برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

12
57/281
31/536
59/536
1
10
13
94/661
79/1260
45/1261
1
34
14
همانطور که در جدول (4-4) مشاهده میشود، خالص پرداختی برخی از واحدهای تولیدی منفی میباشد، که به این معنی میباشد که این واحدهای تولیدی مبلغ دریافتیشان از هزینههای پرداختیشان بیشتر بوده و در مجموع مبلغی را منتفع شدهاند.
همانطور که در فصل پیشین گفته شد، مبالغ پرداختی از سوی بهرهبردار مستقل سیستم به واحدهای تولیدی، با درجه رضایتشان به طور معکوس و با پیشنهاد خرید تعمیراتشان رابطهی مستقیم دارد. بنابراین همانطور که در جدول (4-4) مشاهده میشود، واحدهای تولیدی با درجه رضایت پائینتر نسبت به بقیه، به نسبت سهم بیشتری را از مبالغ بازگشتی تصاحب کردهاند، تا به نوعی رضایت کمترشان بدینصورت جبران گردد.
فصل پنجم
نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات
5-1- نتیجهگیری
نگهداری و تعمیر یکی از مهمترین ابزار افزایش آمادگی تجهیزات سیستم تولید و انتقال و همچنین قابلیت اطمینان سیستم و در عین حال کاهش هزینههای بهرهبرداری، تعمیر و نگهداری سیستم میباشد. علاوه بر این، برنامهریزی تعمیر و نگهداری منجر به کاهش خطاهای سیستم، افزایش عمر مفید مورد انتظار و بازدهی اقتصادی سیستم قدرت میشود. بنابراین شرکتهای برق به مسئلهی تعمیر و نگهداری تکیه میکنند تا تجهیزاتشان را تا جایی که امکان دارد در شرایط کاری خوبی حفظ نمایند.
شرکتهای برق به مدت چندین دهه به صورت انحصاری عمل میکردند. اما امروزه سیستمهای قدرت شاهد تجدید ساختار، مقررات زدایی و ایجاد بازار برق میباشند. این تجدید ساختار در صنعت برق، بیشتر جنبههای برنامهریزی و بهرهبرداری آن را تحت تاثیر قرار میدهد، که برنامهریزی تعمیر و نگهداری نیز از این قاعده مستثنی نمیباشد. تجدید ساختار در صنعت برق منجر به تفکیک در مالکیت و مدیریت قسمتهای مختلف آن میشود. بنابراین اجزای جدیدی در سیستم قدرت به وجود میآیند. این اجزا علاوه بر اینکه دارای مالکیت مستقل میباشند، دارای منافع مستقل از هم نیز میباشند.
تجدید ساختار ، چالشهای جدیدی را برای بهرهبرداران سیستم قدرت در انتخاب راهکارهای برنامهریزی عملیاتی مناسب برای تهیهی برنامه زمانبندی تعمیر و نگهداری تجهیزات ایجاد نموده است. نکتهی مهم در محیط تجدید ساختار شده این است که بهرهبردار سیستم به دنبال افزایش قابلیت اطمینان سیستم میباشد و تولیدکنندگان به دنبال حداقل کردن هزینهها و حداکثر کردن سود خود میباشند. بنابراین باید در برنامهریزی اهداف هر دو طرف در نظر گرفته شود.
به دلیل اهداف مختلف اجزای سیستم قدرت، مسئلهی تعمیر و نگهداری در شرایط بازار برق دارای ابعاد مختلفی میباشد. سه بعد اصلی این مسئله عبارتند از: زمانبندی تعمیر و نگهداری از دیدگاه تولیدکنندگان، هماهنگسازی زمانبندی تعمیر و نگهداری واحدهای تولیدی توسط بهرهبردار مستقل سیستم و فرآیند تسویهی بازار. این سه بعد را میتوان به ترتیب نشاندهندهی سود تولیدکنندگان، امنیت سیستم و بیطرفی دانست.
در این نوشته، مدلی برای برنامهریزی تعمیر و نگهداری واحدهای تولیدی در شرایط بازار برق پیشنهاد گردیده است که بهدنبال بیشینه کردن رضایت تولیدکنندگان و حفظ کفایت سیستم در حد مطلوب میباشد. همچنین سعی شده است تا فرآیند برنامهریزی تعمیر و نگهداری به صورت عادلانه و بیطرفانه اجرا گردد.
بر طبق مدل ارائهشده، در ابتدا تولیدکنندگان سود انتظاری واحدهای تولیدی مدنظرشان را به ازای خروج برنامهریزیشده در بازههای زمانی مختلف را بررسی میکنند، و براساس آن پیشنهاد خرید تعمیرات متناسب با هر بازه را تهیه مینمایند. همچین تولیدکنندگان در فرآیند بررسی هزینه/فایده میتوانند خطراتی از قبیل خرابی غیرمنتظرهی واحدهای تولیدی را نیز در نظر بگیرند. شرکتهای تولیدی پس از تهیهی پیشنهادهای خرید تعمیرات آن را به بهرهبردار مستقل سیستم ارائه میکنند. بنابراین بهرهبردار مستقل سیستم با توجه به پیشنهاد خرید تعمیرات، میتواند درجهی رضایت واحدهای تولیدی به ازای خروج در بازههای مختلف را بسنجد.
بهرهبردار مستقل سیستم با حل مسئلهای چندهدفه، با اهداف بیشینه کردن رضایت تولیدکنندگان و کمینه کردن قدرت بازار و همینطور رعایت قید کفایت سیستم، به هماهنگسازی برنامهریزی تعمیر و نگهداری واحدهای تولیدی میپردازد. حل این مسئله یک جبهه از پاسخهای نامغلوب میباشد که مناسبترین آنها توسط فرآیند الگوریتم ژنتیک انتخاب میگردد.
پس از تعیین مناسبترین طرح و ابلاغ آن به واحدهای تولیدی، بهرهبردار مستقل سیستم فرآیند تسویهی بازار را اجرا میکند و تمام عواید حاصل از فرآیند برنامهریزی تعمیر و نگهداری طی فرآیندی عادلانه و غیرتبعیضآمیز به خود شرکتهای تولیدی اختصاص مییابد.
دسته بندی : علمی