پایان نامه رایگان روانشناسی : مدیریت آموزشی-پایان نامه آماده

یلی آنها) متغییرهای گسسته بودند.
و برای مشخص شدن رابطه قسمت دوم فرضیه دوم (سن) با خلاقیت و رابطه فرضیه چهارم که رابطه معدل را با خلاقیت افراد بیان می کند از آزمون ناپارامتریک کروکسال والیس استفاده شد چون متغییرهای معدل و سن متغییرهای پیوسته بودند و متغییر خلاقیت متغییر گسسته بود. برای دست یابی به این اطلاعات از نرم افزار spss استفاده گردید.
خلاصه فصل
فصل سوم در مورد روش اجرای پژوهش می‌باشد.
در این فصل در مورد روش بکار رفته در این تحقیق (توصیفی) روش گردآوری اطلاعات (کتابخانه‌ای و پرسشنامه‌ای) ابزار گردآوری اطلاعات (پرسشنامه REE) و مصاحبه کتبی و منابع کتابخانه‌ای) بحث شده است. نیز در مورد جامعه آماری مورد نیاز این تحقیق (دانشجویان) تعداد افراد که انتخاب شدند (124 نفر) روش انتخاب آنها یا روش نمونه‌گیریشان (طبقه‌ای تصادفی نسبتی) مورد توجه قرار گرفته مشخص شده است. مباحث بعدی این فصل نمره‌گذاری آزمون، اعتبار آزمون (با خی دو کمتر از 5 درصد) نحوه تدوین مصاحبه کتبی و اینکه پرسشنامه CREE و مصاحبه کتبی که ابزار گردآوری اطلاعات این تحقیق بودند بر چه اساس تئوریکی استوارند بحث شده است و بالاخره روش های آماری استفاده در این تحقیق (آزمون خی دو پیرسون و کروکسال والیش) بحث شده است.

فصل چهارم
یافته های پژوهش و تجزیه و
تحلیل آنها

مقدمه
در تحلیل فعالیتهایی چون سنجش خلاقیت افراد و بررسی اینکه آیا در دوره تحصیل فرد بر روی رشد خلاقیت افراد تاثیر داشته است یا نه و نتایج حاصل از آن، اجرای آزمون دقیق و صحیح از جایگاه مهمی برخوردار است. تهیه تدابیر لازم برای بررسی نتایج هر نوع برنامه درسی و آموزشی تنها در سایه این پرسش ممکن می‌شود که چگونه می‌توان اطمینان یافت که اهداف موردنظر تحقق یافته است.
بنابراین انتخاب ملاک و معیار معتبر و روش صحیح ارزشیابی از عواملی هستند که در این مرحله از کار باید فوق‌العاده مورد توجه واقع شوند. بطور خلاصه باید گفت که در اجرای یک طرح تحقیقی فرایند طراحی، اجرا، و بویژه ارزشیابی دقیق است که پژوهشگر را با ضریب اطمینان بیشتری به تجزیه و تحلیل داده‌ها و نتایج حاصل از آن دلگرم می‌کند.
در این فصل یافته‌های حاصل از پرسشنامه سنجش خلاقیت GREE و مصاحبه کتبی که در برگیرنده نظرات دانشجویان سه رشته، مشاوره، روان‌شناسی و مدیریت آموزشی است مورد بررسی آماری قرار می‌گیرد. ابتدا میزان خلاقیت افراد در سه رشته که بوسیله پرسشنامه GREE بدست آمده مشخص می گردد و سپس میزان تاثیر دوره تحصیل دانشگاهی فرد و میزان خلاقیت وی بررسی می شود که اطلاعات لازم دراین زمینه بوسیله مصاحبه کتبی جمع‌آوری شده است در این تحقیق نقش سن، جنس، رشته تحصیلی، معدل افراد در میزان خلاقیت آنان مورد توجه بوده است که اطلاعات مربوط به این موارد از قسمت مشخصات پرسشنامه سنجش خلاقیت بدست آمده است که تک‌تک افراد شرکت کننده در این تحقیق ملزم به پاسخگویی به آن بودند.

