پژوهش – بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان فارس- قسمت ۴

قرار گرفتن ایران در مجاورت کانون «هلال طلایی» (افغانستان و پاکستان) و مسیر ترانزیت مواد مخدر، ضعف در انسداد فیزیکی مرزهای شرقی و وجود محرومیت در آنجا، وجود محله های آلوده و جرم زا، پدیده حاشیه نشینی و مناطق خاکستری (مناطقی خارج از مهار دولت و دارای اقتصاد بیمار) نمونه‌هایی از ابعاد جغرافیایی است.عدم وجود …

فایل – بررسی ماهیت سند الکترونیکی و تعهدات ناشی از آن

الفدانشگاه آزاد اسلامیواحد علوم و تحقیقات مازندرانپایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی (M.A)عنوانبررسی ماهیت سند الکترونیکی و تعهدات ناشی از آناستاد راهنمادکتر فخرالدین اصغری آقمشهدیاستاد مشاوردکتر عبدالحمید مرتضوینگارندهمهدی وحدتیسال تحصیلی۱۳۹۰-۱۳۹۱بتقدیم بهپدرممادرموهمسرمجسپاس و قدردانی از استاد محترم راهنما جناب آقای دکتر فخرالدین اصغری اقمشهدی و استاد محترم مشاور جناب آقای دکتر عبدالحمید مرتضوی که همیاری …

جستجوی مقالات فارسی – مقایسه بین تفویض دائمی و وکالت مطلق در طلاق از سوی شوهر

دانشگاه آزاد اسلامیواحد علوم تحقیقات دامغاندانشکده حقوقپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوقگرایش حقوق خصوصی عنوان:مقایسه بین تفویض دائمی و وکالت مطلق در طلاق از سوی شوهراستاد راهنما:دکتر احمد رضا بهنیافرنگارنده:آتنا عسکریبهمن ۱۳۹۳سپاسگزاریپس از ارادت خالصانه به درگاه درگاه خداوند بی همتا لازم است از استاد ارزشمند و پر مایهام جناب آقای دکتر …