برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

جدول4-1:میانگین غلظت پارامترهای اندازهگیری شده در فاضلاب ورودی در فصل بهار 38
جدول4-2:میانگین غلظت پارامترهای اندازهگیری شده در فاضلاب خروجی در فصل بهار 39
جدول4-3:میانگین غلظت پارامترهای اندازهگیری شده در فاضلاب ورودی در فصل تابستان 40
جدول4-4:میانگین غلظت پارامترهای اندازهگیری شده درفاضلاب خروجی در فصل تابستان 41
جدول4-5:نتایج بررسی نرمالبودن غلظت پارامترهای اندازهگیریشده در فاضلاب خروجی فصل بهار 42
جدول4-6:نتایج بررسی نرمال بودن غلظت پارامترهای اندازهگیری شده در فاضلاب خروجی فصل تابستان 43
جدول4-7:مقایسه میانگین COD خروجی فصل بهار و تابستان با استاندارد مصارف کشاورزی و آبیاری 44
جدول4-8:مقایسه میانگین BOD5 خروجی فصل بهار و تابستان با استاندارد مصارف کشاورزی و آبیاری بر حسب میلیگرم در لیتر 45
جدول4-9:مقایسه میانگین TSS خروجی فصل بهار و تابستان با استاندارد مصارف کشاورزی و آبیاری بر حسب میلیگرم در لیتر 45
جدول4-10: مقایسه میانگین pH خروجی فصل بهار با استاندارد مصارف کشاورزی و آبیاری بر حسب میلیگرم در لیتر 46
جدول4-11: مقایسه میانگین pH خروجی فصل بهار با استاندارد مصارف کشاورزی و آبیاری بر حسب میلیگرم در لیتر 46
جدول4-12: : بررسی معنیداری اختلاف BOD5 ورودی و خروجی سیستم تصفیه فاضلاب فصل بهار و تابستان 47
جدول4-13 بررسی معنیداری اختلاف COD ورودی و خروجی سیستم تصفیه فاضلاب فصل بهار و تابستان 48
جدول4-14: بررسی معنیداری اختلاف TSS ورودی و خروجی سیستم تصفیه فاضلاب فصل بهار و تابستان 49
جدول4-15 بررسی معنیداری اختلاف TDS ورودی و خروجی سیستم تصفیه فاضلاب فصل بهار و تابستان 50
جدول4-16: بررسی معنیداری اختلاف PO4 ورودی و خروجی سیستم تصفیه فاضلاب فصل بهار و تابستان 51
جدول4-17: بررسی معنیداری اختلاف pH ورودی و خروجی سیستم تصفیه فاضلاب فصل بهار و تابستان …………52
جدول4-18: بررسی راندمان سیستم تصفیه قاضلاب کارخانه پلاره در حذف پارامترهای اندازهگیری شده از فاضلاب. 53
جدول4-19: بررسی همبستگی بین پارامترهای مورد مطالعه با یکدیگر 54
فهرست تصاویر
عنوان شماره صفحه
تصویر3-1: مراحل نمونهبرداری از سیستم تصفیه فاضلاب کارخانه پلاره 35
فصل اول:
کلیات تحقیق

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درباره دانشگاه فردوسی و دانشجویان دختر
دسته بندی : علمی