برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

نمودار 4-4 درصد پاسخگویی به سؤال 4
سؤال 5)
O مرکز دایره است، نشان دهید وتر AB=CD است.
C[Type a quote from the document or the summary of an interesting point. You can position the text box anywhere in the document. Use the Drawing Tools tab to change the formatting of the pull quote text box.]
C[Type a quote from the document or the summary of an interesting point. You can position the text box anywhere in the document. Use the Drawing Tools tab to change the formatting of the pull quote text box.]
O
O
A[Type a quote from the document or the summary of an interesting point. You can position the text box anywhere in the document. Use the Drawing Tools tab to change the formatting of the pull quote text box.]
A[Type a quote from the document or the summary of an interesting point. You can position the text box anywhere in the document. Use the Drawing Tools tab to change the formatting of the pull quote text box.]
B[Type a quote from the document or the summary of an interesting point. You can position the text box anywhere in the document. Use the Drawing Tools tab to change the formatting of the pull quote text box.]
B[Type a quote from the document or the summary of an interesting point. You can position the text box anywhere in the document. Use the Drawing Tools tab to change the formatting of the pull quote text box.]
D[Type a quote from the document or the summary of an interesting point. You can position the text box anywhere in the document. Use the Drawing Tools tab to change the formatting of the pull quote text box.]
D[Type a quote from the document or the summary of an interesting point. You can position the text box anywhere in the document. Use the Drawing Tools tab to change the formatting of the pull quote text box.]
دانش‌آموزان در پاسخ به این سؤال باید دو مثلث AOB و COD را در نظر بگیرند و ثابت کنند طبق حالت (ض‌زض) دو مثلث همنهشت هستند و سپس به وسیله‌ی نوشتن اجزای متناظر تساوی را نشان دهند.
همه‌ی دانش‌آموزانی که پاسخ داده بودند دو مثلث را درست انتخاب کرده بودند، اما فقط 6/19 درصد آن ها توانسته بودند دلیل تساوی را به درستی بیان کنند. چهار درصد از دانش‌آموزان پس از بیان تساوی دو مثلث توانسته بودند با نوشتن اجزای متناظر اثبات را کامل کنند. 8/6 درصد هم پاسخی به این سؤال نداده بودند.
4/24 درصد از دانش‌آموزان از تساوی AB و CD به عنوان دلیل برای تساوی دو مثلث استفاده کرده بودند. این دانش آموزان درکی از اینکه چه چیزی را قرار است ثابت کنند و مسیر آن چگونه است نداشتند و با دیدن این تساوی در صورت مسئله از آن برای حل سؤال استفاده کرده‌اند.
8/0 درصد از دانش‌آموزان هم از تطابق دو مثلث به عنوان دلیل برای برابری آن‌ها استفاده کرده بودند و 6/1 درصد از دانش‌آموزان در نوشتن دلایل برابری دو مثلث ازبرابری دو ضلع یک مثلث استفاده کرده بودند.
جدول 4-6 یافته‌های مربوط به سؤال 5
جدول 4-6 یافته‌های مربوط به سؤال 5
نوع پاسخ های ارائه شده
فراوانی
درصد فراوانی
دسته بندی : علمی