آگاهی از نقش و جایگاه مناطق نمونه گردشگری در توسعه پایدار استان مازندران

32 منطقه دارای کتابچه طرح مصوب و یا در حال تصویب منابع طبیعی (پارک جنگلی واگذار شده یادر حال واگذاری ) 5 منطقه نیز در خارج از سفر استانی هیات دولت مصوب گردید. با توجه و در نظر داشتن این امر که مهم ترین ویژگی مناطق نمونه گردشگری هدایت و مدیریت سرمایه ها و سرمایه …

فایل – بررسی ماهیت سند الکترونیکی و تعهدات ناشی از آن

الفدانشگاه آزاد اسلامیواحد علوم و تحقیقات مازندرانپایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی (M.A)عنوانبررسی ماهیت سند الکترونیکی و تعهدات ناشی از آناستاد راهنمادکتر فخرالدین اصغری آقمشهدیاستاد مشاوردکتر عبدالحمید مرتضوینگارندهمهدی وحدتیسال تحصیلی۱۳۹۰-۱۳۹۱بتقدیم بهپدرممادرموهمسرمجسپاس و قدردانی از استاد محترم راهنما جناب آقای دکتر فخرالدین اصغری اقمشهدی و استاد محترم مشاور جناب آقای دکتر عبدالحمید مرتضوی که همیاری …