برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

این قسمت شامل سه بخش میباشد. در بخش اول به خرابی غیرمنتظرهی واحدهای تولیدی و هزینههای انتظاری مربوط به نوسازی واحد تولیدی پرداخته شده است. در قسمت دوم به تشریح مسئلهی ارزیابی بازهی خروج از دید تولیدکنندگان پرداخته میشود. در قسمت سوم راهکاری ارائه میگردد که طبق آن، تولیدکنندگان میتوانند با توجه به نتایج ارزیابی هزینه/فایده، پیشنهادهای خرید تعمیرات مربوط به واحدهای تولیدی خود را تعیین کنند.
3-2-1- هزینهی نوسازی انتظاری واحد تولیدی
خرابی غیرمنتظرهی واحدهای تولیدی، یک خطر جدی را متوجهی سود شرکتهای تولیدی میکند. احتمال خرابی یک واحد تولیدی را میتوان مانند دیگر تجهیزات ماشینی، با یک منحنی وانی شکل مدل کرد. لذا نرخ خرابی متناظر با هر واحد تولیدی را میتوان با رابطه (3-1) فرمولبندی کرد [15 و 20].
(3-1)
در رابطه (3-1)، پارامتر مربوط به بازههای عادی، ، مربوط به بازههای اولیه و ، متناظر با دورهی فرسودگی میباشند.
بر طبق نظریهی قابلیت اطمینان، نرخ خطر و قابلیت اطمینان واحدهای تولیدی باید رابطه (3-2) را ارضا نمایند [15].
(3-2)
که این رابطه معادل با رابطه (3-3) میباشد.
(3-3)
واضح است که در بازهی زمانی 0 برابر 1 میباشد، بنابراین میتوان با استفاده از تبدیل انتگرال، رابطهی زیر را نوشت.
(3-4)
طرفین معادلهی (3-4) را میتوان به صورتی که در رابطه (3-5) آمده است، گسترش داد.
(3-5)
(3-6)
با توجه به رابطههای (3-5) و (3-6)، خواهیم داشت:
(3-7)
بنابراین رابطه قابلیت اطمینان به صورت رابطه (3-8) بدست میآید.
(3-8)
شایان ذکر است که تعمیر و نگهداری، کامل در نظر گرفته شده است. یعنی واحدهای تولیدی پس از تعمیر و نگهداری به همان خوبی حالت اول ترمیم میشوند. به عبارت دیگر، زمانی که واحد تولیدی پس از تعمیر و نگهداری به حالت بهرهبرداری بر میگردد، نرخ خرابی و قابلیت اطمینان آن دوباره از رابطههای (3-1) و (3-8) تبعیت میکنند [15 و 19].
هزینهی نوسازی انتظاری برای ارزیابی هزینهی تعویض اجزای آسیبدیدهی واحد تولیدی، ناشی از خرابی غیرمنتظره تعریف میشود، که این هزینه مطابق رابطه (3-9) بهدست میآید.
(3-9)
که در آن نشاندهندهی هزینهی نوسازی انتظاری در بازهی زمانی میباشد. شاخص تجهیزات بحرانی میباشد، که خرابی آنها میتواند واحد را از مدار خارج کند. همچنین تعداد اجزای بحرانی و نشاندهندهی ارزش اقتصادی میباشد. تجهیزات بحرانی و نرخ خطر آنها را میتوان از بررسی درخت خرابی و یا دادههای آماری تاریخی بدست آورد. برای سادگی میتوان رابطه (3-9) را به صورت رابطه (3-10) بازنویسی کرد.
(3-10)
که در آن ثابتی است که برای بیان ارزش هزینهی نوسازی انتظاری استفاده میشود. میتوان را به صورت رابطه (3-11) فرمولبندی کرد.
(3-11)
که در آن نشاندهندهی احتمال خرابی واحد تولیدی، ناشی از تجهیز میباشد که مطابق رابطه (3-12) محاسبه میشود.
دسته بندی : علمی