سامانه پژوهشی – مقایسه اثر آموزش راهبردهای شناختی و فرا شناختی بر یادگیری مبانی ICTدر بین دانش آموزان دختر …

– – ۹۱/۶ ۰۰۱/۰ فصل پنجمبحث و نتیجه گیری۱-۵ مقدمهدراین فصل بعد ازجمع بندی مباحث اصلی تحقیق با توجه به مباحث فصل دوم و آزمون فرضیات فرضیه های تحقیق مورد بحث و بررسی قرار می گیرند و نتایج به دست آمده از تحلیل آماری مورد تفسیر و با نتایج سایر تحقیقات مقایسه و تحلیل می …

پژوهش دانشگاهی – مقایسه اثر آموزش راهبردهای شناختی و فرا شناختی بر یادگیری مبانی ICTدر …

 ترکیب لغتها و تصاویر برای تولید یک کار « حرفه ای »انجام کارها، تلاش کمترآزمایش و ارائه ایده هایشان به روشهای مختلف برای مخاطبان گوناگونکاوش سکانهای موزیک و سرایش قطعات خودشانبررسی و اعمال تغییرات در مدلهای کامپیوتریذخیره و کاربری مقادیر بزرگ اطلاعات به راههای مختلفانجام سریع و آسان کارهایی که بدون بهره گیری از فناوری …

علمی : بررسی عوامل مؤثر بر همسویی اهداف فردی و سازمانی- قسمت ۷

۱-۷-۲- تعریف عملیاتینمرهای است را که آزمودنیها در این پژوهش به متغیر های فوق الذکر میدهند، به عنوان تعاریف عملیاتی متغیرها در این پژوهش در نظر گرفته میشوند که برای هر متغیر با توجه به اینکه تعداد سوالات ۶ تا است حداقل نمره ۶ و حداکثر ۳۰ میباشد.مدیریت بر مبنای ارزش: نمره به دست آمده …