تجزیه یافته های پژوهش
جدول (1-4) فراوانی و درصد فراوانی خلاقیت افراد سه گروه شرکت کننده در پرسشنامه (GREE)
رشته روان‌شناسی رشته مدیریت آموزشی رشته مشاوره
درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی میزان خلاقیت
7/16 6 7/8 4 7/16 7 بالا
2/72 26 2/65 30 7/66 28 متوسط
1/81 4 1/26 12 7/16 7 پایین
0/100 36 0/100 46 0/100 42 مجموع افراد
با توجه به جدول فوق بیشتر افراد شرکت کننده در سه گروه دارای خلاقیت متوسط هستند. در فراوانی افراد با خلاقیت بالا و نیز افراد با خلاقیت پائین در رشته‌های مختلف تفاوت قابل توجهی مشاهده نمی‌شود.
نمودار (1-4) فراوانی میزان خلاقیت افراد شرکت کننده سه رشته مشاوره ،روان شناسی و مدیریت آموزشی را در پرسشنامه (GREE) نشان می دهد .

روانشناسی

مدیریت آموزشی

مشاوره
فرضیه اصلی این تحقیق این است که رشد خلاقیت با دوره تحصیل دانشگاهی فرد در ارتباط است. که این فرض با یک مصاحبه کتبی 9 سوالی مورد آزمون قرار گرفت. پس از بررسی پاسخ افراد به سوالات در سه رشته مورد مطالعه، رابطه هرکدام از سوالات با میزان خلاقیت افراد بررسی می شود. اولین سوال عبارت است از:
1ـ آیا رشته تحصیلی شما رشته مورد علاقه شماست.
جدول (2-4) پاسخ افراد سه گروه مشاوره، مدیریت آموزشی و روان‌شناسی به سوال (1) مصاحبه کتبی
رشته روان‌شناسی رشته مدیریت آموزشی رشته مشاوره
درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی میزان خلاقیت
8/77 28 5/56 26 0/81 34 بله
9/13 5 4/17 8 5/9 4 نه
– – 9/23 11 8/4 2 تاحدودی
3/8 3 2/2 1 8/4 2 بی‌ جواب
0/100 36 0/100 46 0/100 42 مجموع افراد
جدول فوق نشان می‌دهد که شرکت کنندگان رشته مشاوره بیشترین رضایت را از رشته خود دارند. بیشترین تعداد افرادی که کمترین علاقه را به رشته خود داشته اند مربوط به مدیریت آموزشی با 17 درصد است.
نمودار (2-4) فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف به سوال(1) مصاحبه کتبی

مشاوره

روان شناسی

مدیریت آموزش

جدول (3-4) پیشایندی سوال یک مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد
مجموع افراد پایین متوسط بالا میزان خلاقیت
پاسخ سوال1
88 13 60 15 بله
17 4 13 – خیر
13 5 7 1 تاحدودی
118 22 80 16 مجموع افراد

جدول (4-4) chi- square test سوال 1 مصاحبه کتبی
سطح معناداری درجه آزادی x2 محاسبه شده
105/0 4 651/7 x2 پیرسون
جدول (3-4) پاسخ کل افراد شرکت کننده را به سوال اول را با توجه به درجه خلاقیتشان نشان می‌دهد که تعداد افراد با خلاقیت بالا بیشترین رضایت را از رشته خود نسبت به افراد با خلاقیت متوسط و پائین دارد ولی این تفاوت در سه گروه چندان قابل اعتنا نیست که تفاوت معناداری را نشان دهد. انجام تست خی دو استقلال سوال اول با خلاقیت افراد تائید می‌کند. پس H0 پذیرفته می‌شود و دلایل کافی برای رد آن وجود ندارد و H1 که رابطه بین این دو متغیر را تائید می‌کرد رد می‌شود. بنابراین بین جوابهای داده شده به سوال یک و میزان خلاقیت رابطه معناداری وجود ندارد. این نتایج از سطح معناداری خی دوی محاسبه شده که بیشتر از 5 درصد است بدست می‌آید.
سوال (1-2) آیا از زمان اشتغال به تحصیل در دانشگاه به تواناییهای جدیدی اعتماد به نفس بالا ـ نظم در امور ـ مسئولیت‌پذیری و غیره) برای حل مشکلات خود دست یافته‌اید؟

جدول (5-4) پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال (1-2) مصاحبه کتبی
رشته روان‌شناسی رشته مدیریت آموزشی رشته مشاوره
درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی میزان خلاقیت
8/77 28 9/73 34 1/88 37 بله
9/13 5 6/19 9 8/4 2 نه
6/8 3 5/6 3 1/7 3 بی‌ جواب
0/100 36 0/100 46 0/100 42 مجموع افراد
با توجه به جدول فوق بیشترین افراد شرکت کننده از سه گروه به سوال 1-2 جواب مثبت دادند. بدین ترتیب بین پاسخ افراد سه رشته به این سوال تفاوت عمده‌ای دیده نمی‌شود.
نمودار (3-4) فراوانی پاسخ افراد سه رشته به سوال (1-2) مصاحبه کتبی را نشان می‌دهد.

