آثار و محدودیت های حقوقی اسناد مالکیت ثبت شده

. 52 مبحث نخست : اعتبار محتویات و مندجات سند رسمی.. 53 گفتار اول : معتبر بودن تمام محتویات و امضائات سندرسمی.. 53 بند نخست : اعتبار محتویات سند رسمی.. 54 بند دوم : اعتبار مندرجات سند رسمی.. 55 گفتار دوم : لازم الاجرا بودن سند رسمی.. 59 گفتار سوم : عدم احتیاج به سپردن …

بررسی تطبیقی مسئولیت مامورین دولتی در حقوق کیفری و اداری ایران

با توجه به تعریف حقوقی دولت: دولت واحدی است که ویژگی های جمعیت،حکومت،سرزمین و حاکمیت را دارا باشد.البته معانی دیگری را نیز برای دولت در نظر می گیرند ازجمله به معنای جبهه فرمانروایان (هیات حاکم،نهاد های فرمانروا،متصدیان سیاسی)یک کشور در برابر حکومت شوندگان(ملت ،مردم و شهروندان) به کار می رود در این مفهوم واژه دلت …

بررسی جایگاه فقهی و حقوقی جهل به حکم در رابطه با مسئولیت کیفری

1-4-1- جهل بسیط و مرکب… 14 1-4-2- جهل حکمی و جهل موضوعی.. 14 1-4-3- جهل تقصیری و جهل قصوری.. 15 1-5- نقش علم به قانون در حقوق جزا 16 1-5-1- علم به قانون، عنصر سازنده سوء نیت جزایی.. 16 1-5-2- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون.. 17 1-5-3- علم به قانون، شرط ثبوت مسئولیت …

بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح

خانواده هسته مرکزی اجتماع است و نخستین اجتماعی است که شخص در آن گام می گذارد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی را فرا می گیرد. حقوق خانواده یکی از مهمترین بخش های حقوق مدنی است که جنبه حقوقی صرف ندارد، بلکه آمیخته با مسایل اجتماعی، و اخلاقی و مذهبی است و بیشتر …

بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

بخش اول –  پلیس و پیشگیری از جرم فصل اول –  پلیس فصل دوم –  پیشگیری از جرم بخش دوم –  پلیس در پیشگیری وضعی فصل اول –  نقش پلیس در پیشگیری وضعی فصل دوم –  نقش پلیس در پیشگیری اجتماعی نتیجه گیری وپیشنهاد فهرست منابع ومآخذ بخش نخست :  پلیس و پیشگیری از جرم فصل اول : پلیس   فصل دوم : پیشگیری …

بررسی همکاری دولتها در برابر جرائم بین المللی با تاکید بر استرداد مجرمین

حقوق بین الملل بعنوان مجموعه ای از حقوق و تکالیف دولتها در عرصه نظام بین الملل، نتیجه توافق اراده دولتها است.اراده دولتها در دو حوزه تکالیف معاهده ای و تعهدات ناشی از قواعد عرف بین الملل، تشکیل دهنده نظام “تعهدات بین المللی” و نظام “مسئولیت بین المللی” می باشند.بطور کلی تحولات پس از جنگ جهانی …

پژوهش – بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان فارس- قسمت ۴

قرار گرفتن ایران در مجاورت کانون «هلال طلایی» (افغانستان و پاکستان) و مسیر ترانزیت مواد مخدر، ضعف در انسداد فیزیکی مرزهای شرقی و وجود محرومیت در آنجا، وجود محله های آلوده و جرم زا، پدیده حاشیه نشینی و مناطق خاکستری (مناطقی خارج از مهار دولت و دارای اقتصاد بیمار) نمونه‌هایی از ابعاد جغرافیایی است.عدم وجود …