فایل های دانشگاهی

http://otif.ir/33/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%81%da%a9%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%a7-17-2/ http://otif.ir/33/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88-12/ http://otif.ir/33/%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%db%8c-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a2-2/ http://otif.ir/33/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%aa/

قلمرو زمانی این پژوهش ۱۸ ماه می باشد که از اوایل تیر ماه سال ۹۰ شروع واواسط دی ماه ۹۱ پایان یافت و دوره جمع آوری پرسشنامه حدود سه ماه بوده است.
۳-۷-۴) نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه
نمونه، یک مجموعه فرعی از جامعه آماری است که با مطالعه آن محقق قادر است نتیجه را به کل جامعه آماری تعمیم دهد. (سکاران، ۱۳۸۱: ۲۹۵) یا به عبارت دیگر، تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگیهای اصلی جامعه باشد را نمونه گویند. (آذر و مؤمنی، ۱۳۸۳)
در این تحقیق از آن جایی که جامعه مورد نظر که همان مدیران و کارشناسان ستادی و صفی (شعب ) بانک قوامین استان تهران است محدود در نظر گرفته شده است، بنابراین، جهت محاسبه حجم نمونه مورد نیاز برای پژوهش از رابطه زیر استفاده گردیده است. 

که در آن
P: برآورد نسبت صفت متغیر، (۵/۰ = P)
Z: مقدار متغیر نرمال واحد، متناظر با سطح اطمینان ۹۵ درصد، (  )
 : مقدار اشتباه مجاز، (۰۸/۰ =  )
N : حجم جامعه محدود=۲۰۰
مقدار P برابر با ۵/۰ در نظر گرفته شده است. زیرا اگر ۵/۰ = P باشد، n حداکثر مقدار ممکن خود را پیدا ‌می‌کند. این امر سبب می‌شود که نمونه به حد کافی بزرگ باشد. (آذر و مومنی، ۱۳۸۰).
بنابراین، حجم نمونه مورد نیاز پژوهش عبارت است از :

۷۰=n
۳-۷-۵- روش‎های نمونه‌گیری
در این تحقیق، به دلیل این که تعداد جامعه آمار مشخص می‎باشد و شانس برای انتخاب شدن با هم یکسان است، لذا از روش نمونه‎گیری تصادفی ساده استفاده می‎شود.
۳-۸- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
روش های آماری مورد استفاده:
الف) آمار توصیفی
به منظور تلخیص داده‌های جمعیت شناختی و مولفه‌های اصلی تحقیق از آمار توصیفی از قبیل جداول فراوانی و نمودار استفاده شده است.
ب)آمار استنباطی:
الف)آزمون توزیع جفت نمونه ای

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

در تحلیل بخش اول آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مورد استفاده قرار می گیرد. برای آزمون میانگین دو جامعه، لازم است ابتدا بررسی شود آیا واریانس دو جامعه برابرند یا خیر. به عبارت دیگر، آزمون تساوی واریانس ها مقدم بر آزمون تساوی میانگین ها است. جهت آزمون تساوی واریانس ها از آزمون لوین[۶۰] استفاده می کنیم. در آزمون لوین نیازی نیست که توزیع داده ها نرمال باشد. در این آزمون تساوی فرضیه صفر تساوی همه واریانس های گروه های مختلف (k گروه) است.

 

 

 

در هنگامی که نمونه یکسان نباشد نیز می توان از آزمون لوین سود جست. آماره لوین، F (فیشر) با (k-1) درجه آزادی برای صورت و (n1+n2+…+nk-k) است.

 

آزمون t جهت آزمون تساوی میانگین دو جامعه، در دوحالت تساوی و عدم تساوی واریانس دو جامعه مورد نظر، محاسبه می شود. در حالت تساوی واریانس ها از رابطه زیر برای محاسبه آماره t استفاده می کنیم:

که در این حالت درجه آزادی برابر با   است.
در حالت عدم تساوی واریانس ها آماره t و درجه آزادی از رابطه زیر بدست می آید.
X و S به ترتیب میانگین و انحراف معیار نمونه و n تعداد نمونه است. ثابت می‌شود در صورتی‌که حجم نمونه زیاد باشد (n>30) آماره آزمون دارای توزیع نرمال استاندارد خواهد بود. از این‌رو ناحیه رد و قبول  (برای سطح اطمینان ۹۵% ) بصورت زیر است:

 

 

 

 

 

 

 

فرض صفر قبول می‌شود
فرض صفر رد می‌شود

 

ب)جداول توافقی

 

یکی از شاخص های بررسی وجود رابطه در متغیرهای کیفی استفاده از جداول توافقی و آماره کای دو می باشد. این آماره تنها وجود یا عدم وجود رابطه آماری را تععین می کند ولی قدرت آنرا اندازه گیری نمی کند. در حقیقت آماره کای دو به عنوان شاخصی از رابطه مناسب نیست زیرا تحت تاثیر فراوانی کلی قرار می گیرد. شاخص های متعددی برای قدرت رابطه داده های طبقه ای پیشنهاد شده است. یک شاخص ایده آل باید بتواند شباهت زیادی به ضریب همبستگی داشته باشد به طوری که در صورت عدم وجود رابطه مقدار صفر و در صورت رابطه کامل عدد مقدار مطلق ۱ را بپذیرد. یکی از آماره های تعیین میزان همبستگی متغیرهای کیفی استفاده از ضریب وی کرامر می باشد که همانند ضریب همبستگی پیرسون عمل می کند.
آزمون فرضیات:
قبل از اجرای آزمون طبق طیف لیکرت پاسخ، پاسخنامه ها طیف بندی گردیدند به طوریکه امتیازات زیر ارائه گردید:
جدول۱: طیف بندی سوالات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع پاسخ کاملا مخالف مخالفم بی نظرم بی نظرم کاملاً موافقم
طیف امتیاز ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

 

فصل چهارم

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *