برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

با توجه به () اثر معنی دار عامل بین آزمودن‌های گروه وجود دارد. بنابراین می توان گفت روش تدریس با کمک آزمایشگاه مجازی موجب افزایش بیشتر نمره دانش آموزان شده است. پس می توان نتیجه گرفت که روش آزمایشگاه مجازی نسبت به انجام آزمایش به روش حقیقی تاثیر بیشتری بر یادگیری علوم تجربی دانش آموزان داشته است.
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
5-1 مقدمه
در این فصل، نتایج حاصل از تحلیل های آماری بصورت کلی و با توجه به مباحث نظری و تحقیقات مشابه مورد بررسی قرار می گیرد. در خاتمه با استفاده از نتایج بدست آمده، محدودیت های پژوهش و پیشنهادهای کاربردی و پژوهشی ارائه می شود. هدف کلی تحقیق بررسی تاثیر آزمایشگاه حقیقی و واقعی بر یادگیری علوم تجربی است که در این راستا اثر آزمایش واقعی بر میزان یادگیری و اثر آزمایش مجازی بر یادگیری نیز مورد بررسی قرار گرفت در نهایت اثر بخشی روش های مختلف انجام آزمایش بر یادگیری مقایسه گردید.
روش تحقیق روش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون بوده و حجم نمونه شامل دو کلاس 31 نفری پایه هفتم دوره اول متوسطه بود که به صورت تصادفی انتخاب شدند. جهت بررسی فرضیه های پژوهش از آمار توصیفی، میانگین، انحراف معیار، انحراف استاندارد و نمودار استفاده شد و برای تحلیل داده ها بر اساس آمار استنباطی از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد.
5-2 خلاصه پژوهش و بحث
با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با اطمینان 95% می توان نتیجه گرفت استفاده از روش آزمایشگاه مجازی و حقیقی بر بادگیری درس علوم تجربی تاثیر مثبت داشته و با مقایسه نتایج دو گروه می توان به این نتیجه رسید که روش تدریس به کمک آزمایشگاه مجازی موجب افزایش نمره بیشتر و یادگیری بهتر دانش آموزان گردیده است.
نتایج بدست آمده در این تحقیق با نتایج پژوهش فرح نیا و اسماعیل پور(1388) با عنوان مقایسه تاثیر برگزاری آزمایشگاه الکتریسیته به شیوه مجازی، حقیقی و جامع بر یادگیری و مهارت دانشجویان، که حاکی از تاثیر چشمگیر شیوه های جدید بکار گرفته شده بر یادگیری و مهارت دانشجویان نسبت به گروهی که آزمایشگاه را بصورت سنتی گذرانده اند بود همسو می باشد. و همچنین نتایج حاصل با نتایج پژوهش کاغذگران، قصاب زاده و اسماعیلی (1388) با عنوان رویکردی عملیاتی برای ارائه دروس عملی در آموزش الکترونیکی، که نشان داد این روش برای آموزش آزمایشگاه مجازی دروس مهندسی برای دانشجویان که با محدودیت مکان و زمان روبرو هستند مفید واقع شده و دانشجویان می توانند جهت انجام آزمایش به آزمایشگاه مرتبط می شوند و پژوهش رضوانی بیل داشی (1393) با عنوان ((تاثیر آزمایشگاه مجازی بر راهبردهای یادگیری)) که نتایج بدست آمده حاکی از تاثیر مثبت استفاده از آزمایشگاه مجازی بر راهبردهای یادگیری شناخت و فراشناخت در دانش آموزان پایه اول مقطع متوسطه شهر قرچک بود همسو می باشد. همچنین نتایج بدست آمده با پژوهش بازکورت و آیلیک (2010 نقل از اصغری ، 1388) با عنوان ((تاًثیر آزمایش های شبیه سازی شده بر باور دانش آموزان در مورد فیزیک)) که مشاهده شد ارائه درس از طریق آزمایشگاه مجازی تعاملی تاًثیر مثبتی بر باور دانش آموزان در مورد فیزیک و همچنین پیشرفت تحصیلی در آنها داشته است و همچنین نتایج تحقیقات باج پای (2013) با عنوان توسعه مفاهیم فیزیک از طریق آزمایشگاه مجازی، که نشان داد آموزان مفاهیم فوتوالکتریک را از طریق آزمایشگاه مجازی در مقایسه با آزمایشگاه واقعی بهتر آموختند همسو می باشد و نتایج حاصل با نتایج پژوهش تاتلی و آیاس (2011) با عنوان تاثیر آزمایشگاه مجازی بر موفقیت دانش آموزان، که نشان داد توسعه نرم افزار آزمایشگاهی شیمی مجازی موثرتر از آزمایشگاه واقعی است همسو بوده است که به نظر می رسد دلیل همسو بودن نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش های بیان شده، گسترش و توسعه نرم افزارهای شبیه سازی شده و طراحی جذاب آن هاست که با توجه به گسترش فناوری ها و امکانات هوشمند مجازی و کاربرد آن ها و علاقمندی به استفاده از آن ها در جامعه، احتمالا تاثیر بیشتری بر دانش آموزان گذاشته است.
