برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

3-3-3- 2- فضای جستوجو
موقعی که به جستجوی جواب مسئلهای پرداخته میشود، به طور معمول در میان همه جوابهای ممکن جوابهای بهتر انتخاب میشوند. فضای تمام جوابهای قابل قبول، فضای جستوجو نامیده میشود. هر نقطه در فضای جستوجو یک جواب قابل قبول را نمایش میدهد. هر جواب قابل قبول میتواند براساس و یا مقدار برازندگی برای مسئله مشخص شود. هدف از پیدا کردن جواب که میتواند یک نقطه یا بیشتر در میان جوابهای قابل قبول باشد، پیدا کردن یه نقطه یا بیشتر در فضای جستوجو میباشد. جستوجو برای یک جواب معادل جستوجو برای حدود نهایی (حداقل یا حداکثر) در فضای جواب است. کل فضای جستوجو از طریق زمان حل یک مسئله قابل شناسایی است اما به طور معمول نقاط کمی از ان فضا مشخص است و از طریق ایجاد نقاط دیگر جوابها بدست آمدهاند. مشکلی که در این جا وجود دارد این است که جست وجو میتواند خیلی پیچیده باشد. مشخص نیست که کجا باید به دنبال جواب گشت و در اصل از کجا باید شروع کرد. روشهای زیادی برای پیدا کردن جواب مناسب (نه بهترین) وجود دارد که به عنوان مثال میتوان به روشهای تپه نوردی، جستوجوی محدود، شبیهسازی سرد کردن فلزات و الگوریتم ژنتیک اشاره کرد که نمای کلی الگوریتم ژنتیک در پیوست آورده شده است.
3-4- تسویهی هزینهها
وظیفهی تسویهی هزینهها برعهدهی بهرهبردار مستقل سیستم میباشد. از آنجایی که بهرهبردار مستقل سیستم، یک نهاد غیرانتفاعی میباشد، بنابراین نباید درآمدی را از فرآیند هماهنگسازی برنامهریزی تعمیر و نگهداری برای خود متصور باشد. همچنین، فرآیند تسویهی هزینهها باید بیطرفانه اجرا شود و تضمین کند که تبعیضی بین بازیگران مختلف بازار قائل نمیشود و سطح رقابت در بازار را کاهش نمیدهد. مراجع [14، 19 و 21]، روشهای مختلفی برای فرآیند تسویهی هزینهها پیشنهاد کردهاند. روش پیشنهادشده در این نوشته، همانند روش ارائهشده در مرجع [21] میباشد، اما ذکر این نکته ضروری است که روش ارائهشده در مرجع [21]، درجه رضایت تولیدکنندگان را در بازهی 1- تا 1 نرمالیزه میکند، اما مواقعی که درجه رضایت منفی میشود مشکلاتی در فرآیند تسویه به بار میآید، که این مرجع تکلیف فرآیند تسویهی بازار در این حالت را روشن نکرده است. در این نوشته، برای حل این مشکل، شاخص محاسبهی درجه رضایت تغییر داده شده است، بهطوریکه در بازهی 0 تا 1 نرمالیزه میشود.
براساس زمانبندی خروج نهایی، مجموع خالص پیشنهاد خرید تعمیرات پرداختی از سوی تولیدکنندگان به بهرهبردار مستقل سیستم ، را می توان مطابق رابطه (3-44) حساب کرد.
(3-31)
همچنین درجهی رضایت نهایی واحد را میتوان از طریق رابطه (3-45) تعیین کرد.
(3-32)
بهرهبردار مستقل سیستم برای حفظ کفایت سیستم باید به مصرفکنندگانی که با قطع بار مواجه شدهاند، غرامت پرداخت کند. کل غرامت را میتوان مطابق رابطه (3-33) بدست آورد [20].
(3-33)
که در آن میتواند نشاندهندهی نرخ مالیات انرژی قطعشده (IEAR) و یا ارزش بار از دسترفته (VOLL) باشد. جبران باید به تولیدکنندگانی که در فرآیند هماهنگسازی شرکت کردهاند، تخصیص داده شود. به علت خصوصیت غیرانتفاعی، بهرهبردار مستقل سیستم کل غرامت قطع بار را با کل درآمد بهدست آمده از تولیدکنندگان مقایسه میکند و هزینهی احتمالی آنها را به صورت بیطرفانه تعیین میکند. این را میتوان در دو موردی که در ادامه میآیند، بررسی کرد [20]:
مورد اول) اگر ، مقداری مازاد پس از پرداخت غرامت به مصرفکنندگان باقی خواهد ماند، که باید مطابق رابطه (3-47) بین تولیدکنندگان تقسیم شود.
(3-34)
که در آن، ارزش برگرداندهشده به تولیدکننده میباشد. مطابق رابطه (3-34)، میتوان دید که ارزش برگرداندهشده به هر تولیدکننده متناسب پیشنهاد خرید تعمیراتش و همچنین متناسب با معکوس درجهی رضایت متناظرش میباشد. به عبارت دیگر، واحدهای با درجهی رضایت کمتر ارزش بازگشتی بیشتری را بهدست خواهند آورد.
مورد دوم) اگر ، پیشنهاد خرید تعمیرات برای جبران غرامت مصرفکنندگان کافی نمیباشند و تولیدکنندگان برای جبران آن باید هزینههایی اضافی را مطابق رابطه (3-35) متحمل شوند.
(3-35)
رابطه (3-35) نشاندهندهی این میباشد که غرامت پرداختی تولیدکنندگان متناسب با پیشنهاد خرید تعمیرات و درجهی رضایت آنها میباشد. یعنی درصورت کمبود مالی برای جبران هزینههای قطعی بار، هر تولیدکنندهای که درجه رضایت بیشتری دارد، باید غرامت بیشتری را نسبت به دیگران برای جبران این کمبود پرداخت نماید.
فصل چهارم
شبیهسازی و مطالعات عددی
4-1- مقدمه
در این نوشته، راهکاری رقابتی برای برنامهریزی تعمیر و نگهداری واحدهای تولیدی پیشنهاد شد. برای ارزیابی روش پیشنهادی، این روش بر روی سیستم 24 شینهی IEEE-RTS شبیهسازی گردید، که در این فصل به نمایش نتایج این شبیهسازی و بررسی آن پرداخته میشود.
شکل 4-1: نمودار تک خطی شبکهی 24 شینهی IEEE-RTS
4-2- سیستم 24 شینهی IEEE-RTS
شکل (4-1) نشاندهندهی نمودار تک خطی سیستم 24 شینهی IEEE-RTS میباشد، اطلاعات این سیستم در مرجع [29] در دسترس میباشد. افق مورد بررسی در مسئله، یک افق یکساله میباشد که به بازههای هفتهای، یعنی 52 هفته تقسیم شده است.
4-2-1- بررسی سود واحدهای تولیدی
در این قسمت، به بررسی نتایج مسئلهی برنامهریزی تعمیر و نگهداری از دیدگاه تولیدکنندگان و تهیهی پیشنهاد خرید تعمیرات از سوی آنها پرداخته شده میشود. در این قسمت، با استفاده از یک واحد 100 مگاواتی که ویژگیهای آن در جدول (4-1) نشان داده شده است، به تشریح فرآیند ارزیابی سود پرداخته میشود. در این نوشته، از اطلاعات مقادیر مربوط به خرابی غیرمنتظرهی واحدهای تولیدی که در [15] و [20] آمده است، استفاده شده است. شکل (4-2) نشاندهندهی نمودار تغییرات قیمت انرژی الکتریکی در طول افق مورد مطالعه میباشد.
دسته بندی : علمی