جستجوی مقالات فارسی – شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان۹۰- قسمت ۳

۲-۵-۳- رضایت و ارتباط آن با جذب مشتری ……………………………………………………………………………………..۳۹۲-۵-۴- رضایت مشتری در الگوهای جدید مدیریت …………………………………………………………………………….۳۹۲-۵-۵- مدیریت ارتباط با مشتری ……………………………………………………………………………………………………….۴۰۲-۵-۶- مدل تعالی سازمانی …………………………………………………………………………………………………………………۴۱۲-۵-۷- باشگاه مشتری…………………………………………………………………………………………………………………………..۴۲۲-۵-۸- نارضایتی و استراتژیهای مقابله با آن ………………………………………………………………………………………۴۳۲-۶- مدلهای سنجش رضایت مشتری …………………………………………………………………………………………………۴۵۲-۶-۱- مدل کیفیت خدمت SERVQUAL …………………………………………………………………………………..۴۶۲-۶-۲- مدل عملکرد خدمت SERVPERF …………………………………………………………………………………..۴۸۲-۶-۳- مدل اهمیت عملکرد خدمت SERVIMPER ………………………………………………………………….۴۸۲-۶-۴- مدل فورنل ………………………………………………………………………………………………………………………………۴۹۲-۶-۵- مدل کانو …………………………………………………………………………………………………………………………………۵۰۲-۶-۵-۱- …

دسته بندی علمی – پژوهشی : تعیین رابطه بین ساختار سرمایه و سرمایه در گردش در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس …

: تغییرات سرمایه در گردش رگرسیون خطی چند متغیره به شواهدی مبنی بر عدم رابطه‌ای معنادار بین ویژگی‌های هیئت‌مدیره شامل اندازه هیئت‌مدیره و درصد مدیران غیرموظف با سرمایه در گردش خالص دست یافتند. تریخ محقق عنوان تحقیق متغیرها و نحوه اندازهگیری مدل نتایج ۲۰۱۴ کالبارو و همکاران بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد …

تعیین رابطه بین ساختار سرمایه و سرمایه در گردش در شرکت‌های پذیرفته‌شده …

فرضیه اصلی:بین ساختار سرمایه و سرمایه در گردش در شرکت‌های قلمرو تحقیق رابطه معکوس وجود دارد.فرضیات فرعی:بین نسبت بدهی جاری به کل دارایی‌ها و سرمایه در گردش در شرکت‌های قلمرو تحقیق رابطه معکوس وجود دارد.بین نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی‌ها و سرمایه در گردش در شرکت‌های قلمرو تحقیق رابطه معکوس وجود دارد.بین نسبت حقوق صاحبان سهام …