برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

5-1- بررسی سنجش pH نمونه های ماست همزده چکیده……………………………………………………………………..
5-2- بررسی سنجش اسیدیته نمونه های ماست همزده چکیده………………………………………………………………….
5-3- بررسی آزمون فیزیکی نمونه های ماست همزده چکیده…………………………………………………………………….
5-3-1- بررسی سنجش آب اندازی نمونه های ماست همزده چکیده………………………………………………………….
5-4- بررسی آزمون حسی نمونه های ماست همزده چکیده……………………………………………………………………….
5-5- نتیجه گیری نهایی…………………………………………………………………………………………………………………………
منایع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل 3-1- مراحل و آزمون های مختلف انجام شده در طول تحقیق……………………………………
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول1-1-تغییرات فیزیکوشیمیایی حاصل در شیر بر اثر هموژنیزاسیون…………………………………………….
جدول 3-1- لیست مواد مصرفی…………………………………………………………………………………………………….
جدول 3-2- لیست دستگاه ها و وسایل مورد استفاده…………………………………………………………………………
جدول3-3- مشخصات نمونه های مورد بررسی………………………………………………………………………………..
جدول3-4- رتبه بندی آزمون حسی نمونه های مورد بررسی……………………………………………………………….
جدول 4-1- میانگین ترکیبات شیرخام (برحسب درصد)……………………………………………………………………
جدول 4-2- مقادیرpH (انحراف معیار± میانگین) نمونه های ماست حاوی مقادیر مختلف ترانس گلوتامیناز و MPC در طول دوره نگهداری در یخچال…………………………………………………………………………………………
جدول 4-3- مقادیر اسیدیته(برحسب درجه دورنیک) ) نمونه های ماست حاوی مقادیر مختلف ترانس گلوتامیناز و MPC در طول دوره نگهداری در یخچال(انحراف معیار± میانگین)…………………………………………………
جدول 4-4- میزان آب اندازی نمونه های ) نمونه های ماست حاوی مقادیر مختلف ترانس گلوتامیناز و MPC در طول دوره نگهداری(انحراف معیار± میانگین…………………………………………………………………………………
جدول 4-5- امتیازات حاصل از ارزیابی عطر و طعم نمونه های ماست حاوی مقادیر مختلف ترانس گلوتامیناز و MPC در طول نگهداری(انحراف معیار ± میانگین)…………………………………………………………………………
جدول4-6- امتیازات حاصل از ارزیابی قوام نمونه های ماست حاوی مقادیر مختلف ترانس گلوتامیناز و MPC در طول نگهداری(انحراف معیار ± میانگین)……………………………………………………………………………………….
جدول 4-7- امتیازات حاصل از ارزیابی رنگ نمونه های ماست حاوی مقادیر مختلف ترانس گلوتامیناز و MPC در طول نگهداری(انحراف معیار ± میانگین)…………………………………………………………………………..
جدول 4-8- امتیازات حاصل از ارزیابی پذیرش کلی نمونه های ماست حاوی مقادیر مختلف ترانس گلوتامیناز و MPC در طول نگهداری(انحراف معیار ± میانگین)………………………………………………………………………..

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع روش همبستگی و فیزیوگرافی
دسته بندی : علمی