سایت مقالات فارسی – بررسی عوامل مؤثر بر همسویی اهداف فردی و سازمانی- قسمت ۳۶

پیشنهاد می شود محققان در آینده مبحث را بیشتر مد نظر قرار دهند چرا که در این زمینه کارهای پژوهشی چندانی انجام نگرفته است.پیشنهاد می شود تحقیقی با عنوان تأثیر معنویت در محیط کار بر اهداف فردی و سازمانی انجام گیرد.پیشنهاد می شود تحقیقی با عنوان تأثیر شفاقیت بر اهداف فردی و سازمانی انجام گیرد.پیشنهاد …

بررسی عوامل مؤثر بر همسویی اهداف فردی و سازمانی- قسمت ۳۵

آیا بین نظارت و کنترل با هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانی رابطه معنادار وجود دارد؟ در بررسی این سوال، فرض پژوهش مبنی بر وجود رابطه معنادار بین نظارت و کنترل با هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانی پذیرفته شد. نتایج این پژوهش با نتایج کار بزرگی (۱۳۸۳)، سید جوادین و پورولی (۱۳۸۸) …

بررسی عوامل مؤثر بر همسویی اهداف فردی و سازمانی- قسمت ۱۱

نظارت و کنترلعدم اطمینان محیطیمدیریت مشارکتیعوامل مؤثر بر همسویی اهداف فردی و سازمانینمودار ۲-۱- مدل تحلیلی پژوهش (برگرفته از کار سید جوادین و پورولی ۱۳۸۸).فصل سوم:روش شناسی تحقیق۳- روش شناسی تحقیق۳-۱- مقدمهتحقیق علمی که همان کاربرد روش علمی است در جستجوی شرایطی است که تحت آن پدیده خاصی رخ می‌دهد و مشخص کردن شرایط دیگری …

بررسی عوامل مؤثر بر همسویی اهداف فردی و سازمانی- قسمت ۶

۱-۴- اهداف پژوهش۱-۴-۱- هدف اصلیبررسی عوامل مؤثر بر همسویی اهداف فردی و سازمانی۱-۴-۲- اهداف فرعیتعیین رابطه بین مدیریت بر مبنای ارزش با هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانیتعیین رابطه بین معنویت در محیط کاری با هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانیتعیین رابطه بین شفافیت با هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانیتعیین رابطه …

علمی : بررسی عوامل مؤثر بر همسویی اهداف فردی و سازمانی- قسمت ۷

۱-۷-۲- تعریف عملیاتینمرهای است را که آزمودنیها در این پژوهش به متغیر های فوق الذکر میدهند، به عنوان تعاریف عملیاتی متغیرها در این پژوهش در نظر گرفته میشوند که برای هر متغیر با توجه به اینکه تعداد سوالات ۶ تا است حداقل نمره ۶ و حداکثر ۳۰ میباشد.مدیریت بر مبنای ارزش: نمره به دست آمده …

مقاله – بررسی عوامل مؤثر بر همسویی اهداف فردی و سازمانی- قسمت ۱۰

یکی دیگر از موضوعات مهم که در مورد شفافیت مطرح میباشد. تشریح نقش[۳۸] میباشد. تشریح و وضوح نقش مطرح میسازد که کارکنان بایستی با وظایف، کارکردها و جایگاه خویش در زمینه و بستری[۳۹] که مشغول به فعالیت هستند آشنا باشند و به عبارتی فهم و شناخت درستی از آن داشته باشند. کارکنانی که از نقشهای سازمانی خود …

علمی : بررسی عوامل مؤثر بر همسویی اهداف فردی و سازمانی- قسمت ۵

جدول ۴-۲۳- تی نمونههای مستقل بین وضعیت تاهل و عملکرد کارکنان ۷۰جدول ۴-۲۴- تحلیل واریانس یکطرفه ۷۱فهرست نمودارهاعنوان صفحهنمودار ۲-۱- مدل تحلیلی پژوهش (برگرفته از کار سید جوادین و پورولی ۱۳۸۸). ۴۳نمودار ۴-۱- توزیع فراوانی جنسیت ۵۲نمودار ۴-۲- توزیع درصدی وضعیت تأهل ۵۳جدول ۴-۳- یافتههای توصیفی وضعیت سن ۵۴نمودار ۴-۳- توزیع فراوانی وضعیت سن ۵۴نمودار …

بررسی جامعه‌شناختی رابطه بین دل‌بستگی سازمانی و رضایت شغلی دبیران شهرستان کوثر۹۳- قسمت …

به‌عبارتی‌دیگر، بر اساس این دیدگاه می‌توان گفت زمانی فرد به کار خود دل‌بستگی دارد که آن کار بخش مهمی از زندگی فرد محسوب می‌شود و به میزان زیادی تحت تأثیر موقعیت کلی شغل، خودکار، همکاران، شرکت و عواملی از این قبیل قرار می‌گیرد. از طرفی دیگر، فردی که دل‌بستگی شغلی پایینی دارد، بخش مهم زندگی …