Search Results for: قانون مجازات اسلامی

پایان نامه درباره مفاسد اداری:حتمیّت مجازات جرم اقتصادی

Posted on: ژانویه 23, 2019 Posted by: 92 Comments: 0

بازدارنده بودن مجازات­ها یکی از ساز و کارهای پیشگیری اقدام از طریق کاهش موقعیتهای جرم زا و شرایط ارتکاب جرم می­باشد. در این فرایند توجه به شرایط و امکانات ادارات و سازمان­های دولتی بسیار مثمر ثمر خواهد بود. قطعاً در جایی که نظارت دقیق و وجود حسابرسان و بازرسان مسلط و مجرب در سازمان های دولتی و اداری که به امر نظارت در امور مالی نهاد مربوطه می­پردازند، وجود دارد…