مدیریت آموزشی

روانشناسی

مشاور
جدول (6-4) پیشایندی سوال 1-2 مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد
مجموع افراد پایین متوسط بالا میزان خلاقیت
پاسخ سوال(1-2)
97 18 65 14 بله
17 2 14 2 خیر
115 20 79 16 مجموع افراد

جدول (7-4) chi- square tests سوال1-2 مصاحبه کتبی
سطح معناداری درجه آزادی x2 محاسبه شده
967/0 6 382/1 x2 پیرسون
جدول (6-4) پاسخ کل افراد شرکت کننده را به سوال (1-2) را با توجه به درجه خلاقیتشان نشان می‌دهد در مجموع بیشترین تعداد افراد با خلاقیتهای متفاوت به این سوال جواب مثبت دارند و بین این جوابها تفاوت عمده‌ای دیده نمی‌شود بنابراین با توجه به آزمون به عمل آمده H0 که بیانگر استقلال پاسخ سوال 2 و میزان خلاقیت افراد است پذیرفته می‌شود و دلایل کافی برای آن دیده نمی‌شود و H1 که رابطه این دو متغیر را عنوان می‌کرد رد می‌شود بنابراین بین جواب‌های سوال دوم این مصاحبه و میزان خلاقیت افراد رابطه معناداری وجود ندارد و این نتایج از سطح معناداری آزمون خی دو محاسبه در بالا که بیشتر از 05/0 است بدست می‌آید.

سوال 2-2 آیا نگاه جدید شما به مسائل مربوط به رشته تحصیلی شماست یا عوامل دیگری درآن دخیل بوده است.
جدول (8-4) پاسخ به گروه آزمودنی به سوال (2-2) مصاحبه کتبی
رشته روان‌شناسی رشته مدیریت آموزشی رشته مشاوره
درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی پاسخ سوال 2-2
7/41 15 1/39 18 4/52 22 رشته
0/50 15 1/39 18 5/31 13 عوامل دیگر
3/8 3 7/21 10 7/16 7 بی‌جواب
0/100 36 0/100 46 0/100 42 مجموع افراد
با توجه به جدول فوق بیشتر افراد در رشته مشاوره نگاه جدید خود به مسائل را مربوط به رشته خود می‌دانند. این دید جدید را افراد مدیریت آموزشی مربوط به هر دو عامل رشته و عوامل دیگر می‌دانند و در رشته روان‌شناسی بیشتر افراد عوامل دیگر را مؤثر می‌دانند. ولی تفاوت عمده‌ای بین جوابهای افراد در سه رشته متفاوت مشاهده نمی‌شود.
افراد عوامل دیگر را عواملی چون مذهب، آرمانهایشان، زندگی درخوابگاه و دوستان، مجلات، TV، و دارا بودن توانائیهای مختلف را عنوان می‌کردند.
نمودار (4-4) فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف به سوال (2-2) مصاحبه کتبی را نشان می‌دهد.

مشاوره

روانشناسی

مدیریت آموزشی

جدول (9-4) پیشایندی سوال 2-2 مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد
مجموع افراد پایین متوسط بالا میزان خلاقیت
پاسخ سوال(2-2)
55 7 42 6 رشته
49 13 29 7 عوامل دیگر
104 20 71 13 مجموع افراد

