پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) براساس مدلUTAUT در دهیاران استان …

نمودار۴-۹) هیستوگرام متغیر نگرش یه استفادهبا توجه به جدول و نمودار ۴-۹ مشاهده می شود که متغیر نگرش به استفاده دارای کمترین مقدار ۳۳/۱ ، بیشترین ۵ ، میانگین ۹۲۵۶/۳ ، انحراف معیار ۷۷۰۶/۰ و واریانس ۵۹۴/۰ است. توصیف متغیر اثرات اجتماعی جدول۴-۱۰) توصیف متغیر اثرات اجتماعی تعداد کمترین بیشترین میانگین انحراف معیار وایانس اثرات اجتماعی ۳۰۹ …