دانلود فایل پایان نامه حقوق ارتباطات بین سازمانی

فناوری اطلاعات و ارتباطات: فناوری را میتوان گردآوری، سازماندهی، ذخیره و نشر اطلاعات، اعم از صوت، تصویر، متن یا عدد دانست که با استفاده از ابزار رایانهای و مخابرات انجام گیرد (مددی و همکاران،1393: 129).
1-7-روش و مراحل اجرا
جهت عملیاتی کردن پژوهش، پرسشنامه ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات، میان اعضای نمونه توزیع و دادهها جمع آوری خواهند شد و در نهایت برای کمی نمودن یافتهها از روشهای آماری و نرم افزارها، تجزیه و تحلیل نتایج صورت میگیرد و نتیجهگیری نهایی بیان میشود. مراحل اجرا به صورت زیر میباشد:
شکل 1-1: روش و مراحل اجرا


فصل دوم
ادبیات موضوع پژوهش
2-1- مقدمه
در این فصل، آشنایی وسیع و عمیق با پیشینه تحقیق، به محقق کمک میکند که افق اندیشههایش را گسترش دهد و در ادامه مدل مفهومی تحقیق خود را انتخاب نماید تا بتواند به درستی، مسأله مورد نظر تحقیق خود را پاسخ دهد.
در این فصل محقق، به ترتیب در سه بخش چارچوب نظری که به بیان کلیات متغیرهای ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات، ابعاد و…… میپردازد؛ در بخش دوم، پیشینه متغیرها و ارتباط آنها در مقالات گذشته اعم از داخلی یا خارجی مورد بررسی قرار گرفته و در بخش سوم مدل مفهومی تحقیق ترسیم میگردد.
زمانی سازمانها خود را مستقل و جدا از دیگران میپنداشتند و میکوشیدند بهتر از بقیه کار کنند. در زمان کنونی سازمانها خود را به عنوان اعضای یک سیستم زیست محیطی به حساب میآورند که ممکن است در چندین سازمان به فعالیت بپردازند و از نظر رابطه با سایر سازمانها، در یک شبکه متراکم قرار گیرند. در این سیستم زیست محیطی، همکاری به عنوان یکی از شیوههای رقابت به حساب میآید. در واقع، با توجه به موقعیت محلی و مسئلههایی که در آن محیط مطرح است، امکان دارد دو سازمان با یکدیگر رقابت کنند و در همان زمان تشریک مساعی نمایند. در یک سیستم زیست محیطی، نقش مدیران سازمانها پیوسته در حال تغییر است که در زمان کنونی به روابط افقی و ایجاد رابطه با سایر سازمانها توجه بیشتری میشود. در دنیای امروز که با پدیده شگفت انگیز انفجار اطلاعات و انتقال لحظهای آن به اقصی نقاط جهان مواجه هستیم، قدرت واقعی در دست کسی است که از علوم جدید روز، بهتر و بیشتر بهره جسته و آنها را سریعتر به کار گیرد (صالحی و نوریان، 1388: 416).
2-2- ارتباطات بین سازمانی
طرح گسترده موضوعاتی مثل شبکهسازی، همکاری، هماهنگی و مشارکت، در حوزه آکادمیک و عملیاتی، نشان دهنده نگاه برونگرای سازمانها برای پاسخ مناسب به تغییرات و چالشهای محیط است که با مصادیقی مثل پیمانهای راهبردی و مشارکتهای پروژهای عینیت مییابند. سازمانها مشارکت میکنند تا بر تغییرات محیط فائق آیند و بتوانند منابع لازم را تامین کنند. این پیوندهای سازمانی میتوانند تغییرات را پشتیبانی کنند و شانس بقای سازمان را بالا ببرند.
در حوزههای مختلف علمی مثل اقتصاد، استراتژی،‌ و تحقیقات سازمان و مدیریت، روابط بین سازمانی در حال تبدیل به یک سرفصل مهم تحقیقاتی هستند. قدیمیترین پارادایم حاکم بر مطالعات بین سازمانی پارادایم اقتصادی بوده است. در این نوع نگاه، افراد و سازمانها صرفا جویای منفعت خود بوده و برای به حداکثر رساندن آن تلاش میکنند. این رویکرد در اکثر مباحث بهینهسازی،‌ نظریهها و تئوریهایی مثل هزینه مبادلات اقتصادی دیده میشود. با توجه به زمینههای اجتماعی، محققین دیگری اقدام به طرح مباحث شناختی و اجتماعی در روابط بین سازمانی نمودهاند. عدم کارایی نگاه صرفا اقتصادی و مکانیکی به مسائل انسانی و سازمانی باعث شده است که امروزه مسائل سازمانی با تلفیق رویکردهای اقتصادی و اجتماعی بررسی شوند. در رویکردهای اقتصادی- اجتماعی صرف توجه از رقابت خارج شده و مساله مشارکت و همکاری مطرح میشود که نمود آن در انواع روابط بین سازمانی مشاهده میشود (تیموری و همکاران، 1390: 62).
چگونگی شکلگیری ارتباطات بین سازمانی در مبانی نظری حوزههای مختلف علوم بیان گردیده است و این امر دلالت بر ماهیت چندبعدی موضوع دارد. بنابراین در این زمینه شش پارادایم تئوریک اصلی که تبیین کننده نحوه شکلگیری ارتباطات بین سازمانی هستند، مطرح است که عبارتند از: تئوری هزینههای اقتصادی مبادله، تئوری وابستگی منابع، تئوری اتحاد استراتژیک، تئوری ذینفعان، تئوری یادگیری و تئوری نهادینه شدن. هر یک از این تئوریها از منظری خاص شکلگیری و ضرورت ارتباطات بین سازمانی را بیان میکنند. هر یک از شش پارادایم فوق چشماندازی منحصر به فرد را در شکلگیری ارتباطات بین سازمانی ارائه می‌دهند (بروسی وجفری ،2000 :390). در جدول 2-1 خلاصهای از هریک به همراه منطق ارتباطات بین سازمانی ناشی از آنها ذکر شده است:
پارادایم تئوریک
شرح پارادایم
مبنای منطق ارتباطات بین سازمانی
هزینههایاقتصادی مبادله
چگونگی سازماندهی فعالیتهای بین سازمانی به گونهای که مجموع هزینههای تولید و مبادله حداقل گردد.
حداقل نمودن مجموع هزینههای تولید و مبادله، امکان کاهش عدم قطعیت ناشی از بازار و هزینههای مربوط به سازماندهی ارتباطات را میسر میسازد.
وابستگی منابع
چگونگی اعمال قدرت و کنترل بر سازمان های که دارای منابع کمیاب هستند و امکان تامین منابع مورد نیاز.
دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


