برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

فهرست جداول
شماره جدول عنوان جدول صفحه
3-1 برنامه واکسیناسیون………………………………………………………………………………………….. 25
3-2 اجزاء و ترکیب شیمیایی جیره جوجه های گوشتی در دوره آغازین و پایانی………….. 26
4-1 تجزیه واریانس صفات اندازه گیری شده در جوجه های گوشتی……………………… 30
4-2 مقایسه تاثیر سطوح مختلف جم فیبروزیل و ال-کارنتین …………………………………….. 31
4-3 میانگین افزایش وزن (گرم/جوجه/روز) در دوره های مختلف پرورش………………….. 40
4-4 میانگین خوراک مصرفی در دوره های مختلف پرورش……………………………………… 41
فهرست اشکال
شماره شکل عنوان صفحه
4-1 وزن زنده جوجه گوشتی در اثر ساده جم فیبروزیل……………………………………………… 29
4-2 وزن زنده جوجه گوشتی در اثر ساده ال-کارنیتین……………………………………………… 29
4-3 اثر ساده جم فیبروزیل بر وزن امحاء و احشاء…………………………………………………… 32
4-4 بررسی اثر ساده جم فیبروزیل بر وزن لاشه آماده طبخ…………………………………………. 33
4-5 بررسی اثر ساده ال-کارنیتین بر وزن لاشه آماده طبخ……………………………………………. 33
4-6 بررسی اثر ساده جم فیبروزیل در وزن بال……………………………………………………….. 34
4-7 اثر ساده جم فیبروزیل بر وزن بال……………………………………………………………………… 35
4-8 اثر ساده جم فیبروزیل بر وزن ران……………………………………………………………………. 35
4-9 اثر ساده جم فیبروزیل بر وزن قلب…………………………………………………………………… 36
4-10 برهمکنش جم فیبروزیل در ال-کارنیتین در وزن کبد…………………………………………. 37
4-11 اثر ساده جم فیبروزیل بر چربی محوطه شکمی…………………………………………………. 37
4-12 اثر ساده جم فیبروزیل بر کلسترول…………………………………………………………………….. 38
4-13 اثر ساده جم فیبروزیل بر مقادیر تری گلیسیرید………………………………………………….. 39
چکیده
بررسی اثر سطوح مختلف جم فیبروزیل و ال کارنیتین روی عملکرد، کیفیت لاشه و برخی از فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی
این آزمایش به منظور بررسی اثر سطوح مختلف جم فیبروزیل و ال-کارنیتین روی عملکرد، کیفیت لاشه و برخی از فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی انجام شد. برای این منظور دو جیره غذایی بر پایه ذرت و سویا تهیه و تنظیم شد و سپس هر یک از جیره های پایه با مقادیر متفاوتی از ال-کارنیتین نیز بصورت مکمل مورد استفاده قرار گردیده و به 270 قطعه جوجه گوشتی سویه تجاری راس 308 تغذیه شدند. جوجه ها بمدت 42 روز بر روی بستر پوشالی پرورش داده شدند. جوجه های گوشتی به محض ورود در بستر های آزمایشی تحت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی توزیع شده و مورد بررسی قرار گرفت. سطوح جم فیبروزیل مورداستفاده شامل صفر، یک و دو گرم در کیلوگرم بود. سطوح ال-کارنیتین مورد استفاده در این آزمایش شامل صفر، 150 و 300 میلی گرم در کیلوگرم بود. ال‐کارنیتین دارای اثر معنی داری بر خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذائی بوده، وزن زنده، وزن لاشه آماده طبخ می باشد (p<0.05). وزن کبد تحت تاثیر معنی دار برهمکنش جم فیبروزیل در ال-کارنیتین بود (p<0.05). جم فیبروزیل بر وزن زنده و کیفیت لاشه (وزن امحاء و احشاء، وزن سینه، وزن بال، وزن ران)، چربی محوطه شکمی، کلسترول و تری گلیسیرید، اثر معنی داری داشت (p<0.05).
کلید واژه ها: جم فیبروزیل، جوجه گوشتی، عملکرد، ال-کارنیتین.

مطلب مرتبط :   تحقیق درمورد روحیه کارآفرینی، ساختار سازمانی
دسته بندی : علمی