اما نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش کرمی، یونسی و عزیزیان (1388) با عنوان مقایسه میزان تاثیر آزمایشگاه به کمک نرم افزار آموزشی و روش سنتی بر پیشرفت تحصیلی و نگرش دانش آموزان متضاد بود. نتایج بدست آمده در تحقیق این پژوهشگران حاکی از آن بود که بین میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال دوم تجربی در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنا داری وجود دارد و گروه کنترل که از طریق آزمایش واقعی به انجام آزمایش پرداختند پیشرفت تحصیلی بیشتری داشتند. همچنین نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش بایراک (2007 نقل از کرمی، 1388 ) با موضوع مقایسه تاًثیر یادگیری مبتنی بر محیط مجازی و یادگیری مبتنی بر آزمایشگاه مجازی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در بحث مدارهای الکتریکی متفاوت بود. بایراک تفاوت معنا داری بین آموزش در آزمایشگاه واقعی و آموزش در محیط آزمایشگاه مجازی پیدا نکرد. به نظر می رسد دلیل عدم همسو بودن نتایج پژوهش حاضر با نتایج دو پژوهش مطرح شده تفاوت در سن و مقطع تحصیلی دانش آموزان مورد پژوهش باشد با ذکر این نکته که پژوهش حاضر در دوره متوسطه اول و دو پژوهش بیان شده در دوره دوم متوسطه انجام شده اند. در عین حال پژوهشهای بیشتری با کنترل متغیرهای مختلف باید انجام شود تا تضاد نتایج مذکور را توجیه نماید.
5-3 محدودیت های پژوهش
انجام هر پژوهشی با مشکلات و محدودیت های همراه است و پژوهش حاضر نیز با محدودیت های روبرو بوده که در زیر به آنها اشاره می شود:
محدود شدن نوع فعالیت های آزمایشگاهی به مباحث شیمی و فیزیک در حالیکه کتاب علوم تجربی دوره اول متوسطه شامل چهار بخش کلی متشکل از مباحث شیمی، فیزیک، زیست شناسی و زمین شناسی است که با توجه به عدم وجود فعالیت های آزمایشگاهی کافی در بخش های زمین شناسی و زیست شناسی و همچنین عدم وجود نرم افزار آزمایشگاه مجازی در این زمینه ها به این مباحث پرداخته نشد. هر چند فعالیت های آزمایشگاهی انتخاب و اجرا شده را تا حدودی می توان به مباحث این دو بخش تعمیم و گسترش داد.
هماهنگی برای اختصاص بخشی از ساعت کلاسی به اجرای پژوهش مدنظر با توجه به این نکته که درس علوم تجربی از دروس پر حجم و سنگین دوره متوسطه اول است و با کم شدن ساعات درسی این درس در ساختار جدید آموزشی و تقلیل از 4 به 3 ساعت در هفته در مدارس دولتی و از 6 به 5 در مدارس خاص، دبیران از زمان کافی برای تدریس مطلوب کافی نیستند.
عدم امکان انتخاب کلیه آزمایش های ممکن برای هر عنوان با توجه به اینکه برخی آزمایش ها در آزمایشگاه واقعی و برخی در آزمایشگاه مجازی قابلیت اجرا نداشته و پژوهشگر می بایست فقط مباحثی را انتخاب می کرد که در هر دو نوع آزمایشگاه قابلیت اجرا را می داشتند.
5-4 پیشنهادهای پژوهش
5-4-1 پیشنهادات مبتنی بر یافته های پژوهش
با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، به علاقمندان پیشنهاد می گردد که:
اجرای پژوهش مشابه در مقطع ابتدایی
اجرای پژوهش بر در دو جنسیت مختلف پسر و دختر و مقایسه نتایج آن ها با هم
اجرای پژوهش در زمینه مباحث زیست شناسی و زمین شناسی به کمک نرم افزارهای محقق ساز