تمام سازمانهای ملزم به تعامل با محیط جهت کسب منابع هستند.
اتحاد استراتژیک
فراهم نمودن فرصتی جهت حضور و افزایش قدرت بازار، کسب مزیت رقابتی و ارائه کالاها و خدمات جدید.
ایجاد اتحاد موجب افزایش توان سازمان در تحویل کالاها و خدمات نوین و کاهش رقابت میگردد.
تئوری ذینفعان
هم راستا نمودن خواستههای سازمان با خواستههای ذینفعان و کاهش عدم اطمینان محیط.
سازمانها در شبکهای از ذینفعان قرار دارند و ملزم به در نظر گرفتن خواستههای مشروع آنها در تصمیم‌گیری و مبادلات بازرگانی هستند.
یادگیری سازمانی
جذب حداکثر مقدار ممکن دانش که منجر به افزایش شایستگیها و در غایت خود ایجاد ارزش برای سازمان گردد.
در این زمینه توانایی جذب که به معنای توانمندی سازمان در شناخت دانش نوین و ارزشمند، جذب و پیاده سازی آن می‌باشد، یک عامل کلیدی میباشد.
تئوری نهادینه شدن
کسب مشروعیت و یا تطبیق با هنجارهای اجتماعی از طریق تقلید از سازمانهایی که چنین کردهاند.
محیطهای نهادی، فشارهای را در جهت کسب مشروعیت و تطابق با هنجارهای پذیرفته شده اجتماعی بر سازمانها تحمیل میکنند.
جدول 2-1: پارادایمهای تئوریک شکلگیری ارتباطات بین سازمانی
منبع: (زارعی و زارعی، 1386: 59)
2-2-1- پارادایمهای نظری تبیینکننده ارتباطات بین سازمانی
هزینههای اقتصادی مبادله
هزینههای اقتصادی مبادله در ادبیات موضوع، توجه بسیار زیادی را به خود جلب نموده است. به طور خلاصه محور تأکید و توجه این تئوری عبارت است از چگونگی سازماندهی فعالیتهای بین سازمانها به گونه‌ای که مجموع هزینههای تولید و مبادله حداقل گردد. امروزه تولید یک کالا یا خدمت دربرگیرنده اجزای بسیار زیادی است. چنانچه فرض شود تهیه کلیه اجزای مزبور توسط سازمان تولیدکننده کالا یا خدمت، امکان پذیر باشد، آنگاه تصمیم به انجام آن هزینههای زیادی را در پی خواهد داشت. به ویژه زمانی که محصول پیچیده و تهیه اجزای آن تخصص و مهارتهای زیادی را طلب نماید. هزینههای تولید سازمان متنوع و تابعی از عواملی همچون مقیاس تولید، تأثیرات ناشی از یادگیری یا تجربه، مکان تولید و حقوق مالکیت تجارت همچون حق ثبت اختراعات میباشد (کوگوت،1988: 310). این امر در خصوص ارائه کالا یا خدمات به بازار و تحویل به مصرف کننده نهایی، نیز صادق است. در بسیاری از موارد تولید کالا یا خدمت و مصرف کننده نهایی آن در دو مکان جغرافیایی دور از یکدیگر قرار دارند که این موضوع مستلزم عبور محصول از کانالهای متعدد و پیچیده عرضه میباشد. مدیریت کامل عرضه نیز چنانچه از طرف سازمان مربوط قابل انجام باشد، هزینههای قابل توجهی را به دنبال خواهد داشت. هزینههای مبادله نیز متنوع و شامل هزینههای مربوط به تنظیم، مدیریت و نظارت بر تعاملات بین بازارها میباشد. در نتیجه به استناد دیدگاه تئوری هزینه های اقتصادی مبادله، جهت ایجاد کارایی و کاهش هزینهها سازمانها ناگزیر از ایجاد یکسری ارتباطات با یکدیگر هستند.
