برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

مبدل ) E – 101 A – L ( این مبدل کندانسور بالاسری برج تقطیر است . نفت خام با گذر از این مبدل ضمن دریافت حرارت موجود در بخارات بالاسری برج ، باعث میعان جزیی آنها می شود . کندانسهای حاصل در ظرف V – 104 جمع آوری می شود . بخش مایع شده آن به عنوان رفلاکس به برج باز گشته و بخش بخار آن پس از گذر از مبــدل E – 135 A/B و کولــر آبـی E – 140 E – 104 ) قدیمــی ) وارد ظـرف V – 105 می شود.
(E – 112 A/B) با گازوئیل خنک شده خروجی از مبدل E – 130 A/B تبادل حرارت می نماید . دمای گازوئیل خنک شده 180 °C است .
(E – 119 A/B) با ته مانده خنک شده برج تقطیر تبادل گرما می کند . دمای Residuum ورودی به این مرحله حدود 210 °C است .
دمای نفت خام پس از گذر از مبدلهای یاد شده فوق به حدود 110 °C می رسد .
آبی که جهت نمک زدایی از نفت خام در نظر گرفته شده است ، ابتدا وارد مبدل E – 115 شده و پیش گرم می گردد . آنگاه در مبدلهای جدید E – 116 A/B با گازوئیل خنک شده خروجی از E – 112 A/B تبادل حرارت نموده ، تا دمای 120 °C گرم می شود .
نفت خام پیش گرم شده و آب نمک زدایی در شیر اختلاط ME – 102 مخلوط شده و وارد مخزن نمک زدا ( Desalter , DE – 101 ) می شود . دما و فشار نفت خام خروجی از ظـرف نمـک زدا 110 °C و 8 bar مـی باشد . جـهت جـلوگیری از کاهـش فشــار و تـبخــیر ســیال در مـراحـل بـعــدی مسـیر پیــش گرمــایش خـوراک ، نـفـت خـام در P – 131 A/B ( Booster Pump ) فشار آن افزایش یافته و به طرف مبدلهای زیر هدایت می شود :
مبدلهای E – 136 A – F E – 116 A – D ) قدیمی ) – با جریان بازروانی نفت سفید ( Kerosene Pump Around ) خروجی از مبدل E – 117 تبادل حرارت می نماید . در این مبدل دمای نفت خام تقریباً 40 °C افزایش می یابد .
مبدلهای E – 130 A/B ( همانطور که قبلاً اشاره گردید ، این مبدل در طرح اولیه وجود نداشته و جـدیـداً اضافه شـده است . در این مبدل نفت خام با گازوئیـل داغ خـروجـی از E -111 تبادل حرارت نموده ، ضمن خنک کردن آن خود به اندازه 10 °C افزایش دما پیدا می کند .
مبدلهای E – 118 A – H ( نفت خام پس از استحصال حرارت موجود در جـریان داغ خروجی از ته برج تقطیر ( Hot Residuum ) دمای آن حدود 75°C افزایش پیدا می کند . این عمل در مبدلهای یاد شده اتفاق می افتد .
نفت خام با درجه حرارتی معادل 230 °C و فشار 19 bar با گذر از شیر کنترل وارد ظـرف تبخـیر آنـی ( Preflash Drum , V – 120 ) مــی گردد . فشار کارکرد این ظرف 2.2 barg می باشد . با افت شدید فشار ، خوراک گرم تبخیر آنی می شود . فازهای مایع و بخار تشکیل شده به ترتیب از ته مخزن و از بالای آن خارج می شود . فاز مایع پس از گذر از پمپ P – 132 A/B فشار آن به 24 bar افزایش می یابد . آنگاه وارد مبدل E – 131 A/B می گردد . همانطور که قبلاً گفته شد ، این مبدل جدیداً اظافه گردیده است . نفت خام با ته مانده داغ برج تقطیر در خلأ تبادل حرارت نموده و دمای آن حدود 12 °C افزایش می یابد . نفت خام آنگاه از طریق 8 پاس وارد کوره H – 101 شده و پس از افزایش دمای آن تا 372°C با بخارات خروجی از بالای ظرف تبخیر آنی ( V – 120 ) مخلوط شده ، وارد برج تقطیر اتمسفر می شود .
سـایـر مـراحـل ماننـد آنچه که قبـلاً در بخـش « شرح فرآیند واحد تقطیر 100 پالایشگاه آبادان » بخش ( 3-4 ) ذکر گردید می باشد .