جدول (10-4) chi- square tests سوال 2-2 مصاحبه کتبی
سطح معناداری درجه آزادی x2 محاسبه شده
141/0 2 924/3 x2 پیرسون
جدول (9-4) پاسخ کل افراد شرکت کننده را به سوال (2-2) را با توجه به درجه خلاقیتشان نشان می‌دهد. هرکدام از افراد با خلاقیتهای متفاوت با نسبتهای تقریباً مشابهی به این سوال جواب داده‌اند. در نتیجه تفاوت عمده‌ای بین پاسخهای افراد دیده نمی‌شود بنابراین با توجه به آزمون به عمل آمده H0 که بیانگر استقلال پاسخ سوال 2 و میزان خلاقیت افراد است پذیرفته می‌شود و دلایل کافی برای رد آن وجود ندارد و H1 که ارتباط این دو متغیر را عنوان می‌کرد رد می‌شود. بنابراین بین جوابهای سوال (2-2) این مصاحبه و میزان خلاقیت افراد رابطه معناداری وجود ندارد و این نتایج از سطح معناداری آزمون خی دو محاسبه شده که بیشتر از 05/0 است بدست آمده است.

سوال (1-3) آیا از اشتغال به تحصیل در این رشته به نتایجی دست یافته‌اید؟
جدول (11-4) پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال (1-3) مصاحبه کتبی
رشته روان‌شناسی رشته مدیریت آموزشی رشته مشاوره
درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی پاسخ سوال 1-3
6/80 29 4/67 31 7/85 36 بله
3/8 3 9/23 11 5/9 4 خیر
1/11 4 7/8 4 8/4 2 بی‌جواب
0/100 36 0/100 46 0/100 42 مجموع افراد
با توجه به جدول فوق بیشترین درصد افراد از سه رشته به سوال 1-3 جواب مثبت داده‌اند و تفاوت عمده‌ای بین جواب این گروه ها مشاهده نمی‌شود.
نمودار (5-4) فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف به سوال (1-3) مصاحبه کتبی را نشان می‌دهد.

روانشناسی

مدیریت آموزشی

مشاوره

جدول (12-4) پیشایندی سوال (1-3) مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد
مجموع افراد پایین متوسط بالا میزان خلاقیت
پاسخ سوال(1-3)
96 16 66 14 بله
18 5 11 2 خیر
114 21 77 16 مجموع افراد

جدول (13-4) chi- square tests سوال 1-3 مصاحبه کتبی
سطح معناداری درجه آزادی x2 محاسبه شده
570/0 4 925/2 x2 پیرسون
با توجه به جدول (12-4) بیشتر افراد با درجه خلاقیت متفاوت به سوال (1-3) جواب مثبت دادند. بنابراین تفاوت عمده‌ای بین پاسخ به این سوال و میزان خلاقیت افراد وجود ندارد. پس H0 که بیانگر استقلال سوال (1-3) و میزان خلاقیت افراد است پذیرفته می‌شود. و H1 که ارتباط این دو متغیر را نشان می‌دهد رد می‌شود و این نتایج از سطح معنی‌داری آزمون خی دو محاسبه شده که بیشتر از 5 درصد است بدست آمده است.

سوال 2-3 موفقیت تحصیلی شما در دانشگاه نسبت به دوره دبیرستان افزایش یافته یا کاهش پیدا کرده است؟
جدول (14-4) پاسخ به گروه آزمودنی به سوال (2-3) مصاحبه کتبی
رشته روان‌شناسی رشته مدیریت آموزشی رشته مشاوره
درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی پاسخ سوال 2-3
3/33 12 7/45 21 4/52 22 بالا
6/55 20 0/50 23 9/42 18 پائین
1/11 4 3/4 2 8/4 2 بی‌جواب
0/100 36 0/100 46 0/100 42 مجموع افراد
با توجه به جدول بالا موفقیت تحصیلی افراد در رشته مشاوره بالاست ولی در رشته مدیریت آموزشی و روان‌شناسی این موفقیت پائین آمده است.
نمودار (6-4) فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف به سوال 2-3 مصاحبه کتبی را نشان می‌دهد.

مشاوره

روانشناسی

مدیریت آموزشی
جدول (15-4) پیش‌آیندی سوال (2-3) مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد
مجموع افراد پایین متوسط بالا میزان خلاقیت
پاسخ سوال(2-3)
55 11 40 4 بالا
61 11 39 11 پائین
116 22 79 15 مجموع افراد
جدول (16-4) chi- square tests سوال 2-3 مصاحبه کتبی
سطح معناداری درجه آزادی x2 محاسبه شده
226/0 2 977/2 x2 پیرسون
با توجه به جدول (15-4) بیشتر افراد با درجه خلاقیت بالا در دوره تحصیل دانشگاهی با افت تحصیلی مواجه بودند و طی این میزان در بین افراد با خلاقیت متوسط و پائین تقریباً یکسان می‌باشد.
نتیجه آزمون نیز با توجه به سطح معنی‌داری خی دو محاسبه شده که بیشتر از 5 درصد است ارتباط بین سوال (2-3) و میزان خلاقیت را رد می‌کند. H0 یعنی استقلال سوال 2-3 و میزان خلاقیت پذیرفته می‌شود و H1 یعنی ارتباط بین این دو متغیر رد می‌شود. پس رابطه معنی‌داری بین این دو متغیر وجود ندارد.

