Comments: 0 Posted by: Posted on:
تأثیر را در کوتاه مدت یا بلندمدت در خطوط اساسی را دارند، کار میکنند.
پذیرش همکاری به عنوان یک فرآیند منظم، نیازمند دقت در طرح و اجرای فعالیتهای همکاری است و این بدان معنی است که فرآیند همواره آگاهانه است. فرآیندهای همکاری منظم، سازمانها را قادر به تصمیمگیری بهتر و سریعتر میکنند. تحقق در مورد تصمیمگیری به وضوح فرآیندهای منظم را مشخص میسازد نه زمانی را که به عنوان مهمترین شاخص تصمیمات خوب صرف تصمیمگیری میکند. به علاوه پذیرش همکاری به عنوان یک فرآیند منظم منجر به استفاده معمول از ابزارها و تمرینات میشود که به اعضاء اجازهی گردآوری، پردازش اطلاعات، تصمیمگیری و گزارش نتایج حاصل در سراسر سازمان را میدهد.
سازمانهایی که همکاری را به عنوان یک پردازش منظم پذیرفتهاند، قادرند تلاشهای همکاری چندگانه را به صورت زمانبندی شده مدیریت کنند. آنها میتوانند این عمل را انجام دهند، زیرا افکار زیادی صرف طراحی گروهها یا تیمهایی که با یکدیگر همکاری میکنند هم در مورد تیمهایی که شخصی هستند و هم تیم هایی مرتبط میان گروهها، میکنند. در سازمانهایی که فرآیندهای منظم استفاده میشود عبارتند از تعهد دقیق نسبت به موارد و دقایق مورد بحث دارند، روشهای پیشرفت واضح که گروههای همکاری در مورد تصمیمی پایدار قادر به درخواست اختیارات غیر رسمی بالاتر و یا بهتر هستند، اعضاء تیمهایی که در استفاده از هر یک از فرآیندهای تصمیمگیری سیستماتیک مهارت دارند.
هنگامی که همکاری به عنوان یک فرآیند منظم پذیرفته نمیشود، مسائل مختلفی میتواند اتفاق بیفتد. برخی از آنها عبارتند از توجه به اتفاقی به صورت جلسه، زمانبندی دقایق و سایر مسئولیتهای ارتباطی، تصمیماتی که بصورت مداوم تغییر مییابند و تلاش اندکی جهت توضیح دلایل آنها از سوی تصمیمگیرندگان اولیه صورت گیرد، پیشرفتی که بصورت منظم مدیریت یا پیگیری نشده است (همان منبع:59)
انعطاف پذیری
نتیجه مسئولیت یکی از دلایل مهم وجود سازمانهایی است که دارای ارتباطات گزارشدهی واضح و منحصر به فرد میباشد. در سازمانها با سلسله مراتب شخصی دانستن اینکه چه کسی باید تصمیم گیری کند، چه کسی مسئول نتایج حاصل است و پاداش و مجازات چگونه باید ارائه گردد، بسیار آسان است. مشکل این است که به نظر نمیرسد دنیای تجارت بیش از این در چارچوب این مدل قرار گیرد. پروژهها، نیروهای وظیفه و بسیاری از موارد دیگر برای مدیریت پیچیدگی کار، امروزه بصورت پیوسته ایجاد شدهاند. چالشهای کمی در یک ماهیت سازمانی گنجانیده میشود. برای مورد ملاحظه قراردادن چیزهایی که هم اکنون موضوعات روزمره محسوب میشوند به سادگی نیازمند نیروی گروهی و نیروی همکاری میباشیم. بوجود آوردن سازمانی موفق نیازمند سطح انعطافپذیری است که در آن محدودیتهای سنتی و نقشهای سنتی به خدمت گرفته نمی‌شوند.
سازمانهای انعطافپذیر قادر به ساخت و بهسازی انواع گوناگونی از گروهای مشترکی هستند که بتوانند به مقدار زیادی نیازمندیهای کاری پویا را تکمیل کنند. آنها روشهای متفاوتی برای فکر کردن در مورد سازمانها را بیان میکنند. سازمانهای انعطافپذیر ماهیت پویای تجارت را میپذیرند و نسبت به ساختارهای سازمانی، ساختارهای همیاری و سیستمهای پشتیبانی واکنش نشان میدهند. زیرا آنها سطح جدید و شناوری را که با دیگر سازمانها متفاوت است، جایز میدانند. این سازمانها هشیارانه محدودیتهای سنتی بین مدیران و زیرمجموعهها را رها کرده و رهبری را در تمام سطوح سازمان پخش نموده و پاداش میدهند. آنها تعداد کثیری اعضاء دارند که میتوانند با اعضاء کشورها و فرهنگهای بسیار مختلف همکاری کنند. در بسیاری از حالات، سازمان انعطاف پذیر تنها پاسخ مؤثر به محیط جهانی است.
یک مزیت برای سازمانهای انعطافپذیر قابلیت پاسخگویی آنها به جابجایی در شرایط تجارت است. آنها قادر به همسویی سریع با تغییر جنبههای تولید، سبکهای فنآوری، اولویتهای مشتری و فشارهای رقابتی هستند. آنها به سرعت کارمند را به واحدهای تجاری که به آنها نیاز دارند، منتقل میکنند. این سازمانها تصمیمگیری غیرمتمرکز مینمایند تا تصمیمگیری در سطوحی نزدیکتر به جاهایی که مشکلات و فرصتها به وجود میآید، گرفته شود.
یکی از ویژگیهای خاص سازمانهای انعطافپذیر، داشتن افرادی است که وقتی با نقشهای بزرگتر در کارهای کاملاً معلوم روبرو میشوند، راحت هستند. این سازمانها فعالانه کار را بین حوزه عمل و حدود دیگر تصویب مینماید. تیمهای مدیریت اغلب به عنوان یک تیم موظف هستند برای حل سوالات پیچیده در سطوح بالاتر کار میکنند. بنابراین، گروههای پایینتر اختیار دارند که به هر کاری بپردازند که برای انجام شغلشان ضروری است. در ضمن اعضای سازمان برای برقراری ارتباط افقی و عمودی با سایرین در سازمان آزاد هستند.
هنگامی که سازمان انعطافپذیر نباشد، افراد بیشتر با کارفرمایان یا محدوده کارشناسی خود هماهنگ هستند تا کاری که انجام میدهند. افراد اغلب امیدوار نیستند)یا قادر نیستند) درک مشترک لازم برای کار مؤثر در تیم های دارای افراد با پیش زمینهها و دیدگاههای مختلف را ایجاد کنند.
نقصان انعطاف سازمانی میتواند به مشکلات زیر منجر شود تصمیمگیری در سطوح بالاتر سازمان یا در واحدهای دیگر که مهارت و بینش لازم را ندارند متمرکز شده که بسیار کند و غیر قابل دسترس است، پروژه ها، گروهها یا افراد با کمبود منابع ضروری برای انجام کارشان مواجه هستند، سازماندهی مجدد بطور متناوب انجام پذیرد، سازمان برای پیش بینی یا سازگاری خوب در جهت تغییر ناتوان است (همان منبع:60).
2-2-5- تعاریف ارتباطات بین سازمانی
از واژه همکاری و همکاری بین سازمانی تعاریف و تعابیر مختلف و متفاوتی شده است که همگی آنها بر همکاری و همراهی دو یا چند سازمان در تدوین برنامهها و یا سازماندهی آنها به منظور دسترسی به اهداف و مقاصد مشترک فیمابین تأکید کرده اند. ذیلاً به چند مورد آنها بصورت بسیار مختصر اشاره میشود.
همکاری فرآیندی است که از طریق آن افراد جوانب مختلف مسأله را میبینند و میتوانند به صورتی سازنده و خلاق نسبت به حل آن در قالب یک موضوع کلی و نه تک بعدی و جزءنگرانه اقدام کنند (گرای،1989: 5). منافع متقابل، وابستگی دوطرفه، تعامل، اقدام هماهنگ و مشترک، همگی ازخصوصیات همکاری هستند. در شرایط ایدهآل و آرمانی، همکاری شامل وجود چشم انداز مشترک، ساختار مرتبط، مشارکت درکار، تأمین منابع، پاداشها و غیره است. در یک همکاری بین سازمانی، گروهی از سازمانهای مستقل وجود دارند که ضمن حفظ استقلال خود، نسبت به انجام کاری مشترک با هم متعهد شده، و در راستای دسترسی به هدف یا اهدافی مشترک با هم فعالیت میکنند (ابرامسون و روزنتال،1995: 1479).
دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


تلاشهای همکاری بین سازمانی، صرفنظر از اینکه نام کنسرسیوم، ائتلاف، اتحادیه، شبکه، فدراسیون و غیره داشته باشند، همگی دارای ساختاری تعاملی بوده که بر همکاری و مشارکت بین سازمانها در جهت دستیابی به هدف یا اهداف مشترک توجه دارند (بیلی و کنی،1995: 22).
مشارکت و هماهنگی دو نوع رابطه را میرسانند بدین شکل که شرکاء منابعشان را روی هم میریزند تا هم از منافع متقابل و مشترک استفاده کنند و هم به اهداف اشتراکی خود نائل شوند (رابین، 1992: 3).
