ایجاب و سلب قانونی و قراردادی حضانت

: کودکی یکی از حساس ترین وسرنوشت ساز ترین دوره زندگی انسان است . شخصیت انسان و اساس خصوصیات اخلاقی وی در ابتدای کودکی خصوصاً در سنین اولیه عمر پی ریزی می شود. علاقه زیاد به یادگیری و انعطاف پذیری در مقابل رفتار پدر ومادر و اطرافیان ویژه مرحله خردسالی و قبل از قدم گذاشتن …

سامانه پژوهشی – مقایسه بین تفویض دائمی و وکالت مطلق در طلاق از سوی شوهر- قسمت ۲

۱-۱: تفاوت و تلازم بین حق و تکلیف ۱۷گفتار دوم: بررسی نقل و انتقال و اسقاط حق و تکلیف ۱۸۱-۲: نقل و انتقال حق ۱۸۲-۲: اسقاط حق ۱۹۳-۲: نقل و انتقال و اسقاط تکلیف ۲۱مبحث سوم: مفهوم و ماهیت شرط ۲۱گفتار اول: مفهوم شرط ۲۱۱-۱: اقسام شرط ۲۲۲-۱: شرایط صحت شرط ۲۸گفتار دوم: بررسی شرط ضمن …