برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات ……………………………………………………………….
56
5-1- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………..
56
5-2- ارائه پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………
59
پیوست ……………………………………………………………………………………………………..
61
مراجع ……………………………………………………………………………………………………..
71
چکیده
در این پایان نامه، روشی جدید برای برنامهریزی نگهداری و تعمیر واحدهای تولیدی در محیطهای تجدید ساختار شده ارائه شده است. در محیط سنتی با ساختار عمودی، بهرهبردار سیستم برنامهی تعمیر و نگهداری را برای حفظ قابلیت اطمینان تعیین می کند و همچنین سعی بر کاهش هزینه ها دارد. اما چنین رویهای در یک محیط رقابتی قابل قبول نمیباشد. در محیط تجدید ساختار شده، بهرهبردار همچنان متصدی حفظ قابلیت اطمینان در سطح مطلوب میباشد. در حالیکه هدف هر تولیدکننده افزایش سود خودش میباشد، که این ممکن است با هدف حفظ قابلیت اطمینان در تضاد باشد. در این پایان نامه، برای برنامهریزی تعمیر و نگهداری، روشی چندمرحلهای پیشنهاد شده است. در مرحلهی اول، تولیدکنندگان با توجه به ارزیابی هزینه/فایده، پیشنهاد خرید تعمیر و نگهداری مربوط به واحد تولیدی مدنظرشان را تهیه و به بهرهبردار مستقل سیستم ارائه میدهند. در مرحلهی دوم، بهرهبردار مستقل سیستم با توجه به پیشنهادات ارسالشده از سوی تولیدکنندگان و همچنین کفایت سیستم، زمانبندی خروج واحدهای تولیدی را با هدف بیشینه کردن رضایت تولیدکنندگان و حفظ کفایت سیستم تعیین میکند. در مرحلهی سوم، با توجه به خصوصیت غیرانتفاعی بهرهبردار مستقل سیستم، یک راهکار بیطرفانه برای تسویهی بازار پیشنهاد شده است.
واژه‌های کلیدی: برنامهریزی تعمیر و نگهداری پیشنهادمحور، برنامهریزی سیستمهای قدرت، قابلیت اطمینان، تجدید ساختار.
فصل اول
مقدمه
1-1- تعریف تعمیر و نگهداری
تعمیر و نگهداری عملیاتی است که در آن یک وسیله، در بازهای معین، مورد ترمیم قرار میگیرد. تعمیر و نگهداری برای جلوگیری، کاهش یا رفع زوال آن وسیله میباشد.
هدف از تعمیر و نگهداری توسعه دادن طول عمر تجهیزات یا افزایش زمان متوسط تا خرابی بعدی میباشد. گذشته از این، انتظار میرود که سیاستهای موثر تعمیر و نگهداری بتواند فرکانس وقفهی خدمات و بسیاری از نتایج نامطلوب آن وقفهها را کاهش دهد. تعمیر و نگهداری به صورت واضحی بر روی قابلیت اطمینان اجزا و کل سیستم اثر میگذارد. کمتوجهی به تعمیر و نگهداری باعث تعداد زیادی خرابی پرهزینه و کارایی ضعیف سیستم میشود و بنابراین قابلیت اطمینان تنزل پیدا میکند. توجه بیش از حد به تعمیر و نگهداری گرچه قابلیت اطمینان را افزایش میدهد، ولی هزینهی آن را نیز به شدت افزایش میدهد. در یک برنامهریزی موثر تعمیر و نگهداری باید بین هزینه و قابلیت اطمینان تعادل برقرار کرد [2].
در استانداردهای موجود برای سیستم قدرت، تعمیر و نگهداری تجهیزات الکتریکی اینچنین تعریف شده است:
“تعمیر و نگهداری، حفظ و نگهداری شرایط لازم برای بهرهبرداری از تجهیزات الکتریکی در جهتی است که به کار گرفته شده است” [3].
بنابراین، تعمیر و نگهداری تضمین میکند که سیستم در زمینهای که برای کار کردن در آن طراحی شده است، از نظر الکتریکی در شرایط امنی کار کند.
