برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

شکل(5-19): منحنی تغییرات فشار بی بعد بر حسبدر، به ازای کسر حجمی های مختلف نانوذرات 66
شکل(5-20): منحنی تغییرات فشار بی بعد بر حسبدر، به ازای اعداد رینولدز مختلف 67
شکل(5-21): منحنی تغییرات تنش برشی در سطح استوانه برحسب عدد رینولدز، به ازای کسر حجمی های مختلف نانوذرات 67
شکل(5-22): منحنی تغییرات تنش برشی در سطح استوانه برحسب کسر حجمی نانو ذرات، به ازای اعداد رینولدز 68
شکل(5-23): منحنی تغییرات بر حسبدر و ، به ازای مقادیرمتفاوت مکش یکنواخت در سطح 72
شکل(5-24): منحنی تغییرات بر حسبدر و ، به ازای مقادیرمتفاوت مکش 72
شکل(5-25): منحنی تغییرات بر حسبدر و ، به ازای مقادیرمتفاوت مکش یکنواخت در سطح 73
شکل(5-26): منحنی تغییرات بر حسبدر و ، به ازای مقادیرمتفاوت کسرحجمی نانوذرات 73
شکل(5-27): منحنی تغییرات بر حسبدر و ، به ازای مقادیرمتفاوت کسرحجمی نانوذرات 74
شکل(5-28): منحنی تغییرات بر حسبدر و ، به ازای مقادیرمتفاوت کسرحجمی نانوذرات 74
شکل(5-29): منحنی تغییرات بر حسبدر و ، به ازای مقادیرمتفاوت مکش یکنواخت 75
شکل(5-30): منحنی تغییرات بر حسبدر و ، به ازای مقادیرمتفاوت مکش یکنواخت در 75
شکل(5-31): منحنی تغییرات بر حسبدر و ، به ازای مقادیرمتفاوت مکش یکنواخت در سطح 76
شکل(5-32): منحنی تغییرات بر حسبدر و ، به ازای مقادیرمتفاوت مکش یکنواخت در سطح 76
شکل(5-33): منحنی تغییرات فشاربی بعدبر حسبدر و ، به ازای مقادیرمتفاوت مکش یکنواخت در سطح 77
شکل(5-34): منحنی تغییرات فشاربی بعدبر حسبدر و ، به ازای مقادیرمتفاوت مکش یکنواخت در 77
شکل(5-35): منحنی تغییرات فشاربی بعدبر حسبدر و ، به ازای مقادیرمتفاوت مکش یکنواخت در سطح 78
شکل(5-36): منحنی تغییرات فشاربی بعدبر حسبدر 100 و ، به ازای مقادیرمتفاوت مکش یکنواخت 78
شکل(5-37): منحنی تغییرات فشاربی بعدبر حسبدر 1000 و ، به ازای مقادیرمتفاوت مکش یکنواخت در سطح 79
شکل(5-38): منحنی تغییرات فشاربی بعدبر حسبدر و ، به ازای مقادیرمتفاوت کسرحجمی 79
شکل(5-39): منحنی تغییرات فشاربی بعدبر حسبدر و ، به ازای مقادیرمتفاوت کسرحجمی نانوذرات 80
شکل(5-41): منحنی تغییرات فشاربی بعدبر حسبدر و ، به ازای مقادیرمتفاوت کسرحجمی نانوذرات 81
شکل(5-42): منحنی تغییرات تنش یرشی در سطح بر حسب عدد رینولدز در شرایط ، به ازای مقادیرمتفاوت مکش سطحی یکنواخت 81
شکل(5-43): منحنی تغییرات تنش یرشی در سطح بر حسب عدد رینولدز در شرایط ، به ازای مقادیرمتفاوت مکش سطحی یکنواخت 82
شکل(5-44): منحنی تغییرات تنش یرشی در سطح بر حسب عدد رینولدز در شرایط ، به ازای مقادیرمتفاوت 82

مطلب مرتبط :   مقاله درباره زنان بزه دیده
دسته بندی : علمی