پژوهش – بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری و کاهش مطالبات معوق بانکی- قسمت ۱۵

با استفاده از مفروضات فوق، مرتون رویکرد ادعای مشروط (مطالبات وابسته) را برای ارزشگذاری داراییهای شرکت معرفی نمود که برپایه نظریه قیمتگذاری اختیار معامله بلک و شولز بنا گذاشته شده است.در مدل مرتون بدهیهای شرکت بهصورت ادعاهای مشروط بر روی داراییهای آن تعریف میشوند. بنابراین ارزش داراییهای یک شرکت منبع اصلی بروز عدم اطمینان ناشی …

سامانه پژوهشی – شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان۹۰- قسمت ۱۲

۲-۴-۴- استراتژی مشتری گرایی:لویت[۵]۱ در تعریف استراتژی مشتری گرایی اینطور اظهار می دارد که مردم برای حل مسائل و مشکلات خود حاضر به خرید راه حلهای آن می باشند .این عقیده بر این نکته تاکید می کند که باید محصولاتی ارائه شوند تا نیازهای مختلف مشتریان مرتفع گردد(اسمعیل پور ، ۱۳۸۲ ، ص ۲۶ ).سودمندترین …

مقاله – شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان۹۰- قسمت ۷

نمودار (۴-۷) : سن مشتریان ……………………………………………………………………………………………………………..۱۰۱نمودار (۴-۸) : میزان تحصیلات مشتریان …………………………………………………………………………………………۱۰۲نمودار (۴-۹) : شغل مشتریان ……………………………………………………………………………………………………………۱۰۳نمودار (۴-۱۰) : اولویت بندی نیازها از دیدگاه مشتریان ………………………………………………………………….۱۰۹نمودار(۴-۱۱) : اولویت بندی نیازها از دیدگاه کارکنان …………………………………………………………………….۱۱۰چکیده :از آنجا که عوامل متعددی وجود دارند که در موفقیت موسسات مالی و خدماتی از جمله بانکها نقش تعیین کننده ای …

سایت مقالات فارسی – شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان۹۰- قسمت ۲

فصل دوم۲-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۲-۲- تاریخچه بانکداری……………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۲-۲-۱- سیر تحول بانکداری در ایران …………………………………………………………………………………………………..۱۳۲-۲-۲- آشنایی با بانک سپه…………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۲-۲-۳- بانکداری اسلامی………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۲-۲-۴- بانکداری الکترونیک ………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۲-۳- کیفیت خدمات ……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۲-۳-۱- خدمت چیست ؟…………………………………………………………………………………………………………………………۱۶۲-۳-۲- اهداف خدمت………………………………………………………………………………………………………………………………۱۶۲-۳-۳- ویژگیهای خدمات ………………………………………………………………………………………………………………………۱۶۲-۳-۴- خدمات بانکی………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷۲-۳-۵- برنامه ای برای ارائه خدمات به مشتریان …………………………………………………………………………………..۱۸۲-۳-۶- کیفیت خدمات …………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸۲-۳-۷- کیفیت ارائه خدمات ………………………………………………………………………………………………………………….۲۰۲-۳-۸- اهمیت کیفیت در ارائه خدمات به …