سرمایهگذاریهای مشترک و سازمانهای شبکهای از مصادیق تئوری هزینههای اقتصادی مبادله می‌باشند (بروسی و جفری،2000: 376). سرمایهگذاریهای مشترک موجب صرفهجویی در هزینههای ناشی از رفتار فرصت طلبانه و هزینههای نظارت بر فعالیتهای بین سازمانی میگردد (اسبورن و بایگهن،1990: 503). همچنین سرمایهگذاری مشترک در راستای افزایش کارایی تولید، این فرصت را پدید میآورد که فعالیتهای متعدد تولیدی، حسب زمینه تخصصی هر یک از اعضاء، به آنها واگذار شود (هاریگن،1988: 141). سازمان‌های شبکهای نوعی دیگر از اشکال ارتباطات بین سازمانی میباشند که از نقطه نظر تئوری هزینههای اقتصادی مبادله، گزینهای جایگزین برای سازماندهی فعالیتهای بین سازمانی محسوب میشود. از این رو سازمانهای شبکهای به سوی نوعی تخصصگرایی میل مینمایند، که عمدهترین پیآمد آن کاهش هزینههای تولید است. علیرغم سادگی این تئوری، بسیاری از نویسندگان توانایی آن را در تبیین شکلگیری ارتباطات بین سازمانی زیر سوال بردهاند. دلایل این تئوری در تبیین اتحاد بین سازمانها، کارایی و حداقل نمودن هزینه است. در حالی که برخی ارتباطات و اتحادها به دلائل دیگر همچون یادگیری و کسب مشروعیت اجتماعی- سیاسی ایجاد میگردد. شاید بزرگترین انتقاد وارده به این تئوری آن باشد که هزینههای اقتصادی مبادله برای تصمیمگیرندگان، موضوع مهمی نیست. در این راستا فالکنر در بررسی چندین مورد از سرمایهگذاریهای مشترک بین سازمانی، به دقت مفاهیم تئوری هزینههای اقتصادی مبادله را برای تصمیم گیرندگان کلیدی که در شکل‌گیری اتحاد نقش تعیینکنندهای داشتهاند، تشریح نمود و دریافت که هیچکدام به این تئوری حتی به طور ضمنی، در ایجاد اتحاد توجه نکردهاند (جاریلو،1998: 31).
وابستگی منابع
این تئوری ریشه در چارچوب سیستمهای باز دارد که به استناد چارچوب مزبور، سازمانها جهت کسب منابع میبایست به تعامل با محیط خود بپردازند. در واقع از دیدگاه این تئوری، منابع مورد نیاز در محیط قرار دارند و هیچ سازمانی از حیث نیاز به منبع خودکفا نمی باشد، لذا سازمانها جهت تداوم حیات، برای کسب منابع میبایست با محیط در تعامل باشند. میزان نیاز به منابع، معلول وابستگی میان سازمانها و واحدهای بیرونی است. واحدهای بیرونی میتواند عرضهکنندگان، رقبا، بستانکاران، نمایندگیهای دولت و هرگونه هویت تأثیرگذار در محیط سازمان باشد (بارنی،1991: 99). این تئوری با نگرش مبتنی بر منابع که در سالهای اخیر توجه زیادی را به خود جلب نموده است، متفاوت میباشد. نگرش مبتنی بر منابع، به دنبال شناسایی منابع کلیدی در کسب، حفظ و ارتقاء مزیت رقابتی است که در این راستا بر آن دسته از منابع داخلی سازمان که نادر و به سختی قابل تقلید باشند، تأکید میکند. از این رو محور نگرش یاد شده، منابع داخل سازمان است ضمن آنکه ملاحظاتی نیز در کسب این منابع مهم از بیرون سازمان دارد. اما در مقابل، تئوری وابستگی منابع به تبیین نیاز سازمان به منابعی که باید از واحدهای بیرونی سازمان تامین شود، میپردازد. ازنقطه نظر این تئوری برای انجام مدیریت موفقیت آمیز این وابستگیها، سازمانها باید تلاش کنند تا کنترل دو نوع از منابع را در اختیار داشته باشد:
منابعی که وابستگی آنها را به سایرین کاهش میدهد.
منابعی که وابستگی سایرین را به آنها افزایش میدهد.
ایجاد و مشارکت در ارتباطات بین سازمانی راهی برای دستیابی به این اهداف]]>

Author: 90

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *