بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

بخش اول –  پلیس و پیشگیری از جرم فصل اول –  پلیس فصل دوم –  پیشگیری از جرم بخش دوم –  پلیس در پیشگیری وضعی فصل اول –  نقش پلیس در پیشگیری وضعی فصل دوم –  نقش پلیس در پیشگیری اجتماعی نتیجه گیری وپیشنهاد فهرست منابع ومآخذ بخش نخست :  پلیس و پیشگیری از جرم فصل اول : پلیس   فصل دوم : پیشگیری …

سایت مقالات فارسی – بررسی عوامل مؤثر بر همسویی اهداف فردی و سازمانی- قسمت ۳۶

پیشنهاد می شود محققان در آینده مبحث را بیشتر مد نظر قرار دهند چرا که در این زمینه کارهای پژوهشی چندانی انجام نگرفته است.پیشنهاد می شود تحقیقی با عنوان تأثیر معنویت در محیط کار بر اهداف فردی و سازمانی انجام گیرد.پیشنهاد می شود تحقیقی با عنوان تأثیر شفاقیت بر اهداف فردی و سازمانی انجام گیرد.پیشنهاد …

بررسی عوامل مؤثر بر همسویی اهداف فردی و سازمانی- قسمت ۹

افزایش سطح کیفیت محصول یا خدمات؛افزایش سطح انگیزه کارکنان از طریق اجرای دوره های آموزشی و سمینار، توسعه و غنی سازی شغل.در نظریه نوین تلفیق اهداف فرد و سازمان تحت عنوان «مدیریت بر مبنای هدف» مطرح می گردد و اساس آن، مبتنی بر مشارکت و همسونگری بین فرد و سرپرست در جهت رسیدن به هدف …