برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
علمی

منابع پایان نامه ارشد درباره دانش آموزان دختر و ویژگیهای شخصیتی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} زیمرمن(2006) بیان می کند که باورهای خود مختاری بودن با خودکارآمدی، احساس، فکر، رفتار و انگیزه ی فراگیران را تحت تاثیر قرار می... متن کامل

By مدیر سایت, ago
علمی

منابع پایان نامه ارشد درباره دسترسی به اطلاعات و ویژگیهای شخصیتی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} نوپذیری اولین ملاک است که به میزان تحمل انسان در برابر اطلاعات با شرایط جدید مربوط می شود.دومین مورد یچیدگی است که نشان گر... متن کامل

By مدیر سایت, ago
علمی

پایان نامه رایگان درمورد دانشگاه علوم پزشکی و ویژگیهای شخصیتی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} 7-سیف ،علی اکبر.(1382).روش تهیه پژوهشنامه در روانشناسی وعلوم تربیتی .تهران :نشردوران. 8-شعائری نژاد،علی اکبر.(1374).روان شناسی... متن کامل

By مدیر سایت, ago
علمی

دانلود پایان نامه ویژگیهای شخصیتی و یژگیهای شخصیتی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} 31.19میزان تمایل شما برای افشای زمان انجام تولید یا تحویل چقدر است؟3.1231.23میزان تمایل شما برای افشای تشریح روش ها یا فوت و فن... متن کامل

By مدیر سایت, ago
علمی

دانلود پایان نامه ویژگیهای شخصیتی و یژگیهای شخصیتی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} بدین ترتیب با فرمول فوق و سطح خطای 08/0حجم نمونه 150 بدست آمد،محقق تعداد170پرسشنامه توزیع کرده ودر نهایت 150پرسشنامه پس از پیگیری... متن کامل

By مدیر سایت, ago
علمی

دانلود پایان نامه روش همبستگی اسپیرمن و ویژگیهای شخصیتی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} استفاده از پرسشنامههای معتبر در سطح ملی و بینالمللی وتایید اساتید راهنما ومشاور نیز روش تعیین روایی ابزار تحقیق حاضر محسوب... متن کامل

By مدیر سایت, ago
علمی

پایان نامه درباره اعتقادات خانوادگی و فردی و رفتارهای غیر انطباقی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} 1-استرس همواره به علت عوامل ناخوشایند و نا مطلوب در فرد به وجود نمی آید . یک خبر مسرب بخش نیز می تواند به اندازه یک حادثه ناگوار... متن کامل

By مدیر سایت, ago