برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
علمی

منابع تحقیق درباره کمالگرایی مثبت و منفی و بررسی شاخص های

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} کمالگرایی منفی- سرسختی 420/0 87/3جدول 4-3- شاخص های نیکویی برازش مدل ارتباط بین کمالگرایی مثبت و منفی با فرسودگی شغلیشاخصها df ᵡ2 P... متن کامل

By مدیر سایت, ago
علمی

منابع تحقیق درباره میزان آلفای کرونباخ و سرسختی روانشناختی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} فصل سومروش پژوهشدر این فصل، ابتدا به طرح پژوهش ،جامعه آماری، روش انتخاب نمونه و سپس ابزار سنجش و در نهایت تحلیل های آماری... متن کامل

By مدیر سایت, ago
علمی

منابع تحقیق درباره ابعاد و نظریه های رضایت زناشویی و نظریه روان پویایی و ارتباط شئ

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} در تعریف دیگر از رضایت زناشویی گفته شده است که خانواده از کنش متقابل یک مرد و زن ناشی می شود که برخی شرایط قانونی را تحقق... متن کامل

By مدیر سایت, ago
علمی

منابع مقاله درباره نارضایتی زناشویی و روایی و اعتبار

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} نمونه: نمونه مورد مطالعه در این مطالعه، 30 زوج از شهرستان جوانرود بودند که به روش تصادفی انتخاب شدند . به این ترتیب برای ... متن کامل

By مدیر سایت, ago
علمی

منابع مقاله درباره رضایت مندی زناشویی و رضایتمندی زناشویی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} رضایتمندی زناشویی موقعیتی است که در ان زن و شوهر در بیشتر مواقع احساسی ناشی از خوشبختی و رضایت از همدیگر دارند و روابط... متن کامل

By مدیر سایت, ago
علمی

تحقیق با موضوع اختلالات جنسی و پریشانی روان شناختی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} 2-2-7- مدل تبادل بین فردی از رضایتمندی جنسی این مدل شامل چهارعامل اولیه می باشد: (1) تعادل یا روش ها و مشوق های جنسی و هزینه های... متن کامل

By مدیر سایت, ago
علمی

دانلود پایان نامه درباره دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و طرحواره های ناسازگار اولیه

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} منابع– ابراهیمی، ن(1387). بررسی تاثیر آموزش و انتخاب و کنترل گالسر بر آزار عاطفی زوجین در شهر. – آسفیچی، علی ، لواسانی،... متن کامل

By مدیر سایت, ago