسهیل مینمایند ولی فعالیت آنها در این حوزه به تسهیل محدود نمیشود. چه بسا به ایجاد، تغییر و حتی حذف اصول، آرزوها، مهارتها و نقشهای مذکور و جایگزین کردن آنها نیز مبادرت ورزند و به همین دلیل میتوان مؤثرترین وسیله تهاجم فرهنگی و فرهنگ ستیزی را همین رسانههای جمعی دانست.
2-2-2-2 اطلاع رسانی به افکار عمومی
دومین کارکرد اصلی رسانه های جمعی اطلاع رسانی به افکار عمومی است. همه شهروندان جامعه حق دارند به درست ترین و صادقانه ترین اخبار و اطلاعات داخلی و خارجی دسترسی داشته باشند. به علاوه آزادی مطبوعات و آزادی مؤسسات انتشاراتی، جز جدا نشدنی آزادی اخبار و اطلاعات می باشد و تا آنجایی که ممکن است، باید سانسور مطالب ممنوع باشد و از طریق وضع قوانین و مقررات باید کاری کرد که روزنامهها، هفته نامهها، ماهنامه ها و سایر نشریات و رسانههای خبری به قدرتهای مالی وابسته نباشد. وانگهی چون تأثیرگذاری برخی از رسانههای همگانی بسیار چشمگیرتر است، باید با لحاظ حقوق و آزادیهای متقابل رسانههای همگانی و افراد، مقررات دقیق و جامع در این باره تدوین شود (قاضی شریعت پناهی 1377، 163).
بدین ترتیب شهروندان حق دارند از آنچه در کشور آنها یا سایر نقاط جهان میگذرد، آگاهی یابند. آنها این امکان را نیز باید داشته باشند که از طریق رسانههای گروهی، از گونه های تفسیر، تحلیل و ابعاد مختلف قضایای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره اطلاع یابند، آنها را با هم مقایسه نمایند و طبق برداشت خود، به عمق واقعیت پی ببرند. فلذا دولتها حق ندارند با دستاویز قرار دادن مصالح اجتماعی، از طریق پنهان کاری و پرده پوشی، مردم را در بی خبری قرار دهند و یا با شانتاژ خبری آنها را از حقایق منحرف سازند، یا گمراه کنند.
مدتهاست که در کنار قوای سه گانه حاکمیتی، رسانههای جمعی را رکن چهارم آزادی و دموکراسی میدانند زیرا واکنشهای مردم به هنگام انتخابات و همه پرسی و تصمیمگیریهای مهم، وابسته به آزادی رسانههای همگانی از جمله مطبوعات و دسترسی شهروندان به واقعیتهای خبری میباشد. با این حال اگر چه نخستین وظیفه رسانههای همگانی و شاید هدف اولیه تأسیس آنها عرصه اطلاعات و اخبار به مردم بوده است، اما امروزه تنوع و گستردگی حوزه نفوذ و قدرت تأثیر رسانهها، آنها را از ابزار صرف عرضه اطلاعات و اخبار خارج ساخته، نقش های متعددی را برای آنها فراهم کرده است. با وجود این نمی توان منکر این واقعیت شد که حق اطلاع مردم از اخبار و دریافت اطلاعات و دادههای درست، از ضرورتهای زندگی در جوامع جدید است که در قلمرو حقوقی، نقص این حق با مسؤلیتهای کیفری یا مدنی مواجه میشود که البته در بسیاری از جوامع این حق نادیده گرفته میشود (طباطبایی 1375، 103).
2-2-2-3 پرکردن اوقات فراغت افراد
در حال حاضر روزنامه، مجله، رادیو، تلویزیون، سینما، ماهواره و اینترنت با انتشار یا پخش مطالب و برنامههای گوناگون خود، از بهترین وسایل تفریحی و سرگرمی افراد به شمار می روند . خبرها و مطالب و داستانهای متنوع مطبوعات، برنامههای موسیقی و هنری رادیو و فیلمهای متنوع تلویزیونی و سینمایی، اکنون در تمام اوقات شبانه روز می توانند انسان ها را سرگرم سازند.
نظام پیچیده دنیای حاضر و گستردگی حوزه

]]>