سوال (1-4) نتایج به دست آمده از تحصیل در این رشته کاربردی در زندگی شما دارد؟
جدول (17-4) پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال (1-4) مصاحبه کتبی
رشته روان‌شناسی رشته مدیریت آموزشی رشته مشاوره
درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی پاسخ سوال 1-4
8/77 28 3/78 36 0/81 34 بله
6/5 2 3/4 2 1/7 3 خیر
3/8 3 9/10 5 8/4 2 تاحدودی
3/8 3 5/6 3 1/7 3 بی‌جواب
0/100 36 0/100 46 0/100 42 مجموع افراد
با توجه به جدول فوق بیشترین افراد از سه رشته شرکت کننده به سوال 1-4 جواب مثبت داده‌اند و تفاوت عمده‌ای بین پاسخهای این گروه ها دیده نمی‌شود.
نمودار 7-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف به سوال (1-4) مصاحبه کتبی را نشان می‌دهد.

مشاوره

روانشناسی

مدیریت آموزشی

جدول (18-4) پیشایندی سوال1-4 مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد
مجموع افراد پایین متوسط بالا میزان خلاقیت
پاسخ سوال 4
98 17 69 12 بله
7 1 5 1 خیر
10 2 5 3 تاحدودی
115 20 79 16 مجموع افراد

جدول (19-4) chi- square tests 1-4 مصاحبه کتبی
سطح معناداری درجه آزادی x2 محاسبه شده
610/0 4 693/2 x2 پیرسون
با توجه به جدول (18-4) افراد با درجه خلاقیتهای متفاوت به این سوال جواب مثبت دادند و رابطه معناداری بین این سوال و درجه خلاقیت افراد دیده نمی‌شود.
بنابراین با توجه به اینکه سطح معنی‌داری خی دو محاسبه شده بیشتر از 5 درصد است. ارتباط سوال (1-4) و میزان خلاقیت افراد سه گروه رد می‌شود. H0 که استقلال این سوال و میزان خلاقیت را بیان می‌کند پذیرفته شده و H1 که رابطه این متغیر را مجاز می‌داند رد می‌شود. پس رابطه معنی‌داری بین سوال 1-4 و میزان خلاقیت افراد وجود ندارد.
سوال (2-4) آیا می‌توانید آموخته‌های نظری خود را در زندگی عملی کنید؟
جدول (20-4) پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال (2-4) مصاحبه کتبی
رشته روان‌شناسی رشته مدیریت آموزشی رشته مشاوره
درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی پاسخ سوال 1-4
3/83 30 3/78 36 7/85 36 بله
6/5 2 9/10 5 8/4 2 نه
1/11 4 9/10 5 5/9 4 بی‌جواب
0/100 36 0/100 46 0/100 42 مجموع افراد
با توجه به جدول فوق بیشتر افراد سه گروه آزمودنی به این سوال جواب مثبت دادند. فاصله موجود بین جواب گروه ها قابل توجه نیست، جواب‌های منفی افراد از سه گروه به این سوال نیز تفاوت چندانی را نشان نمی‌دهد.
نمودار (8-4) فراوانی پاسخ افراد سه گروه مختلف به سوال 2-4 مصاحبه کتبی را نشان می‌دهد.

