برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

ید. از طرفی همانطور که گفته شد این امر می تواند سبب بهبود عملکرد درسی و مهارت های تحصیلی دانش آموزان در بلند مدت به دلیل برنامه ریزی صحیح گردد که قطعاً می توان اذعان داشت بر کاهش و مدیریت استرس آنان کمک خواهد کرد، مخصوصاً در زمان امتحانات که شرایط روحی نامناسبی را برای دانش آموزان در پی دارد. بنابراین می توان گفت که انجام تحقیق خودتنظیمی همراه با مدیریت زمان و مدیریت استرس بر دانش آموزان می تواند امری مهم تلقی گردد تا بتوان بر اساس یافته ها توصیه های عملی را ارائه نمود.
1-4 اهداف تحقیق
هدف کلی:
هدف کلی:
تأثیر آموزش خودتنظیمی بر مدیریت زمان و مدیریت استرس دانش آموزان مقطع متوسطه
اهداف جزئی:
تأثیر آموزش خودتنظیمی بر مدیریت زمان دانش آموزان مقطع متوسطه
تأثیر آموزش خودتنظیمی بر مدیریت استرس دانش آموزان مقطع متوسطه .
1-5 مدل مفهومی تحقیق

1-6 فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی:
آموزش خودتنظیمی، مدیریت زمان و مدیریت استرس دانش آموزان مقطع متوسطه را بهبود می بخشد.
فرضیه های فرعی:
آموزش خودتنظیمی بر مدیریت زمان دانش آموزان مقطع متوسطه تأثیر دارد.
آموزش خودتنظیمی بر مدیریت استرس دانش آموزان مقطع متوسطه تأثیر دارد.
1-7تعریف اصطلاحات
خودتنظیمی:
خودتنظیمی درسی ‌به معنای ظرفیت فرد برای تعدیل رفتار متناسب با شرایط و تغییرات محیط بیرونی و درونی است و شامل توانایی فرد در سازمان‌دهی و خودمدیریتی رفتارهایش جهت رسیدن به اهداف گوناگون یادگیری است و از دو مولفه راهبردهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری تشکیل شده است.(حسنی،1387)
مدیریت زمان:
مدیریت زمان به عنوان سیستمی کارا و مؤثر برای کنترل و استفاده ی زمان تعریف می شود. مدیریت زمان به مدیران امکان می دهد تا از زمان بهتر استفاده کنند و از اتلاف انرژی در سازمان جلوگیری به عمل آورند. برای تحقق این امر، شناخت صحیح روش های کاربردی آن بسیار اهمیت دارد.
استرس:
استرس یک تجربه هیجانی منفی است که با تغیرات بیوشیمیای ٬روان شناختی و رفتاری همراه می شود.استرس پیامد فرایند ارزیابی فرد از تجارب تنش آفرین محیط است.
مدیریت استرس:

مطلب مرتبط :   پایان نامه شرایط آب و هوایی و توسعه تکنولوژی