آگاهی از نقش و جایگاه مناطق نمونه گردشگری در توسعه پایدار استان مازندران

32 منطقه دارای کتابچه طرح مصوب و یا در حال تصویب منابع طبیعی (پارک جنگلی واگذار شده یادر حال واگذاری ) 5 منطقه نیز در خارج از سفر استانی هیات دولت مصوب گردید. با توجه و در نظر داشتن این امر که مهم ترین ویژگی مناطق نمونه گردشگری هدایت و مدیریت سرمایه ها و سرمایه …

جستجوی مقالات فارسی – بررسی مؤلفه های منشور اخلاق حرفه ای معلمان دوره متوسطه استان سمنان- قسمت ۸۸

مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای معلمان در رابطه با جامعهمؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای معلمان در رابطه با دانش آموزانمؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای معلمان در رابطه با والدیندر ادامه نتایج آزمون فریدمن در خصوص اولویت بندی مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای معلمان در منشور اخلاق معلمان در دوره متوسطه بدون توجه به گروه بندی مولفه ها، از دیدگاه معلمان در جدول شماره۳-۸-۲-۴ …