در حالت کلی، تعمیر و نگهداری به دو گروه اصلی تعمیر و نگهداری پیشگیرانه و تعمیر و نگهداری اصلاحی تقسیمبندی میشود. تعمیر و نگهداری پیشگیرانه به منظور حفظ صحت عملکرد سیستم و تامین قابلیت اطمینان مورد نیاز صورت میگیرد. برای این منظور عملیات منظمی از قبیل بازرسی عملکرد سیستم، تمیزکاری، تنظیم، روغنکاری و نظایر آن اجرا میشود و قطعاتی که در شروع مرحلهی فرسایش میباشند و یا به عنوان قطعه مازاد موازی از کار افتادهاند، توسط قطعات نو و سالم جایگزین میشوند. هدف از این عملیات، محافظت سیستم در اجتناب از وقوع از کار افتادن بیش از حدود مطلوب است. تعمیر و نگهداری اصلاحی در صورت وقوع هرگونه نقصان در عملکردهای سیستم انجام میگیرد و هدف از اجرای آن بازگرداندن سریع سیستم به شرایط مطلوب برای عملکرد کامل است. این کار با تعویض، تعمیر و یا تنظیم قطعاتی که موجب توقف سیستم شدهاند، صورت میگیرد [4].
1-2- راهکارهای تعمیر و نگهداری
شرکتهای برق به مسئلهی تعمیر و نگهداری تکیه میکنند تا تجهیزاتشان را تا جایی که امکان دارد در شرایط کاری خوبی حفظ نمایند. در گذشته، روال اصلی تعمیر و نگهداری بیشتر شامل فعالیتهای از پیش تعریفشده بود که در بازههای منظم انجام میشدند (تعمیر و نگهداری زمانبندیشده). ولی، چنین روش تعمیر و نگهداشتی ممکن است مقداری ناکارآمد باشد، زیرا ممکن است در بلندمدت بسیار پرهزینه باشد و همچنین ممکن است نتواند طول عمر تجهیزات را به اندازهای که امکان پذیر میباشد، افزایش دهد. بنابراین بسیاری از شرکتها، برنامهریزی تعمیر و نگهداری با بازههای ثابت را با برنامههای انعطافپذیر مبتنی بر بررسیهای مورد نیاز و حق تقدم، یا مطالعهی اطلاعات بدست آمده از طریق پایش شرایط (تعمیر و نگهداری پیشگویانه)، عوض کردهاند.
روشهای تعمیر و نگهداری پیشگویانه شامل یک گروه از برنامهها میباشد که تعمیر و نگهداری قابلیت اطمینانمحور نامیده میشوند. در یک راهکار تعمیر و نگهداری قابلیت اطمینانمحور میتوان روشهای تعمیر و نگهداری جایگزین مختلفی را با هم مقایسه کرد و هر کدام که برای حفظ قابلیت اطمینان تجهیزات به صرفهتر میباشند را انتخاب کرد. برنامههای تعمیر و نگهداری قابلیت اطمینان محور توسط برخی از شرکتهای برق به عنوان یک ابزار مفید به کار گرفته شدهاند.
بسیاری از نوشتهها تنها مربوط به جایگزینی در حالتهای پس از خطا و هنگام تعمیرات میباشند و احتمال انواع دیگر تعمیر و نگهداری را که منجر به بهبود کمتری با هزینه ی کمتری میشوند را نادیده میگیرند. قدیمیترین روشهای جایگزینی، روشهای جایگزینی براساس عمر تجهیز و جایگزینی انبوه میباشند. در جایگزینی براساس سن، یک تجهیز در یک سن معین و یا زمانی که دچار خرابی میشود، جایگزین میشود. در جایگزینی فلهای، تمام تجهیزاتی که در یک کلاس میباشند، در یک بازهی از پیش تعیینشده، یا زمانی که دچار خرابی میشوند، جایگزین میگردند. راهکار جایگزینی فلهای برای اجرا بسیار آسان میباشد، به خصوص اگر سن تجهیزات نامعلوم باشد، همچنین میتواند اقتصادیتر از راهکارهای مبتنی بر جایگزینی یک تجهیز باشد. راهکارهای جدیدتر برای جایگزینی، گاهی مبتنی بر مدلهای احتمالی میباشند بنابراین میتوانند خیلی پیچیدهتر باشند. در هر صورت، در بسیاری از کاربردهای الکتریکی، تعمیر و نگهداشتی که بهبود محدودی را نتیجه میدهد، به عنوان راهکار اصلی استفاده میگردد و مدلهای جایگزینی فقط نقشی ثانویه دارند.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درمورد مفاهیم و اصطلاحات و مجموعه فازی
دسته بندی : علمی