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان با موضوع آنالیز واریانس و معنی دار بودن

فصل پنجم
انجام شبیه سازی ، شناسایی محدودیّتها

5 – 1 ) واحد 100 پالایشگاه آبادان پس از انجام تغییرات ( Revamping )
جهت افزایش ظرفیت واحد تقطیر 100 پالایشگاه آبادان از 130000 بشکه در روز به 180000 بشکه در روز با مشخصاتی که در بخشهای پیشین شرح آن رفت تغییرات لازم داده شد. متأسفانه پس از اتمام عملیات Revamping دستیابی به هدف مورد نظر میسر نگردید. یا بهتر است اینگونه بیان شود که کارکرد واحد با ظرفیّت مورد نظر طراحی بدون مشکل نبوده است. این مشکلات علاوه بر تأثیرات کمّی ، بر کیفیت محصولات نیز اثر نامطلوب گذاشته است. در حال حاضر شرایط کیفی واحد با ظرفیت 160000 بشکه در روز نسبتاً رضایت بخش می باشد.
در این مبحث سعی داریم محدودیّتهای موجود جهت نیل به هدف مورد نظر (افزایش ظرفیت) شناسایی و با معرفی راه حلهای ممکن از گلوگاههای موجود در این راه گذر کنیم. لذا در این فصل با انجام شبیه سازی این محدودیّتها را شناسایی ، آنگاه در فصل بعدی به ارائه راه حلهای ممکن جهت گذر از آنها می پردازیم.
5 – 2 ) ا نجام شبیه سازی و بررسی نتایج
تجزیه و تحلیل مطالب با شبیه سازی واحد شروع می شود. تمامی اطلاعات به کار رفته در این شبیه سازی با فرض حالت پایا برای فرآیند تقطیر نفت خام و محصولاتی با مشخصات مورد نظر است. شبیه سازی با نرم افزار معروف و قدرتمند HYSYS RFINERY انجام شده است. مشخصات خوراک واحد ( نفت خام ) با « معلوم بودن » نمودار نقاط جوش واقعی ( True Boiling Point , TBP ) به نرم افزار معرفی می گردد. در حالیکه فرآورده ها با « معلوم شدن » نمودار تقطیر استاندارد ASTM – D86 آنها با شرایط واقعی و عملیاتی موجود مقایسه خواهند شد.
واحد تقطیر در اتمسفر 100 پالایشگاه آبادان به سه شکل شبیه سازی و نتایج حاصله با نتایج واقعی مقایسه گردید .
الف ) شبیه سازی واحد به شکل طراحی اولیه (با ظرفیت 130000 بشکه در روز): جهت اطمینان از صحّت شبیه سازی انجام شده در مراحل بعدی و نیز اعتماد به نتایج حاصله ابتدا واحد را به شکل قبل از انجام تغییرات شبیه سازی نموده و با اطلاعات (Data) فرایندی و عملیاتی واقعی موجود مقایسه می نمائیم.
ب ) شبیه سازی واحد به شکل بعد از انجام تغییرات ( Revamping ) – با ظرفیت 180000 بشکه در روز: جهت شناسایی گلوگاهها و محدودیتها و نیز پتانسیلها و قابلیّتهای موجود واحد ، این واحد را به شکل بعد از انجام تغییرات شبیه سازی می نماییم. در این مورد نیز مقایسه نتایج حاصل از این مرحله با نتایج عملی، اعتماد ما را نسبت به شبیه سازی انجام شده و صحت نتایج حاصله بالاتر می برد.
ج ) شبیه سازی واحد به شکل مورد نظر این تحقیق: این مطالعه در فصل بعدی انجام خواهد گرفت.

دسته بندی : علمی