برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

(3-12)
که در آن نشاندهندهی تعداد زمانهای خرابی واحد منسوب به شکست تجهیز میباشد و میتوان آن را از اطلاعات خرابی گذشته واحدهای تولیدی بدست آورد [19 و 24].
3-2-2- ارزیابی بازههای خروج براساس سود مولدها
به علت خرابیهای غیرمنتظره، سود بالقوه شرکتهای تولیدی در افق مورد مطالعه، به طور چشمگیری از بازههای خروج برنامهریزیشده متاثر خواهد بود. بنابراین در نظر گرفتن خرابی غیرمنتظرهی واحدهای تولیدی میتواند منجر به دستیابی به ارزیابی بهتری از سود بالقوه واحد تولیدی شود. قابل ذکر است که در مدل ارائهشده، یک بازار برق مبتنی بر حوضچهی برق با تولیدکنندگان قیمتپذیر در نظر گرفته شده است.
زمانی که واحد مورد نظر دارای خروج برنامهریزیشده در بازه میباشد، سود بالقوهاش در کل افق زمانی مورد مطالعه، مطابق رابطه (3-13) بدست میآید [19 و 24]:
(3-13)
که در آن، و بهترتیب نشاندهندهی توان تولیدی واحد و قیمت انرژی الکتریکی در بازه زمانی میباشند. ، و بهترتیب نشاندهندهی سود انتظاری، قابلیت اطمینان و نرخ خرابی در بازه زمانی میباشند، به ازای اینکه واحد تولیدی در بازه زمانی از مدار خارج شود. ، و بهترتیب نشاندهندهی حداکثر ظرفیت، هزینهی تولید و هزینه تعمیر و نگهداری واحد تولیدی میباشند. تعداد کل بازههای زمانی، تعداد ساعات یک بازهی زمانی (از آنجایی که بازه زمانی مدنظر نظر یک هفته میباشد، بنابراین 168 ساعت) میباشد. شاخص وضعیت تعمیر و نگهداری واحد تولیدی در بازه زمانی میباشد، در صورتی که واحد تولیدی برای تعمیر و نگهداری از مدار خارج شده باشد مقدار آن 1 و در غیر اینصورت 0 میباشد.
رابطه (3-13) بیان میکند که سود واحد از تفاضل بین درآمد ناشی از فروش انرژی در بازار برق و هزینهی مرتبط با آن بدست میآید. قسمت اول رابطه (3-13) نشاندهندهی سود واحد تولیدی ناشی از فروش انرژی در بازار برق میباشد که خود از تفاضل بین درآمد واحد تولیدی و هزینهی تولید انرژی الکتریکی بهدست میآید. قسمت دوم و سوم رابطه (3-13) بهترتیب نشاندهندهی هزینهی نوسازی انتظاری واحد تولیدی و هزینهی تعمیر و نگهداری واحد تولیدی میباشند.
اگر قرار باشد که هیچ گونه خرابی غیرمنتظرهای در نظر گرفته نشود، رابطه (3-13) به صورت رابطه (3-14) ساده میشود [12-15 و 20]:
(3-14)
رابطههای (3-13) و (3-14) محدود به قیود زیر میباشد [19 و 24]:
(3-15)
(3-16)
(3-17)
(3-18)
(3-19)
که در آنها، حداقل توان خروجی واحد تولیدی، طول دورهی تعمیر و نگهداری واحد تولیدی و زمان اجرای اولیهی واحد تولیدی میباشد، که نشان میدهد که در اولین هفتهی مورد بررسی، چند هفته از آخرین تعمیر و نگهداری واحد تولیدی گذشته است.
رابطه (3-15) تضمین میکند که توان خروجی واحد تولیدی در بازههای مجاز در نظر گرفته شود. همانطور که پیشتر بیان شد، نرخ خرابی و قابلیت اطمینان واحد تولیدی، وابسته به بازهی خروج میباشند. براساس فرضیهی تعمیر و نگهداری کامل، نرخ خرابی و قابلیت اطمینان سیستم پس از تعمیر و نگهداری باید دوباره طبق رابطههای (3-1) و (3-8) محاسبه شوند، که این امر در رابطههای (3-16) و (3-17) نشان داده شده است. رابطههای (3-18) و (3-19)، شاخص تعمیر و نگهداری و بازههای موجود برای تعمیر و نگهداری را تعیین میکنند. این رابطهها، محدودیت مدت دورهی تعمیر و نگهداری و پیوسته بودن آن را در نظر میگیرند.
