بررسی مقایسه ای مولفه های فرهنگی واجتماعی اخبار شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران و شبکه ماهواره ای من و تو (۱)- قسمت ۵

۲-۱-۳- تحلیل محتوا به عنوان یک راهکاردرتحلیل محتوا ، پژوهشگران محصول ارتباطات اجتماعی را بررسی می کنند ؛ مثلا از نظر آنها ، اسناد و دست نوشته های مطالب شفاهی ، به معنای راهکاری است که به طور سیستماتیک و عینی ، ویژگیهای پیام را شناسایی کند ؛ بنابراین هر مطلب قابل تبدیل به متن …

ساخت آغاز‌گر-پایان ‌بخش در کتابهای درسی کودکان و ارتباط آن با درک خواندن نگرشی نقشگرا- قسمت ۱۳

او در ادامه به بررسی آماری انواع الگوهای ذکر شده میپردازد و در پیکره خود تعداد وقوع هر یک را بررسی میکند. نهایتاً به جدولی میرسد که طبق آن میزان وقوع هر یک از انواع ذکر شده به درصد برای انگلیسی و فارسی ارائه شده است. (ص ۹۱)کاووسینژاد (۱۳۸۱) نیز رساله خود را به بررسی …

چالش های حقوقی ایران در جرایم و انحرافات جنسی با رویکرد به رویه قضایی- قسمت 13

– ابن منظور، «لسان العرب»، انتشارات بی‎تا. ج11، ص 341. ↑ – الزبیدی، محمد مرتضی: «تاج العروس»، لبنان دارالمکتبة الحیاة، بی تا. ص 478. ↑ – مروارید، علی اصغر: «سلسلة الینابیع الفقهیه»، لبنان، مؤسسه فقه الشیعه، 1410. ج 22، ص 25. ↑ – همان منبع ص366. ↑ – شریفی، شاهپور، منبع پیشین. ↑ – حر عاملی، حسن: «وسائل الشیعه»؛ لبنان، …

معیارهای تحدید آزادی بیان در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران- قسمت ۵

ماهیت آزادی در اسلام با توجه به دو مسأله قابل فهم است .از دیدگاه اسلام انسان موجودی است که دارای ادراک و قوه تشخیص و انتخاب است.اسلام این دنیا را مثل گذرگاهی می­داند که دارای قوانینی است که انسان برای عبور از این گذرگاه و به فعالیت رساندن استعدادهایش باید آن قوانین را رعایت کند …

بررسی رابطه کارآفرینی و مدیریت دانش استرس دانشجویان- قسمت ۵

آنچه جهت و مسیر کارآفرین را برای رسیدن به آرزوهایش تعیین می کند از درون او برمی خیزد. عزم او برای حرکت یا توقف و اقدام یا عدم اقدام چیزی نیست که مولود شرایط محیط یا اطرافیان باشد. یعنی کارآفرین کنترل درونی دارد.او برای اینکه بتواند درست آن چه را که می اندیشد عینیت بخشد …

الگوی تعالی سازمانی و سرآمدی و تاثیر آن بر سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۲

۳-۱۰- روایی و اعتبار تحقیق ۹۲۳-۱۱- پایایی (اعتمادپذیری) : ۹۳۳-۱۲- آزمونهای استفاده شده در این تحقیق ۹۳فصل چهارم ۹۵تجزیه و تحلیل داده‌ها ۹۵۴-۱- مقدمه: ۹۶۴-۲- تحلیل دموگرافیک (تجانس سازمان‌ها) ۹۶۴-۳- تحلیل آماری : ۹۷۴-۴-انحراف معیار و میانگین جامعه آماری ۹۸۴-۵- نمایش گرافیک داده ها  .۴-۶- آزمون فرضیات : ۹۹۴-۶-۱- فرضیه اهم : ۹۹۴-۶-۲- فرضیه‌های فرعی ۱۰۱فصل …

رابطه بین تصویر سازمانی با وفاداری مشتریان بانک رفاه(مطالعه موردیشعب منطقه شمال تهران )

دانشگاه آزاد اسلامیواحد نراقپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی – بازاریابیعنوان :رابطه بین تصویر سازمانی با وفاداری مشتریان بانک رفاه(مطالعه موردی:شعب منطقه شمال تهران )استاد راهنما:دکتر ارسلان ایرجی رادنگارش:جعفر خاکپورتابستان ۱۳۹۳ واحد نراقصورتجلسه دفاعبا تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم/آقای:…………………………………….به شماره دانشجویی: در رشته تحت عنوان: …

مطالعه تطبیقی استراتژیهای توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات درسه کشورچین،کره شمالی وجمهوری اسلامی ایران- قسمت ۸- قسمت 2

عدم حمایت فنی.   فقدان حمایت اجرایی.   عدم آموزش‌هایی که بر تلفیق فناوری در کلاس درس تأکید دارند تا تدریس ساده مهارت‌های پایه.   عدم حمایت آزمایشگاهی از طریق رهبری، برنامه‌ریزی و همکاران معلمان در کنار مدیران در راستای اجرای تغییرات.   پلگروم محقق حوزه فناوری اطلاعات نیز موانع اصلی بکاگیری ICT را از …

http://otif.ir/33/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%81%da%a9%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%a7-17-2/ http://otif.ir/33/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88-12/ http://otif.ir/33/%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%db%8c-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a2-2/ http://otif.ir/33/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%aa/

قلمرو زمانی این پژوهش ۱۸ ماه می باشد که از اوایل تیر ماه سال ۹۰ شروع واواسط دی ماه ۹۱ پایان یافت و دوره جمع آوری پرسشنامه حدود سه ماه بوده است.۳-۷-۴) نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونهنمونه، یک مجموعه فرعی از جامعه آماری است که با مطالعه آن محقق قادر است نتیجه را …

تاثیر بازاریابی حسی بر جذب مشتری در صنعت هتل و رستوران- قسمت ۱۵

۳- صورت نشانه های مورد استفاده (مثلا صورت زبانی )در تبلیغات ،تحت تاثیر نقش و کارکرد آن انتخاب می شوند.نتایج بدست آمده از تحقیق به صورت زیر می باشد:۱- بکارگیری همزمان نظام نشانه ای زبان و سایر نظام های نشانه ای دیداری و شنیداری ۲- کاربرد بسیار محدود کنایه در تبلیغات ۳- اتکا به کاربرد …