آگاهی از نقش و جایگاه مناطق نمونه گردشگری در توسعه پایدار استان مازندران

32 منطقه دارای کتابچه طرح مصوب و یا در حال تصویب منابع طبیعی (پارک جنگلی واگذار شده یادر حال واگذاری ) 5 منطقه نیز در خارج از سفر استانی هیات دولت مصوب گردید. با توجه و در نظر داشتن این امر که مهم ترین ویژگی مناطق نمونه گردشگری هدایت و مدیریت سرمایه ها و سرمایه …

دسترسی به منابع مقالات : بررسی میزان استفاده متخصصان مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودروی ایران از …

۲۲٫۵% ۲۱٫۶% ۲۳٫۵% ۲۱٫۴% درصد ۴-۲ پرسش‌های اساسیدر این بخش از پژوهش حاضر به پرسش‌های اساسی پرداخته می‌شود، و به این پرسش‌ها با استفاده از اطلاعات به دست آمده از طریق پرسشنامه پاسخ داده می‌شود. اطلاعات به دست آمده از طریق پرسشنامه، با استفاده از روش‌های گوناگون آماری، طبقه‌بندی و تحلیل شده‌اند و نتایج آن …

شناسایی عوامل انگیزشی و بررسی سطح رضایت گردشگران خارجی از سفر به استان کرمان- …

متفکرمردم گراماجراجویان کسانی هستند که مایلند در دیدار از اماکن و محیط های نو پیشگام باشند. خوشگذرانان راحتی و جنبه های اشرافی زندگی و ازجمله محل اقامت، سرگرمی ها و اسباب حمل و نقل را مد نظر قرار می دهند. بی تفاوت ها بدون فکر و برنامه ریزی قبلی اقدام به سفر می کنند.آنها که …

شناسایی عوامل انگیزشی و بررسی سطح رضایت گردشگران خارجی از سفر به …

وجهه استنباط شده تأثیر عمده ای بر کیفیت استنباط شده از یک مقصد گردشگری دارد.زیرا قبل از بازدید یک محل آنچه را که می توان از یک مقصد گردشگری انتظار داشت قالب ریزی می نماید. تصور هرکس از مقصد گردشگری منحصر به خود اوست و متشکل از خاطرات،برداشت ها،تصورات او از آن محل است (رنجبریان،۱۳۸۵).۲-۱۱-۱ …

کنترل‌ اجتماعی هیرشی

  صاحب نظران کنترل نظیر نی، هیرشی و الیوت…معتقدند که جوانان مرتکب رفتاربزهکارانه می‌شوند به دلیل اینکه برخی از نیروهای اجتماعی بازدارنده انحراف اجتماعی از بین رفته یا کارکرد آن‌ها ضعیف شده است؛ بنابراین، بزهکاران به‌طور نسبی از نظر اجتماعی از کنترل خارج شده‌اند. آنان بر تعلقات فرد به نهادها و سازمان‌های اجتماعی مانند خانواده …