Comments: 0 Posted by: Posted on:

سبک های مذاکره

چهار سبک عمده مذاکره وجود دارد که عبارتند از :

مطالب بیشتر در سایت : ahmadansari.com

 • سبک واقع گرایی

در این سبک فرض اساسی این است که حقایق همه چیز را بیان می کند . در این روش رفتارها به این سورت می باشند : نشان دادن واقعیات به شکل بی طرف ، یادداشت برداری از آنچه که گفته شده است ، صحبت های افراد را دوباره به آنها یاد آوری کردن ، دانستن جزئیات بیشتر موضوع بحث شده و مشارکت با دیگران ، ارتباط دادن واقعیات با تجربه ، عکس العمل آرام و متین ، گنکاش برای پیدا کردن دلیل و مدرک و بیانات متکی بر دلیل و مدرک .

راهنمایی برای مذاکره برای افرادی که سبک واقع گرایی دارند .

 • در بیان حقایق مربوط به خود باید دقیق بود .
 • به گذشته رجوع کرد ( آنچه که قبلا آزموده اید ، آنچه که قبلا کار شده است )
 • استقرایی بودن ( از واقعیات به اصول رسیدن )

 

 • شناخت اسناد و مدارک ( شامل جزئیات )
 • آنچه که فرد میگوید با سند و مدرک است

 

 • سبک شهودی

با این فرض اساسی که قوه تخیل یا تصور میتواند هر مسئله ای را حل کند رفتار ها در این روش به صورت زیر می باشد .

بیان عبارات گرم و هیجان انگیز ، تمرکز بر کل مسئله یا موقعیت ، مبنا قرار دادن اصول و مبانی ، طرح ریزی آینده ، خیالی بودن و خلق تخیل در موقعیت ، استفاده از یک موضوع برای ایجاد ایده ای دیگر ، ماوراء حقایق رفتن ، ایجاد ایده های ساختگی در تمام اوقات ، فشار آوردن در یک زمان و عقب نشینی در یک زمان دیگر ، طرح سریع موضوعات به صورت دو به دو با یکدیگر ، حصول حقایق در بعضی اوقات با کمی خطا و قیاسی بودن .

راهنمایی برای مذاکره با افرادی که سبک شهودی دارند :

 • تمرکز بر موقعیت به عنوان یک کل
 • فرد باید آینده را برای خود طرح ریزی کند ( با توجه به فرصتها )
 • تصورات و تخیلات طرف مقابل را به کار گیرد .
 • در عکس العمل نشان دادن آرام باشد ( پریدن از یک ایده به ایده دیگر )
 • پیشنهاد و ایده ای را مبتنی بر عکس العمل طرف مقابل ارائه نماید .

 

3-5-2-2  هنجاری یا تکلیفی

با این فرض اساسی که مذاکره همچنان چانه زنی است و رفتار ها شامل موارد زیر میباشد :

قضاوتی برخورد کردن ، تشخیص و ارزیابی واقعیات مطابق مجموعه ارزشهای فردی ، رد و تایید کردن ، موافقت یا مخالفت ، پیشنهاد چانه زنی ، پیشنهاد پاداش و محرک ها ، متوسل شدن به احساسات و عواطف برای رسیدن به توافق ، مطالبه کردن ، الزام داشتن ، تهدید کردن ،

 

استفاده از موقعیت اقتدار ، احساس همبستگی کردن ، ابراز بیانات موثر ، توجه به ارتباطات و فرایند های گروهی ، بدنبال مصالحه گشتن .

راهنمایی برای مذاکره به افرادی که سبک هنجاری دارند .

 • تعیین روابط منطقی و صحیح در نخستین گام مذاکره
 • در آن چیزی که طرف مقابل می گوی باید علاقه نشان داد .
 • ارزشهای طرف مقابل را شناخت و خود را به منظور تطبیق با او متعادل کرد .
 • باید برای مصالحه آماده بود
 • به احساسات طرف مقابل متوسل شد .

 

4-5-2-2  سبک تحلیلی

با فرض اساسی این که منطق منجر به نتایج درست میشود . در این سبک این رفتارها قابل مشاهده است ، به دنبال دلیل بودن ، طرح نتایج و به کار بردن آنها در موارد مذاکره ، استدلال کردن برای طرفداری یا مخالفت خود با دیگران ف به دنبال دلیل بودن ، هدایت کردن ، تفکیک و تجزیه کردن ، تحلیل موقعیت برای یافتن روابط علی و معلولی ، قرار دادن چیزها در نظم منطقی ، سازماندهی اهمیت دادن به دلایل منطقی

راهنمایی برای مذاکره با افرادی که سبک تحلیلی دارند .

 • در مذاکره باید از دلایل منطقی استفاده کرد .
 • در جستجوی روابط علی و معلولی بود .
 • روابط بین عناصر مسئله را تحلیل کرد
 • صبور و شکیبا بود
 • گزینه های متعدد را با استفاده از دیدگاه استدلال منطقی تحلیل کرد ( مقیمی ، 1386)

– negotiation styles

– factual style

– intuitive style

– normative style

– analytical style

]]>