ارزیابی توسعه پایدار روستایی با رویکرد سیستمی

توسعه­ی پایدار مفهومی است که در سالهای اخیر به عنوان یک مسئله­ی جهانی به آن نگریسته شده است. این مفهوم، از دیدگاه­های مختلف موردبررسی قرارگرفته و نهادهای بسیاری کوشیده­اند از آن به­عنوان راهبردی مناسب جهت مقابله با چالش­هایی، نظیر افزایش جمعیت، تخریب زیست­محیطی، محدودیت منابع، نابرابری اجتماعی– اقتصادی، بیکاری، فقر و ناهنجاری­های اجتماعی استفاده کنند (صرافی، …

آگاهی از نقش و جایگاه مناطق نمونه گردشگری در توسعه پایدار استان مازندران

32 منطقه دارای کتابچه طرح مصوب و یا در حال تصویب منابع طبیعی (پارک جنگلی واگذار شده یادر حال واگذاری ) 5 منطقه نیز در خارج از سفر استانی هیات دولت مصوب گردید. با توجه و در نظر داشتن این امر که مهم ترین ویژگی مناطق نمونه گردشگری هدایت و مدیریت سرمایه ها و سرمایه …

پژوهش – شناسایی و رتبه بندی مولفه های سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی دانشگاهها …

نسبتا مهم (۲۳,۴) مهم (۴,۵,۶) بسیار مهم (۶,۷,۸) فوق العاده مهم (۸,۹,۱۰)  نمودار ۳-۲ مقیاس متغیرهای کلامی با اعداد فازی مثلثیمقدار aij در ماتریس مقایسات زوجی نشان دهنده اهمیت نسبی عنصر سطر j نسبت به عنصر ستون i است. ارزش معکوس بیان شده   در مواقعی که عنصر j نسبت به عنصر I خیلی با اهمیت تر …

شناسایی و رتبه بندی مولفه های سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی …

در تعریف جامعه آماری آمده است که به کل گروه افراد، وقایع و یا چیزهائی است که محقق می خواهد به تحقیقی درباره آنها بپردازد که حداقل یک صفت مشترک دارند.در این تحقیق، دو دسته جامعه آماری مد نظر است : ۱- کاربران سیستم های یادگیری الکترونیکی(اعم از دانشجویان، دانش آموختگان و اساتید)۲ – خبرگان …

پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) براساس مدلUTAUT در دهیاران استان …

نمودار۴-۹) هیستوگرام متغیر نگرش یه استفادهبا توجه به جدول و نمودار ۴-۹ مشاهده می شود که متغیر نگرش به استفاده دارای کمترین مقدار ۳۳/۱ ، بیشترین ۵ ، میانگین ۹۲۵۶/۳ ، انحراف معیار ۷۷۰۶/۰ و واریانس ۵۹۴/۰ است. توصیف متغیر اثرات اجتماعی جدول۴-۱۰) توصیف متغیر اثرات اجتماعی تعداد کمترین بیشترین میانگین انحراف معیار وایانس اثرات اجتماعی ۳۰۹ …

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان۹۰- قسمت ۸۱

A A ۱۷ ارائه مشاوره های مفید به مشتریان A O ۱۸ افزایش تعداد شعب بانکی A A ۱۹ انعطاف پذیری و رسیدگی به شکایات O M ۲۰ راحتی استفاده از خدمات بانکی O O ۲۱ امنیت در استفاده از خدمات بانکی M M از مقایسه دیدگاههای مشتریان و کارمندان بانک مشخص می گردد که …

پژوهش – شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان۹۰- قسمت ۴۴

مرحله اول : انتخاب،تحلیل و تبیین مساله تحقیقمرحله دوم : گزینش ، طراحی و تشریح روشهای کارمرحله سوم :گرد آوری اطلاعات و داده هامرحله چهارم : طبقه بندی ، تجزیه و تحلیل و تفسیر داده هامرحله پنجم : تدوین گزارش تحقیقنمودار (۳-۱) : فرایند تحقیق علمی۳-۱۳- مراحل اجرای تحقیق :برای انجام یک تحقیق علمی در …

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان۹۰- قسمت ۴۰

۲۳ ژاکسون چن ، لیا وانگ ،۲۰۱۰ Personalized product configuration rules with dual formulations : A method to proactively leverage mass confusion . مدرک تحصیلی کارمندان ، صبر و تحمل کارمندان ژاکسون چن ، لیا وانگ ،۲۰۱۰ ۲-۸- مدل پیشنهادی تحقیق :با توجه به تحقیقات بسیاری که در زمینه رضایت و جذب مشتری انجام شده …

پژوهش دانشگاهی – شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان۹۰- قسمت ۲۴

اصلا دوست ندارد R R R I Q یکی از اهداف پرسشنامه کانو این است که درک بهتری از نیازهای مشتری داشته باشیم .۲-۶-۵-۵- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :یکی از روشهایی که در این مدل استفاده می شود ، روش استفاده از فراوانی بیشتر است که در این تحقیق از این روش استفاده شده …

فایل دانشگاهی – شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان۹۰- قسمت ۴

۳-۱۰- روایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………۸۶۳-۱۱- پایایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………..۸۶۳-۱۲- فرآیند تحقیق علمی …………………………………………………………………………………………………………………۸۸۳-۱۳- مراحل اجرای تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………..۸۸۳-۱۴- ساختار پرسشنامه ها …………………………………………………………………………………………………..۹۰فصل چهارم۴-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۲۴-۲- عوامل نهایی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………۹۲۴-۳- تجزیه و تحلیل مشخصات فردی پاسخ دهندگان ……………………………………………………………………..۹۵۴-۳-۱- مشخصات مربوط به کارکنان ………………………………………………………………………………………………..۹۵۴-۳-۲- مشخصات مربوط به مشتریان ……………………………………………………………………………………………….۹۹۴-۴- دسته بندی نیازها با استفاده از مدل کانو …………………………………………………………………………………..۱۰۳۴-۵- AHP گروهی …………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۸۴-۶- …