برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

Ues .……………………….. انرژی غیر پیوندی ناشی از بر هم کنش نیروهای الکترواستاتیکی
Ki ………………………………………………………………………..… ثابت نیرو در اثر کشش
Cj ………………………………………………………………….… ثابت نیرو در اثر تغییر زاویه
dRi ……………………………………………………………….………………. تغییر طول پیوند
dθj ………………………………………..………………………………….. تغییر زاویهی پیوند
Estretch ……………………………..……………… انرژی پیوند در اثر کشیدگی و تغییر طول پیوند
Eangle ………………………………………………………. انرژی پیوند در اثر تغییر زاویهی پیوند
r ………………………………………………………………………………. طول جاری پیوند
θ …………………………………………………………. زاویه ی جاری پیوند با پیوند مجاور
r0 ………………..……………………. طول تعادلی پیوند کربن – کربن در ساختار نانولوله
bij ………………………………………………………….… j تاi ترم کوپلینگ پیوندی از اتم
ij ………………………………………………………….……………… مرتبه ی تجربی پیوند
fc(rij) ……………………………………………………………………………… تابع قطع کننده
Rij و Sij ……………………….……………………… محدودههای پایین و بالای تابع قطع کننده
VR(rij) .……………………….…………………. اثر بر هم کنش ناشی از نیروهای دافعه پیوندی
VA(rij) ………………………..………………….. اثر بر هم کنش ناشی از نیروهای جاذبه پیوندی
Cn,k ……………………………………………………………….…………… ضرایب لبه مکعبی
ELJ ……………………………………………………………… تابع پتانسیل لنارد جونز 6-12
εij ……………………………………………………………………. ضریب انرژی خوش عمق
σij ………………………….…………………………………………….. ضریب فاصله تعادلی
u ……………………………………………………………………….. چگالی انرژی کرنشی

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه همبستگی پیرسون و آمار استنباطی
دسته بندی : علمی