برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

جدول 14. توزیع فراوانی و فراوانی نسبی زمان خونریزی گوارشی فوقانی برحسب گروه های مطالعه 50
جدول 15. توزیع فراوانی و فراوانی نسبی علائم هشدار برحسب گروه های مطالعه 51
جدول 16. توزیع فراوانی و فراوانی نسبی گروه های سنی افراد برحسب گروه های مطالعه 52
جدول 17. توزیع فراوانی و فراوانی نسبی طبیعی یا غیرطبیعی بودن یافته های آندوسکوپی در گروه های مطالعه 53
جدول 18. توزیع فراوانی و فراوانی نسبی محل های درگیری معده برحسب گروه های مطالعه 54
جدول 19. توزیع فراوانی و فراوانی نسبی یافته های مطالعه برحسب گروه های مطالعه 55
جدول 20. شاخص های تمایل مرکزی و پراکندگی اندازه زخم در بیماران مبتلا به کنسر معده 56
جدول 21. توزیع فراوانی و فراوانی نسبی نمره کوادران مارک برحسب گروه های مطالعه 58
جدول 22. مقادیر odds ratio و مقدار p برای جنس و متغیرهای کوادران مارک در تشخیص سرطان معده 59
فهرست اشکال
شکل 1. نمودار میله ای مربوط به توزیع فراوانی جنسیت برحسب گروه های مطالعه 40
شکل 2. نمودار میله ای توزیع فراوانی وجود دیس پپسی برحسب گروه های مطالعه 46
شکل 3. نمودار میله ای توزیع فراوانی مدت زمان دیس پپسی بر حسب گروه های مطالعه 48
شکل 4. نمودار میله ای توزیع فراوانی گروه های سنی افراد برحسب گروه های مطالعه 52
شکل 5. توزیع فراوانی طبیعی یا غیرطبیعی بودن یافته های آندوسکوپی برحسب گروه های مطالعه 53
شکل 6. منحنی ROC نشان دهنده حساسیت و ویژگی سیستم امتیازدهی کوادران مارک در شناسایی کانسر معده 57
چکیده
زمینه: سرطان معده یکی از عوامل اصلی مرگ مرتبط با سرطان در جهان است. در ایران، این بیماران در مراحل پیشرفته مراجعه می کنند، درنتیجه انتخاب های درمانی محدود شده و انجام جراحی برای علاج موفقیت آمیز را تقریباً غیرممکن می سازد. ناتوانی در شناسایی بیماران پرخطر و تأخیر در انجام اندوسکوپی تشخیصی منجر به تأخیر در تشخیص می گردد. هدف این مطالعه ارزیابی و اعتبارسنجی سیستم امتیازدهی کوادران مارک است که اخیراً توسعه یافته است و بیماران علامتدار در خطر سرطان معده را شناسایی می کند.
مواد و روش ها: در این مطالعه مورد-شاهدی بیماران مبتلا به کانسر معده (تعداد = 60) با بیماران دارای سوءهاضمه (تعداد = 60) که عدم ابتلای آن ها به کانسر معده با آندوسکوپی و بیوپسی تأیید شده باشد (گروه شاهد)، از نظر نمره کوادران مارک مقایسه شدند.
یافته ها: میانگین سنی افراد مبتلا به کنسر معده بالاتر از افراد مبتلا به سوءهاضمه بدون کنسر بود (p=0.019) و بین جنس و ابتلا به سرطان معده همراهی آماری معنی دار وجود داشت (p=0.002). حساسیت و ویژگی کوادران مارک در شناسایی کانسر معده به ترتیب برابر 80% و 66% بود. نقطه برش 9 در این سیستم توانست کانسر معده را با حساسیت 86% و ویژگی 57% شناسایی کند.
نتیجه گیری: کوادران مارک ابزاری سودمند برای شناسایی کانسر معده در میان بیماران علامتدار در مناطقی با بروز متوسط به بالای سرطان معده مانند ایران است که در آن ها غربالگری کلان انجام نمی شود.
واژگان کلیدی: اندوسکوپی، غربالگری هدفمند، سرطان معده زودرس، سیستم امتیازدهی کوادران مارک
مقدمه
بیان مسئله

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درباره سرمایه گذاری بیش از اندازه و شرکت های پذیرفته شده
دسته بندی : علمی