برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
مدل پیشنهادی بر روی شبکهی 24 شینهی IEEE-RTS شبیهسازی گردید و نتایج بهدست آمده نشان دادند که مدل پیشنهادی میتواند به تعادل مناسبی بین رضایت تولیدکنندگان که مربوط به بخش اقتصاد سیستم و حفظ قابلیت اطمینان سیستم که مرتبط با امنیت سیستم است دست یابد.
5-2- ارائه پیشنهادات
در این نوشته مدلی برای برنامهریزی تعمیر و نگهداری واحدهای تولیدی، مبتنی بر پیشنهاد خرید تعمیرات و به منظور حفظ کفایت سیستم ارائه شد، برای ادامهی این تحقیق، میتوان راههای پژوهشی زیر را پی گرفت:
برنامهریزی تعمیر و نگهداری واحدهای تولیدی با در نظر گرفتن خروج اضطراری واحدها: روشی که در این نوشته پیشنهاد شده است، روشی چندهدفه به منظور حفظ کفایت سیستم و بیشینه کردن رضایت تولیدکنندگان میباشد. در مدل پیشنهادشده در این نوشته، در فرآیند هماهنگسازی زمانبندی تعمیر و نگهداری واحدهای تولیدی توسط بهرهبردار مستقل سیستم، از خروج اضطراری واحدهای تولیدی چشمپوشی شده است. در نظر گرفتن خروج اضطراری واحدهای تولیدی میتواند منجر به دستیابی به راه حلی منطبقتر با واقعیت شود.
گسترش روشهای کاراتر برای پیشنهاد خرید تعمیرات از سوی واحدهای تولیدی: روشهایی که تاکنون برای تعیین پیشنهاد خرید از سوی واحدهای تولیدی معرف شدهاند، روشهایی ساده و با در نظر گرفتن سادهسازیهایی برای راحتی کار بودهاند. شاید بهتر باشد که در زمینهی پیشنهاد قیمتدهی واحدهای تولیدی در بازار تعمیرات، کار بیشتری شود و جوانب مختلف آن سنجیده شود.
برنامهریزی تعمیر و نگهداری ازدیدگاه واحدهای تولیدی براساس نظریهی بازی: در محیطهای تجدید ساختار شده، برنامهریزی رقبا میتواند سود یک شرکت تولیدی را تحت تاثیر قرار دارد. بنابراین توسعهی روشهای مبتنی بر نظریهی بازی میتواند به شرکتهای تولیدی در زمینهی زمانبندی تعمیر و نگهداری کاراتر و تعیین پیشنهاد خرید تعمرات بهتر کمک نماید.
هماهنگ کردن برنامهریزی تعمیر و نگهداری تولید و انتقال با در نظر گرفتن قدرت بازار: گرچه از دیدگاه نظری میتوان برنامهریزی تعمیر و نگهداری سیستم تولید و انتقال را به صورت مجزا انجام داد، اما در عمل نتایج این دو بر یکدیگر اثر میگذارد و بهتر است که روشهای کارآمدی به منظور هماهنگسازی تعمیر و نگهداری تولید و انتقال گسترش یابند. همچنین میتوان گفت که خروج خطوط انتقال بر قدرت بازار نیز موثر میباشد. بنابراین یافتن مدلی برای هماهنگسازی برنامهریزی تعمیر و نگهداری واحدهای تولیدی و خطوط انتقال به منظور کمینه کردن قدرت بازار، میتواند به بهرهبردار مستقل سیستم برای دستیابی به طرحی واقعبینانهتر کمک کند.

