متن کامل – بررسی نقش یادگیری اجتماعی در تقلب علمی میان دانشجویان دانشگاه هرمزگان- قسمت ۸

حداقل/حداکثر نمره ممکن ۲۸-۰ حداقل/حداکثر نمره مشاهده شده ۲۸-۰ میانگین ۲۲/۱۱ مطابق جدول ۵-۲۹ به طور کلی، بیشتر پاسخگویان در سطح کمی مورد تشویق قرار گرفتهاند. ۵/۳۸ درصد (۱۵۸ نفر) اظهار کردهاند به میزان کمی برای انجام تقلبعلمی توسط دوستانشان تشویق شدهاند و سهم دانشجویان دختر به میزان ۰/۴۰ درصد بیشتر از دانشجویان پسر به …