بررسی عوامل مؤثر بر همسویی اهداف فردی و سازمانی- قسمت ۳۵

آیا بین نظارت و کنترل با هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانی رابطه معنادار وجود دارد؟ در بررسی این سوال، فرض پژوهش مبنی بر وجود رابطه معنادار بین نظارت و کنترل با هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانی پذیرفته شد. نتایج این پژوهش با نتایج کار بزرگی (۱۳۸۳)، سید جوادین و پورولی (۱۳۸۸) …

مقاله – بررسی عوامل مؤثر بر همسویی اهداف فردی و سازمانی- قسمت ۱۰

یکی دیگر از موضوعات مهم که در مورد شفافیت مطرح میباشد. تشریح نقش[۳۸] میباشد. تشریح و وضوح نقش مطرح میسازد که کارکنان بایستی با وظایف، کارکردها و جایگاه خویش در زمینه و بستری[۳۹] که مشغول به فعالیت هستند آشنا باشند و به عبارتی فهم و شناخت درستی از آن داشته باشند. کارکنانی که از نقشهای سازمانی خود …

علمی : بررسی عوامل مؤثر بر همسویی اهداف فردی و سازمانی- قسمت ۵

جدول ۴-۲۳- تی نمونههای مستقل بین وضعیت تاهل و عملکرد کارکنان ۷۰جدول ۴-۲۴- تحلیل واریانس یکطرفه ۷۱فهرست نمودارهاعنوان صفحهنمودار ۲-۱- مدل تحلیلی پژوهش (برگرفته از کار سید جوادین و پورولی ۱۳۸۸). ۴۳نمودار ۴-۱- توزیع فراوانی جنسیت ۵۲نمودار ۴-۲- توزیع درصدی وضعیت تأهل ۵۳جدول ۴-۳- یافتههای توصیفی وضعیت سن ۵۴نمودار ۴-۳- توزیع فراوانی وضعیت سن ۵۴نمودار …