بررسی عوامل مؤثر بر همسویی اهداف فردی و سازمانی- قسمت ۳۴

۳۳۹/۵۸ ۲ ۱۶۹/۲۹ ۶۶۴/۱ ۱۹۳/۰ درون گروهی ۴۳۵/۲۶۶۴ ۱۵۲ ۵۲۹/۱۷ کل ۷۷۴/۲۷۲۲ ۱۵۴ فصل پنجم:نتیجه گیری و بحث۵- نتیجه گیری و بحث۵-۱- مقدمهدر پایان هر فعالیت تحقیقی محقق پس از آزمون فرضیات، میبایستی نتایج کار را ارائه دهد. نتایج حاصل از فرضیات نیز پایههایی هستند که پیشنهادات بر اساس آن شکل میگیرند. بنابراین یکی از …

بررسی عوامل مؤثر بر همسویی اهداف فردی و سازمانی- قسمت ۳۵

آیا بین نظارت و کنترل با هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانی رابطه معنادار وجود دارد؟ در بررسی این سوال، فرض پژوهش مبنی بر وجود رابطه معنادار بین نظارت و کنترل با هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانی پذیرفته شد. نتایج این پژوهش با نتایج کار بزرگی (۱۳۸۳)، سید جوادین و پورولی (۱۳۸۸) …

بررسی عوامل مؤثر بر همسویی اهداف فردی و سازمانی- قسمت ۱۱

نظارت و کنترلعدم اطمینان محیطیمدیریت مشارکتیعوامل مؤثر بر همسویی اهداف فردی و سازمانینمودار ۲-۱- مدل تحلیلی پژوهش (برگرفته از کار سید جوادین و پورولی ۱۳۸۸).فصل سوم:روش شناسی تحقیق۳- روش شناسی تحقیق۳-۱- مقدمهتحقیق علمی که همان کاربرد روش علمی است در جستجوی شرایطی است که تحت آن پدیده خاصی رخ می‌دهد و مشخص کردن شرایط دیگری …

بررسی عوامل مؤثر بر همسویی اهداف فردی و سازمانی- قسمت ۶

۱-۴- اهداف پژوهش۱-۴-۱- هدف اصلیبررسی عوامل مؤثر بر همسویی اهداف فردی و سازمانی۱-۴-۲- اهداف فرعیتعیین رابطه بین مدیریت بر مبنای ارزش با هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانیتعیین رابطه بین معنویت در محیط کاری با هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانیتعیین رابطه بین شفافیت با هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانیتعیین رابطه …

بررسی عوامل مؤثر بر همسویی اهداف فردی و سازمانی- قسمت ۹

افزایش سطح کیفیت محصول یا خدمات؛افزایش سطح انگیزه کارکنان از طریق اجرای دوره های آموزشی و سمینار، توسعه و غنی سازی شغل.در نظریه نوین تلفیق اهداف فرد و سازمان تحت عنوان «مدیریت بر مبنای هدف» مطرح می گردد و اساس آن، مبتنی بر مشارکت و همسونگری بین فرد و سرپرست در جهت رسیدن به هدف …

مقاله – بررسی عوامل مؤثر بر همسویی اهداف فردی و سازمانی- قسمت ۱۰

یکی دیگر از موضوعات مهم که در مورد شفافیت مطرح میباشد. تشریح نقش[۳۸] میباشد. تشریح و وضوح نقش مطرح میسازد که کارکنان بایستی با وظایف، کارکردها و جایگاه خویش در زمینه و بستری[۳۹] که مشغول به فعالیت هستند آشنا باشند و به عبارتی فهم و شناخت درستی از آن داشته باشند. کارکنانی که از نقشهای سازمانی خود …

علمی : بررسی عوامل مؤثر بر همسویی اهداف فردی و سازمانی- قسمت ۵

جدول ۴-۲۳- تی نمونههای مستقل بین وضعیت تاهل و عملکرد کارکنان ۷۰جدول ۴-۲۴- تحلیل واریانس یکطرفه ۷۱فهرست نمودارهاعنوان صفحهنمودار ۲-۱- مدل تحلیلی پژوهش (برگرفته از کار سید جوادین و پورولی ۱۳۸۸). ۴۳نمودار ۴-۱- توزیع فراوانی جنسیت ۵۲نمودار ۴-۲- توزیع درصدی وضعیت تأهل ۵۳جدول ۴-۳- یافتههای توصیفی وضعیت سن ۵۴نمودار ۴-۳- توزیع فراوانی وضعیت سن ۵۴نمودار …