برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

فصل چهارم : مدل کردن تیرها با روش عناصر محدود…………………………………………………………………….58
4-1-مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………59
4-2-مدل سازی………………………………………………………………………………………………………………………..59
4-2-1-مدل کردن فشار داخلی…………………………………………………………………………………………………..61
4-2-2-مدل کردن آرماتورها (فولاد) ………………………………………………………………………………………….66
4-3-مقایسه نتایج مدل و آزمایش……………………………………………………………………………………………….66
4-4- محدودیتهای مدل عددی ………………………………………………………………………………………………….81
4-5- روش گام به گام مدل کردن………………………………………………………………………………………………81
4-6-نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………82
فصل پنجم : نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………83
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………84
عنوان صفحه
فصل ششم : پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………….85
پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………….86
پیوست الف………………………………………………………………………………………………………………………………87
پیوست ب……………………………………………………………………………………………………………………………….. 92
فهرست مراجع………………………………………………………………………………………………………………………….. 97
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………..104
فهرست جداول
عنوان صفحه
جداول فصل اول
جدول 1-1-ضرایب وزنی برای هر یک از نشانه های خرابی حاصل از ASR………………………………… 14
جدول1-2-شاخص DRI برای پنج مغزه سد Mactaquace …………………………………………………… 15
جدول1-3-شاخص DRI برای چند سد …………………………………………………………………………………… 16
جدول 1-4 آزمایشهای پیشنهادی ASTM Standard………………………………………………………………17

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق در مورد همبستگی و خانواده
دسته بندی : علمی