تولیدکنندگان میتوانند مسئلهی بهینهسازی که در رابطههای (3-13) الی (3-19) تشریح شد را با روش برنامهریزی خطی و بدون هیچ مداخلهی از سوی بهرهبردار مستقل سیستم حل کنند.
3-2-3- تعیین پیشنهاد خرید تعمیرات
در بخش (3-2-2) به مبحث بررسی سود بالقوه واحد تولیدی به ازای بازههای خروج مختلف پرداخته شد. بر حسب این بررسیهای هزینه/فایده، تولیدکنندگان میتوانند پیشنهاد خرید تعمیرات را برای نشان دادن میزان تمایلشان درمورد اینکه واحد تولیدی مورد نظر در چه بازهای برای تعمیر و نگهداری خارج شود، استفاده کنند. به عبارت دیگر، تولیدکنندگان تلاش میکنند از طریق پیشنهاد خرید تعمیرات، خروج در برخی از بازهها را بدست آورند یا از خروج در برخی از بازهها اجتناب کنند. به طور آشکار، پیشنهاد خرید تعمیرات در سراسر بازههای موجود باید نشاندهندهی هزینه/فایدهی متناظر با یک واحد تولیدی باشند. ارزش پیشنهاد خرید تعمیرات در یک بازهی زمانی، میتواند مثبت، صفر یا منفی باشد. بنابراین با فرض اینکه نشاندهندهی پیشنهاد خرید تعمیرات واحد تولیدی برای بازهی زمانی میباشد، پیشنهاد خرید تعمیرات برای یک بازه، شامل سه حالت زیر میشود: [15، 19 و 21].
یک مقدار مثبت برای ، نشاندهندهی این میباشد که از نظر واحد تولیدی ، بازهی زمانی یک بازهی زمانی مطلوب برای خروج میباشد و واحد تولیدی مایل به پرداخت هزینه برای تصاحب این بازه میباشد.
یک مقدار منفی برای ، نشاندهندهی این میباشد که از دید تولیدکنندهی ، بازهی زمانی یک بازهی زمانی نامطلوب برای خروج میباشد، و اگر تعمیر و نگهداری واحد تولیدی در این بازه برنامهریزی شود، این واحد مبلغی را از بهرهبردار مستقل سیستم بهعنوان غرامت برای جبران ضررهایش طلب میکند.
اگر مقدار پیشنهاد خرید تعمیرات در بازهای برابر با صفر باشد، این نشان میدهد که واحد تولیدی به خروج در این بازهی زمانی غیرحساس میباشد. بنابراین اگر تعمیر و نگهداری واحد تولیدی در این بازه برنامهریزی شود، این واحد نه غرامتی دریافت میکند و نه هزینهای پرداخت میکند.
بهرهبردار مستقل سیستم باید راهکار مناسبی را اتخاد کند تا واحدهای تولیدی قیمتهای پیشنهاد خرید غیرمعقول و یا مغرضانهای را به بهرهبردار مستقل سیستم ارائه نکنند. گرچه مرجع [14] از این مشکل چشمپوشی کرده است و هیچ راهکاری را برای مقابله با آن ارائه نداده است، اما مرجع [20] مقرراتی را در سه بند برای محدود کردن پیشنهاد خرید تعمیرات واحدهای تولیدی پیشنهاد داده است. البته مقررات ارائهشده در مرجع [20]، گرچه میتوانند حداقل مقدار منفی پیشنهاد خرید تعمیرات را محدود کند، اما قادر به بازداشتن شرکتهای تولیدی از ارائهی پیشنهادهای خرید تعمیرات با مقدار مثبت کم یا با مقدار منفی برای بازههای بسیار، نمیباشد. برای حل این مشکل، مرجع [19] یک راهکار برای تعیین پیشنهاد خرید تعمیرات پیشنهاد داده است. طبق راهکار پیشنهادی در مرجع [19]، پیشنهاد خرید تعمیرات واحدهای تولیدی باید دارای شرایط زیر باشد:
(3-20)
دسته بندی : علمی