پژوهش – بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان فارس- قسمت ۴

قرار گرفتن ایران در مجاورت کانون «هلال طلایی» (افغانستان و پاکستان) و مسیر ترانزیت مواد مخدر، ضعف در انسداد فیزیکی مرزهای شرقی و وجود محرومیت در آنجا، وجود محله های آلوده و جرم زا، پدیده حاشیه نشینی و مناطق خاکستری (مناطقی خارج از مهار دولت و دارای اقتصاد بیمار) نمونه‌هایی از ابعاد جغرافیایی است.عدم وجود …

حفظ مشتری با رویکرد بازاریابی رابطه‌مند با توجه به عوامل وفاداری مشتری …

چهارمین بنیان درنظر گرفته شده برای بازاریابی رابطه‌مند مدیریت تعارض است. دوایر و دیگران (۱۹۸۷) معتقدند تعارض در روابط امری قابل پیش بینی است و پیامد آن ادراکات نادرست طرفین رابطه از اهداف و نقش هایشان در رابطه می‌باشد. اما مدیریت تعارض به توانایی برای حداقل کردن پیامدهای منفی و آشکار تعارض بالقوه اشاره دارد، …

فایل دانشگاهی – مقایسه بین تفویض دائمی و وکالت مطلق در طلاق از سوی شوهر- قسمت …

ب ) سؤالات تحقیق:۱- آیا شرط ضمن عقد تفویض دائمی طلاق از ناحیه زوج به زوجه اساساً صحیح میباشد یا باطل؟۲- در صورت بطلان شرط تفویض دائمی، موجبات فساد و بطلان عقد را فراهم میآورد یا اینکه شرطی بلااثر است؟۳- آیا شرط ضمن عقد وکالت مطلق درطلاق از حکم شرط تفویض دائمی طلاق تبعیت مینماید؟ج) …

سامانه پژوهشی – مقایسه بین تفویض دائمی و وکالت مطلق در طلاق از سوی شوهر- قسمت ۲

۱-۱: تفاوت و تلازم بین حق و تکلیف ۱۷گفتار دوم: بررسی نقل و انتقال و اسقاط حق و تکلیف ۱۸۱-۲: نقل و انتقال حق ۱۸۲-۲: اسقاط حق ۱۹۳-۲: نقل و انتقال و اسقاط تکلیف ۲۱مبحث سوم: مفهوم و ماهیت شرط ۲۱گفتار اول: مفهوم شرط ۲۱۱-۱: اقسام شرط ۲۲۲-۱: شرایط صحت شرط ۲۸گفتار دوم: بررسی شرط ضمن …

منابع مقالات علمی : بررسی جامعه‌شناختی رابطه بین دل‌بستگی سازمانی و رضایت شغلی دبیران شهرستان کوثر۹۳- …

ایران ازجمله کشورهای جزء جوامع جمع‌گرا می‌باشد. در فرهنگ‌های جمع‌گرا، مدیر ایده‌آل کسی که در نقش «پدری خیرخواه» (مدیریت پدرانه) پذیرفته شود. کارمندانی احساس رضایت شغلی بیشتری می‌کنند که مسئولین مافوق خود را در نقش پدر خیرخواه کارمندی ادراک کنند و رضایت شغلی مدیرانی در نقش پدر خانواده کارمندی ادراک می‌شوند که نسبت به کلیه …