مشاوره

روانشناسی

مدیریت آموزشی
جدول (21-4) پیشایندی سوال (2-4) مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد
مجموع افراد پایین متوسط بالا میزان خلاقیت
پاسخ سوال 2-4
102 17 71 14 بله
9 2 6 1 خیر
111 19 77 15 مجموع افراد

جدول (22-4) chi- square tests سوال 2-4 مصاحبه کتبی
سطح معناداری درجه آزادی x2 محاسبه شده
904/0 2 201/0 x2 پیرسون
با توجه به جدول شماره (21-4) بیشتر افراد با خلاقیتهای متفاوت به این سوال جواب مثبت دادند و اختلاف چندانی بین پاسخ به این سوال افراد و میزان خلاقیت آنان مشاهده نمی‌شود.
بنابراین با توجه به اینکه سطح معناداری خی دو محاسبه شده بیشتر از 5 درصد است ارتباط سوال (2-4) و میزان خلاقیت افراد سه گروه رد می‌شود. پس H0 پذیرفته شده و H1 که رابطه سوال (2-4) و میزان خلاقیت را تائید می‌کرد رد می‌شود. پس رابطه معناداری بین این عامل وجود ندارد.
سوال (1-5) آیا به هدفهای خود از تحصیل در این رشته دست یافته‌اید؟
جدول (23-4) پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال (1-5) مصاحبه کتبی
رشته روان‌شناسی رشته مدیریت آموزشی رشته مشاوره
درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی پاسخ سوال 1-5
3/33 12 1/39 18 0/31 13 بله
8/27 10 8/34 16 5/40 17 خیر
306 11 4/17 8 4/21 9 تاحدودی
3/8 3 7/8 4 1/7 3 بی‌جواب
0/100 36 0/100 46 0/100 42 مجموع افراد
با توجه به جدول فوق بیشتر افراد گروه مشاوره به این سوال جواب منفی دادند. ولی اکثریت گروه های مدیریت و روان‌شناسی به این سوال جواب مثبت دادند که فاصله زیادی را نشان نمی‌دهد.
نمودار (9-4) فراوانی پاسخ افراد سه گروه مختلف به سوال (1-5) مصاحبه کتبی را نشان میدهد.

مشاوره

روانشناسی

مدیریت آموزشی

جدول (24-4) پیشایندی سوال 1-5 مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد
مجموع افراد پایین متوسط بالا میزان خلاقیت
پاسخ سوال 2-4
43 7 31 5 بله
43 9 28 6 خیر
28 5 19 4 تاحدودی
114 21 78 15 مجموع افراد

جدول (25-4) chi- square tests سوال 1-5 مصاحبه کتبی
سطح معناداری درجه آزادی x2 محاسبه شده
970/0 4 538/0 x2 پیرسون
جدول (24-4) نشان می‌دهد که افراد با خلاقیتهای متفاوت به این سوال جواب منفی دادند. البته این گفته با توجه به تعداد کل افراد در سطوح خلاقیت می‌باشد.
تعداد قابل توجهی از هرگروه با درجه خلاقیت متفاوت به این سوال جواب مثبت دادند. به طور کلی فاصله تعداد جوابهای مثبت یا منفی به سوال در بین افراد با خلاقیتهای متفاوت چندان قابل توجه نیست. بنابراین H0 که بیانگر استقلال درجه خلاقیت و سوال (1-5) می‌باشد پذیرفته می‌شود و H1 که رابطه خلاقیت را با سوال مطرح می‌کرد رد می‌شود و این نتیجه با توجه به سطح معنی‌داری آزمون خی دو محاسبه شده می‌باشد که بیشتر از 5 درصد می‌باشد. پس رابطه معناداری بین این دو عامل وجود ندارد.

سوال 2-5 آیا انگیزه شما برای ادامه تحصیل در آینده بیشتر شده است؟
جدول (26-4) پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال (2-5) مصاحبه کتبی
رشته روان‌شناسی رشته مدیریت آموزشی رشته مشاوره
درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی پاسخ سوال 2-5
2/72 26 0/63 29 6/78 33 بله
7/16 6 1/26 12 5/9 4 خیر
1/11 4 9/10 5 9/11 5 بی‌جواب
0/100 36 0/100 46 0/100 42 مجموع افراد
با توجه به جدول فوق بیشترین افراد در سه رشته به سوال 2-5 جواب مثبت دادند و فاصله چندانی بین سه گروه آزمودنی در پاسخ به این سوال وجود ندارد.
نمودار (10-4) فراوانی پاسخ افراد سه گروه مختلف به سوال (2-5) مصاحبه کتبی را نشان می‌دهد.

