برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

شکل (5-27) تغییرات سرعت بحرانی کابل بر حسب برای کابل اول……………………………………… 50
شکل (5-28) تغییرات سرعت بحرانی کابل بر حسب برای کابل دوم……………………………………… 50
شکل (5-29) تغییرات سرعت بحرانی کابل بر حسب برای کابل اول………………………………………. 51
شکل (5-30) تغییرات سرعت بحرانی کابل بر حسب برای کابل دوم……………………………………… 51
شکل (5-31) تغییرات سرعت بحرانی کابل بر حسب برای کابل اول………………………………………. 52
شکل (5-32) تغییرات سرعت بحرانی کابل بر حسب برای کابل دوم……………………………………… 52
شکل (5-33) شماتیکی از کابل با 11 گره………………………………………………………………………………………… 54
شکل (5-34) نوسان گره 6 کابل اول در جهت X با سرعت 8 متر بر ثانیه……………………………………… 55
شکل (5-35) نوسان گره 6 کابل اول در جهت X با سرعت 5/7 متر بر ثانیه………………………………….. 55
شکل (5-36) نوسان گره 6 کابل اول در جهت Y با سرعت 8 متر بر ثانیه………………………………………. 56
شکل (5-37) نوسان گره 6 کابل اول در جهت Y با سرعت 5/7 متر بر ثانیه………………………………….. 56
شکل (5-38) نوسان گره 6 کابل اول در جهت Z با سرعت 8 متر بر ثانیه…………………………………….. 57
شکل (5-39) نوسان گره 6 کابل اول در جهت Z با سرعت 5/7 متر بر ثانیه…………………………………. 57
شکل (5-40) نوسان گره 6 کابل اول در جهت با سرعت 8 متر بر ثانیه…………………………………….. 58
شکل (5-41) نوسان گره 6 کابل اول در جهت با سرعت 5/7 متر بر ثانیه………………………………….. 58
شکل (5-42) نوسان گره 6 کابل دوم در جهت X با سرعت 6 متر بر ثانیه……………………………………… 60
شکل (5-43) نوسان گره 6 کابل دوم در جهت X با سرعت 2/5 متر بر ثانیه………………………………….. 60
شکل (5-44) نوسان گره 6 کابل دوم در جهت Y با سرعت 6 متر بر ثانیه……………………………………… 61
شکل (5-45) نوسان گره 6 کابل دوم در جهت Y با سرعت 2/5 متر بر ثانیه………………………………….. 61
شکل (5-46) نوسان گره 6 کابل اول در جهت Z با سرعت 6 متر بر ثانیه……………………………………… 62
شکل (5-47) نوسان گره 6 کابل دوم در جهت Z با سرعت 2/5 متر بر ثانیه…………………………………. 62
شکل (5-48) نوسان گره 6 کابل دوم در جهت با سرعت 6 متر بر ثانیه…………………………………….. 63

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه توسعه پایدار شهری و گسترش کالبدی شهر
دسته بندی : علمی