برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

بررسی تاثیر آزمایشگاه مجازی و حقیقی بر میزان افزایش انگیزه تحصیلی
بررسی تاثیر انجام فعالیت های آزمایشگاهی مجازی و حقیقی در دانش آموزان مدارس عادی و مدارس خاص و مقایسه آن ها با هم
5-4-2 پیشنهادات کاربردی
روش تدریس و نوع انجام فعالیت های عملی مرتبط با آن از مباحث مهم و اساسی در فرآیند تدریس هر معلمیست. لذا با توجه به نتایج پژوهش در این راستا پیشنهادات کاربردی زیر ارائه می گردد:
با توجه به تجهیز اکثر مدارس به حداقل امکانات الکترونیک، نتایج و تاثیر استفاده از نرم افزارهای شبیه سازی شده مانند آنچه در این پژوهش استفاده شد به دبیران انعکاس یابد.
با برگزاری کارگاه های آموزشی و دوره های ضمن خدمت مهارت معلمان در استفاده از نرم افزارهای شبیه سازی شده افزایش یابد.
مولفین کتاب با توجه به محتوای هر بخش و بررسی قابلیت و نحوه انجام هر آزمایش، اجرای بخشی از آزمایش های کتاب را که در محیط واقعی خطرناک، هزینه بر و یا غیر قابل درک است، بصورت استفاده از نرم افزار آزمایشگاه مجازی پیشنهاد دهند.
توزیع نرم افزار آزمایشگاه مجازی در قالب کیف الکترونیکی به همراه دیگر محتواها به دانش آموزان به منظور استفاده حداکثری از امکانات آن در بهبود فرآیند یادگیری.
5-5 جمع بندی
فعالیت های آزمایشگاهی همواره نقش کانونی و برجسته در برنامه درسی آموزش علوم تجربی داشته اند. معلمان علوم تجربی بر این باورند که درگیر شدن دانش آموزان در فعالیت های عملی، نقش موثری در یادگیری عمیق و پایدار مفاهیم دارد. این امر نه تنها در دانش آموزان انگیزه ایجاد می کند، بلکه آنها را با مراحل اکتشاف علم و روش های علمی آشنا می کند. اما در انجام برخی از فعالیت های آزمایشگاهی بصورت واقعی و حقیقی محدودیت های همچون هزینه زیاد، خطرناک بود برخی فعالیت ها و همچنین عدم ایجاد یک درک درست از نتیجه حاصل وجود دارد که باعث می شود استفاده از فعالیت های آزمایشگاهی در فرآیند تدریس با استقبال کمی مواجه گردد که این مشکل با استفاده از نرم افزارهای شبیه سازی شده آزمایشگاه مجازی برطرف گردیده است. با توجه به نتایج حاصل از پژوهش، فرضیه های پژوهش با سطح اطمینان 95% تایید گردید و همچنین مشخص شد تاثیر آزمایشگاه مجازی از انجام آزمایش ها بصورت واقعی بیشتر است.
منابع فارسی
ابراهیم آبادی، ح. (1389). آموزش و یادگیری در محیط وب و مقایسه فضای واقعی و مجازی. انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی. چاپ اول. بهار.
احمدی، ا. (1391). روشهای پیشرفته تدریس. تهران. دانشگاه آزاد اسلامی.
اصغری سفنجانی، م. (1388). بررسی تاًثیر آزمایشگاه مجازی بر نگرش، دانش، توانش و مقایسه آن با روش معمول در مبحث الکتریسیته دانش اموزان پایه سوم رشته ریاضی فیزیک منطقه 16 در سال 88-87. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.
اصفا، آ. (1385). علل اجرا نشدن فعالیتهای عملی در آموزش علوم دوره متوسطه شهر تهران، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، تهران.
السون، م. هرگنهان، ب، آ. (2009). مقدمه ای بر نظریه های یادگیری. علی اکبر سیف. (1390). تهران. نشر دوران.
بدریان، ع. و شکرباغانی، ا. و اصفا، آ. و عبدی نژاد، ط. (1387). اعتبار بخشی الگویی اثر بخش برای انجام فعالیت های آزمایشگاهی در آموزش علوم تجربی دوره متوسطه، فصلنامه نوآوری های آموزشی، شماره 28 سال هفتم، 156-129.
بدریان، ع. (1385). فراتحلیلی بر جایگاه فعالیتهای عملی در آموزش شیمی، ششمین کنفرانس آموزش شیمی ایران. اهواز.
بدریان، ع. (1384). جایگاه فعالیتهای عملی در آموزش اثربخش علوم تجربی، ماهنامه پژوهش، شماره 51. 35-43.
بدریان، ع. (1385). الگوی نظری آموزش اثربخش علوم تجربی از طریق فعالیتهای آزمایشگاهی، اولین همایش ملی نوآوریهای آموزشی. تهران.
بدریان، ع. (1385). مطالعه تطبیقی استاندارهای آموزش علوم کشورهای مؤفق و ایران. سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی. تهران.