مشاوره

روانشناسی

مدیریت آموزشی

جدول (27-4) پیش‌آیندی سوال 2-5 مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد
مجموع افراد پایین متوسط بالا میزان خلاقیت
پاسخ سوال 2-4
88 15 59 14 بله
22 5 16 1 خیر
110 20 76 15 مجموع افراد

جدول (28-4) chi- square tests سوال 2-5 مصاحبه کتبی
سطح معناداری درجه آزادی x2 محاسبه شده
632/0 4 573/2 x2 پیرسون
با توجه به جدول (27-4) نشان میدهد که بیشتر افراد با خلاقیتهای متفاوت به این سوال جواب مثبت دادند. بنابراین H0 استقلال سوال 2-5 با میزان خلاقیت تائید می‌شود.
و H1 که بیانگر رابطه سوال با میزان خلاقیت داشت رد می‌شود و این نتایج با توجه سطح معناداری خی دو محاسبه شده می‌باشد که بیشتر از 5 درصد است.
سوال (1-6) اوقات فراغت خود را صرف چه فعالیتهایی می‌کنید؟
جدول (29-4) پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال (1-6) مصاحبه کتبی
مدیریت آموزشی روان‌شناسی مشاوره
درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی پاسخ سوال 6
9/23 11 4/19 7 1/35 15 1 دوستان
9/10 5 6/5 2 1/7 3 2 ورزش
6/32 15 2/47 17 3/33 14 3 مطالعه
2/2 1 6/5 2 9/11 5 4 موسیقی
5/6 3 6/5 2 4/2 1 5 TV
5/6 3 – – – – 6 رایانه
3/4 2 8/2 1
7 نقاشی
13 6 9/13 5 5/9 4 بی جواب
0/100 36 0/100 46 0/100 42 مجموع افراد
با توجه به جدول فوق در رشته مشاوره بیشتر افراد اوقات فراغت خود را با دوستان می‌گذرانند. و در رشته مدیریت آموزشی و رشته روان‌شناسی اکثریت افراد وقت خود را صرف مطالعه می‌کنند.
نمودار (11-4) فراوانی پاسخ افراد سه گروه مختلف به سوال (1-6) مصاحبه کتبی را به طور جداگانه نشان می‌دهد.

نمودار مربوط به قسمت اول سوال 6 در رشته مدیریت آموزشی
کد
1- همراه با دوستان
2- ورزش
3- مطالعه
4- موسیقی
5- تلویزیون
6- رایانه
7- نقاشی
8- تفکر
9- سینما
10- شعر
11- تفریح

نمودار مربوط به قسمت اول سوال 6 در رشته مشاوره

نمودار مربوط به قسمت اول سوال 6 در رشته روانشناسی

جدول (30-4) پیشایندی سوال 1-6 مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد
جمع افراد پائین متوسط بالا درجه خلاقیت
پاسخ سوال 1-6
33 8 23 2 1 دوستان
10 2 8
2 ورزش
46 7 29 10 3 مطالعه
8 1 6 1 4 موسیقی
6
5 1 5 TV
3 1 2
6 رایانه
3
3
7 نقاشی
109 19 76 14 مجموع افراد

جدول (31-4) chi- square tests سوال 1-6 مصاحبه کتبی
سطح معناداری درجه آزادی x2 محاسبه شده
586/0 12 337/10 x2 پیرسون
با توجه به جدول (30-4) اکثریت افراد با درجه خلاقیت بالا و متوسط وقت خود را با مطالعه می‌گذرانند و افراد با درجه خلاقیت پائین بیشتر اوقات خود را با دوستان خود هستند.
براساس سطح معناداری آزمون، خی دو محاسبه شده بیشتر از 5 درصد است بنابراین رابطه معناداری بین میزان خلاقیت افراد و جوابهای افراد به سوال (1-6) وجود ندارد.
H0 که استقلال این عامل را تائید می‌کرد تائید می‌شود و دلایل کافی برای رد آن وجود ندارد و H1 که وجود رابطه را بیان می‌کرد رد می‌شود.

سوال 2-6 آیا دارای هنری بودید که در اثر تحصیلات دانشگاهی نگرش جدید برای گسترش آن پیدا کرده باشید؟

جدول (32-4) پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال (2-6) مصاحبه کتبی
روان‌شناسی مدیریت آموزش مشاوره
درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی پاسخ سوال 2-6
8/27 10 7/21 10 6/28 12 بله
4/44 16 3/54 25 4/52 22 خیر

]]>

Author: حمیدی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *