برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

با توجه به جدول مقابل مشاهده می‌شود، میانگین نمره دانش آموزان در پیش آزمون به روش یادگیری حقیقی برابر 645/1، میانگین نمره دانش آموزان در پس آزمون به روش یادگیری حقیقی برابر 483/15 می باشد. همانطور که مشاهده می شود اختلاف زیادی بین نمره دانش آموزان در پیش آزمون و پس آزمون وجود دارد. میانه و مد به ترتیب در گروه پیش آزمون برابر 2 و 0 و پس آزمون برابر 16 و 16 می باشد. بنابراین بیشتر دانش آموزان در پیش آزمون نمره 0 (مد) و در پس آزمون نمره 16 (مد) گرفته اند. کمترین نمره دانش آموزان در پیش آزمون صفر و بیشترین نمره 5 بوده است. کمترین نمره دانش آموزان در پس آزمون 12 و بیشترین نمره 20 بوده است.
4-3 یافته ها در چهارچوب فرضیات و سوال پژوهش
در این بخش از فصل به بررسی هریک از فرضیه‌های پژوهش پرداخته شده است و نتایج آن‌ها ذکر گردیده است. داده های حاصل از اجرای پژوهش از طریق آزمون زوجی و تحلیل کوواریانس و با استفاده از نرم افزار تحلیل گردید.
در این پژوهش از تحلیل کوواریانس برای تحلیل آماری استفاده شده است. این تحلیل ترکیبی از تحلیل واریانس و تحلیل رگرسیون است و در این پژوهش قابل استفاده است زیرا که در آن متغیر وابسته کمی بوده، و چند متغیر مستقل کمی و کیفی وجود داشته است.
تحلیل کوواریانس در چارچوب رگرسیون تفاوتی با تحلیل واریانس ندارد جز ‌آن که اثر متغیر کمکی از متغیر وابسته حذف می شود. متغیر کمکی را در چارچوب رگرسیون می توان یک متغیر مستقل دانست که در تبیین تغییرات متغیر وابسته بر سایر متغیر های مستقل پیشی می گیرد. در تحلیل رگرسیون می توان به راحتی با کنترل برخی از متغیرها اثرات سایر متغیرهای مستقل را در تبیین متغیر وابسته بدست آورد. فرض این است که متغیر کمکی منبع تغییراتی در متغیر وابسته علاوه بر متغیر مستقل باشد و از طریق تحلیل کواریانس اثرات ناشی از متغیرهای کمکی تعدیل شود.
متغیر کمکی موثر در تحلیل کواریانس  متغیری است که همبستگی بالایی با متغیر وابسته داشته ولی با متغیرهای مستقل همبستگی نداشته باشد چون متغیرهای کمکی پارامتری یا کمّی در طرح های تجربی و مطالعه پیمایشی به منظور حذف و از بین بردن اثرات خارجی بر متغیر وابسته و افزایش دقت اندازه گیری مورد استفاده قرار میگیرند.
برای استفاده از روش تحلیل کوواریانس ابتدا پیش فرض های آن، یعنی مستقل بودن، نرمال بودن، همگنی واریانس ها، همگنی شیب رگرسیون و خطی بودن بررسی شدند. برای بررسی نرمال بودن داده‌ها از آزمون کولموگورف- اسمیرنف و برای بررسی مفروضه همگنی واریانس ها از آزمون لوین استفاده شد. نتایج نشان دهنده رعایت و برقراری همه پیش فرض ها برای انجام تحلیل کوواریانس بود.
پیش فرضهای لازم برای اجرای آزمون تحلیل کواواریانس که در این پژوهش استفاده شدند عبارتند از :
1- نرمال بودن.
2- همگنی واریانس ها.
3- رابطه بین متغیر وابسته با متغیر کمکی خطی فرض شود و یا رابطه بین متغیر وابسته و متغیر کمکی معنادار باشد.
4-3-1 بررسی توزیع داده ها
در این قسمت به برسی نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق پرداخته شده است.
فرض صفر آزمون عبارت است از () : نرمال بودن توزیع متغیر ها
فرض مقابل عبارت است از () : عدم نرمال بودن توزیع متغیر مورد بررسی
در صورتی که سطح معنی داری آزمون کمتر از 05/0 باشد فرض صفر را رد کرده و با اطمینان 95% می‌توان گفت توزیع داده‌ها نرمال نیست. در صورتی که سطح معنی داری آزمون بیشتر از 05/0 باشد فرض صفر را می‌پذیریم و توزیع متغیرها نرمال است.
جدول 4-3 بررسی نرمال بودن
متغیر
آماره K.S
سطح معنی‌داری(sig)
نتیجه
دسته بندی : علمی