آثار و محدودیت های حقوقی اسناد مالکیت ثبت شده

. 52 مبحث نخست : اعتبار محتویات و مندجات سند رسمی.. 53 گفتار اول : معتبر بودن تمام محتویات و امضائات سندرسمی.. 53 بند نخست : اعتبار محتویات سند رسمی.. 54 بند دوم : اعتبار مندرجات سند رسمی.. 55 گفتار دوم : لازم الاجرا بودن سند رسمی.. 59 گفتار سوم : عدم احتیاج به سپردن …

بررسی حقوقی مدیریت ریسک در معاملات تجارت الکترونیک

1-10-1- لزوم پرداختن به حقوق تجارت الکترونیکی.. 32 1-10-2- انواع منابع حقوق تجارت الکترونیکی.. 33 1-10-3- قوانین و مقررات سازمآن های بین المللی ومنطقه ای.. 33 1-10-3-1- دستور العمل های کمیسیون سازمان ملل در خصوص تجارت بین الملل 33 1-10-3-2-موسسه بین المللی برای وحدت حقوق خصوصی 34 برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  …

بررسی فقهی و حقوقی فرزند خواندگی با تاکید بر قانون جدید

: خانواده، واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و کودک در محیط و فضای خانواده رشد نموده و پس از تکامل و تعالی برای ورود به جامعه آماده می شود. امروزه با صنعتی شدن جوامع و تغییر سبک زندگی و خالی بودن محیط های خانوادگی از هر گونه عشق و …

بررسی همکاری دولتها در برابر جرائم بین المللی با تاکید بر استرداد مجرمین

حقوق بین الملل بعنوان مجموعه ای از حقوق و تکالیف دولتها در عرصه نظام بین الملل، نتیجه توافق اراده دولتها است.اراده دولتها در دو حوزه تکالیف معاهده ای و تعهدات ناشی از قواعد عرف بین الملل، تشکیل دهنده نظام “تعهدات بین المللی” و نظام “مسئولیت بین المللی” می باشند.بطور کلی تحولات پس از جنگ جهانی …

بررسی ماهیت سند الکترونیکی و تعهدات ناشی از آن- قسمت ۱۳

” هر نمادی از واقعه ، اطلاعات یا مفهومی است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوریهای جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش شود. “ باید افزود که قانون تجارت الکترونیکی همواره اطلاعات را بدور از ایمنی و اطمینان را فاقد اعتبار قلمداد می کند.بنابراین قانون مذکور تصریح دارد و قابلیت پذیرش مدارک الکترونیکی …

مقایسه بین تفویض دائمی و وکالت مطلق در طلاق از سوی شوهر- قسمت …

در مذهب حنفی، طلاق به توسط غیر زوج به سه صورت میتواند واقع شود:۱- به صورت وکالت: یعنی شوهر به فردی غیر از همسر خود وکالت دهد که زن او را طلاق دهد.۲- به صورت رسالت: که شوهر فردی را به نزد همسر خود بفرستد و به او پیام دهد که شوهرت گفت: اختاری ( انتخاب …

فایل دانشگاهی – مقایسه بین تفویض دائمی و وکالت مطلق در طلاق از سوی شوهر- قسمت …

ب ) سؤالات تحقیق:۱- آیا شرط ضمن عقد تفویض دائمی طلاق از ناحیه زوج به زوجه اساساً صحیح میباشد یا باطل؟۲- در صورت بطلان شرط تفویض دائمی، موجبات فساد و بطلان عقد را فراهم میآورد یا اینکه شرطی بلااثر است؟۳- آیا شرط ضمن عقد وکالت مطلق درطلاق از حکم شرط تفویض دائمی طلاق تبعیت مینماید؟ج) …

سامانه پژوهشی – مقایسه بین تفویض دائمی و وکالت مطلق در طلاق از سوی شوهر- قسمت ۲

۱-۱: تفاوت و تلازم بین حق و تکلیف ۱۷گفتار دوم: بررسی نقل و انتقال و اسقاط حق و تکلیف ۱۸۱-۲: نقل و انتقال حق ۱۸۲-۲: اسقاط حق ۱۹۳-۲: نقل و انتقال و اسقاط تکلیف ۲۱مبحث سوم: مفهوم و ماهیت شرط ۲۱گفتار اول: مفهوم شرط ۲۱۱-۱: اقسام شرط ۲۲۲-۱: شرایط صحت شرط ۲۸گفتار دوم: بررسی شرط ضمن …