مطلب مرتبط :   پایان نامه درباره ورزش و تمرینات منظم روزانه و برخورد منفعلانه

پیوست
نمای کلی الگوریتم ژنتیک
اصول پایهای الگوریتم ژنتیک بسیار عمومی است. بنابراین برای مسائل مختلف فاکتورهای مختلف زیادی وجود دارد که باید مورد بررسی قرار میگیرد. اولین سوال این است که یک کروموزوم چگونه است یا این که چه نوعی از کدگذاری انتخاب شود.
دو عملگر بسیار مهم و پایهای الگوریتم ژنتیک عملگرهای ترکیب و جهش میباشد. سوال بعد این است که برای ترکیب والدین به منظور ایجاد فرزندان جدید والدین چگونه انتخاب شوند این کار به روشهای مختلف میتواند صورت گیرد. اما ایده اصلی در تمام آنها این است که بهترین انتخاب شوند به امید که والدین بهتر باعث ایجاد فرزندان بهتر شوند. مسئلهای که در اینجا مورد سوال میباشد این است که جمعیت جدید تنها از طریق فرزندان جدید ایجاد شود. این فرآیند منجر به حذف کروموزوم نسل قبل میگردد. برای جلوگیری از این پیشامد همیشه بهترین جواب نسل قبل از هر تغییری به نسل جدید منتقل میشوند.
کروموزوم
کروموزوم رشته یا دنبالهای از بیتها است، که به عنوان شکل کدشدهی یک جواب ممکن (مناسب یا نامناسب) از مسئلهی مورد نظر میباشد. هر بیت متغیر گسسته است که از یک مجموعه Q عضوی انتخاب میشود. چنانچه از کدگذاری دودویی استفاده میشود، هر بیت یکی یک از دو مقدار 0 یا 1 را خواهد پذیرفت.
تابع برازندگی
یکی از مراحل الگوریتم ژنتیک ارزیابی جوابهای بهدست آمده در هر مرحله است. در واقع ارزش جوابهای بهدست آمده در هر مرحله تعیین میشود. مناسب بودن یا نبودن جواب با معیاری مطابق تابع هدف سنجیده میشود. هرچه که یک جواب مناسبتر باشد، مقدار برازندگی بیشتری دارد که با استفاده از محدوده دانش مسئله به کار برده میشود. برای آنکه شانس بقای چنین جوابی بیشتر شود، احتمال بقای آن متناسب با مقدار برازندگی در نظر گرفته میشود. بنابراین رشتهای که برازندهتر است با احتمال بیشتری در تولید فرزندان شرکت میکند و دنبالههای بیشتری را به وجود میآورد. با ارزشترین جوابها در هر مرحله مانند قویترین موجودات در یک جمعیت میباشند. در تکثیر، رشتههای با ارزش کمتر حذف میشوند و رشتههای با ارزش بیشتر تاثیر بیشتری در تولید جمعیت بعدی خواهند داست.
عملگر ترکیب یا جابهجایی
ترکیب به معنی بازترکیب اطلاعات ژنتیکی بین کروموزومها میباشد و در واقع عملگر ترکیب یک روش برای اشتراک اطلاعات مابین کروموزومها میباشد. این عملگر خصیصههای والدین را برای ساختن فرزندان ترکیب میکند تا این که کروموزومهای بهتری تولید شوند. به طور معمول عملگر ترکیب روی یک جفت از کروموزومها عمل میکند و دو فرزند برای هر جفت تولید میشود. عملگر ترکیب میتواند روی چندین والد نیز عمل کند که در این صورت خصیصههای بیش از دو والد برای تولید فرزندان به کار خواهند رفت. وظیفهی اصلی این عملگر بهبود برازندگی جمعیت میباشد. عملگر ترکیب برای حفظ تنوع و گوناگونی جمعیت اجازه نمیدهد که فرزندان فقط ژنهای خوب را به ارث برند. پیادهسازی این عملگر به روش کدگذاری کروموزومها وابسته میباشد. برحسب اینکه ژنهای والد چگونه ژنهای فرزندان را تولید میکنند.
ترکیب تک نقطهای
این روش متداولترین روش ترکیب میباشد. در این روش یک نقطه به طور تصادفی در کروموزومهای واد انتخاب میشود و دو کروموزوم والد نسبت به آن نقطه با هم ترکیب شده و فرزندی را پدید میآورند. مثالی از ترکیب تک نقطهای در شکل زیر نمایش داده شده است.
ترکیب تکنقطهای
عملگر جهش
بعد از اعمال عملگر ترکیب، به منظور اجتناب از همگرایی به بهینهی محلی و ایجاد تنوع و گوناگونی در جمعیت، با استفاده از عملگر جهش یک تعداد از کروموزومهای بهدست آمده تغییر داده میشوند. با این عمل کروموزومهای جدیدی که احتمالا در کل جمعیت وجود نداشتهاند به وجود میآیند.
فرآیند انتخاب
پس از اعمال عملگرهای ژنتیک، مجموعهای از رشتهها برای دور محاسباتی بعد با تعدادی رابر جمعیت اولیه تعیین میشود. این مجموعه تشکیل شده از کلیهی رشتههای فرزند (حاصل از عملگرهای ترکیب و جهش) و تعدادی از رشتههای مرحله قبل میباشد. انتخاب این رشتههای اولیه به طور تصادفی از بین رشتههای با ارزش برازندگی بالاتر انجام میشود. این مرحله را تکثیر میگویند. در زیر برخی از روشهای انتخاب آمده اند.
روش چرخ رولت

دسته بندی : علمی