همکاریهای بین سازمانی، به معنی استفاده از منابع و ساختارهای اداری بیش از یک سازمان تعریف شده است (بوریس و جمیسون،1989: 234).
همکاریهای بین سازمانی در حقیقت ساختارهای سازمانی پیشرفتهای هستند که میتوانند باعث بهبود کارایی، انعطاف پذیری و نوآوری شوند، زیرا رشد سریع دانش و تکنولوژی، موارد مذکور را طلب میکند)ویک، 1976: 2).
همکاریهای بین سازمانی در حقیقت طراحی نوع سازمان جدید شبیه به سازمانهای بدون مرز هستند که در آن هسته متمرکز کوچکی از سازمانها و یا افراد با تخصصهای خاص، کارهای آن را انجام میدهند. آنها هسته های عملیاتی موقتی هستند که هر عضوی میتواند براحتی با دیگر اعضاء ارتباط برقرار کند، قوانین و مقررات جاری کمی دارد، گروه بعنوان یک راهنمای عمل کار میکند، سلسله مراتب کمتری وجود دارد، و روابط بین اعضاء بوسیله هدفهای مشترک کنترل میشوند (بویت، 1995: 14).
2-3- فناوری اطلاعات و ارتباطات
در یک رویکرد ابزاری به هر آنچه که موجب جمعآوری، گردش، پردازش و تبادل اطلاعات و پیامها بدون محدودیتهای مکانی و زمانی میشود، فناوری اطلاعات گفته میشود. مروری بر ادبیات فناوری اطلاعات نشان میدهد، فناوری اطلاعات با دو رویکرد مورد توجه قرار گرفته است. در یک رویکرد ابزاری، فناوری اطلاعات عبارت است از گردآوری، سازماندهی، ذخیره و نشر اطلاعات اعم از صوت، تصویر، متن یا عدد که با استفاده از ابزار رایانهای و مخابراتی صورت پذیرد، با یک رویکرد راهبردی، فناوری اطلاعات یک استراتژی، اندیشه، فکر و ابزار در حوزه انسانها همراه با نوآوری است. امروزه فناوری اطلاعات با فرصتها، امکانات و بستری که ایجاد کرده به یک موضوع راهبردی تبدیل شده است. براساس این رویکرد فناوری اطلاعات راهبرد جدیدی است برای دسترسی متفاوت به آنچه آرمان یک سازمان تعریف میکند. عدهایی فناوری اطلاعات را یک فکر و اندیشه برای انجام بهینه و موثر کارها میدانند. تفکر، ترکیب ابزارها (سخت افزار و نرم افزار) برای برقراری و توسعه ارتباطات و اجرای بهینه اهداف و عملیات است (زرگر،1382: 16).
در تعریف فناوری اطلاعات و ارتباطات، میتوان فناوری را گردآوری، سازماندهی، ذخیره و نشر اطلاعات، اعم از صوت، تصویر، متن یا عدد دانست که با استفاده از ابزار رایانه ای و مخابرات انجام گیرد (اوون،2000به نقل از مددی و همکاران،1393: 129). از دیدگاهی دیگر، واژهی فناوری اطلاعات و ارتباطات، بر فناوری مبتنی بر رایانه و اینترنت برای خدمات رسانی اطلاعاتی و ارتباطاتی به گروه بزرگی از کاربران اشاره دارد (اکاسینیا و ویکتور،2003 به نقل از مددی و همکاران،1393: 129).
طی دو دهه گذشته، رشد فناوریهای جدید در زمینهی ارتباطات و اطلاعات عامل مهمی در ادغام بازارها و فرایند جهانی شدن بوده است. پیشرفت فناوریهای اطلاعاتی موجب کاهش هزینهها، افزایش بهره وری و… شده است. اساساً فناوریهای اطلاعاتی با برخورداری از توان بالای پردازش اطلاعات و قدرت برقراری ارتباطات راه دور توانستهاند به سرعت فضای جامعه را به سویی سوق دهند که کارهای تخصصی و حرفهای به شکلی مناسب با تکیه بر آنها به انجام برسد. فناوریهای اطلاعاتی با استفاده از توان بالقوه و بالای رایانهها به تأثیرگذاری در جوامع نوین پرداختهاند. از همین رو تلاش گستردهای برای ارتقای کیفیت و کمیت بهرهگیری از این فناوریها انجام شده که میتوان با مدیریت بهتر روشها، فنون و ابزارهای فناورانه به بهبود وضعیت کاربرد آن ها یاری رساند. دلایل ضرورت مدیریت فناوری عبارتند از: غیرقابل تحمل بودن خطا، هزینهها، بهبود و توسعهی نامحدود و آمادگی برای تغییر. با مدیریت و برنامهریزی بهینهی فناوری های اطلاعات میتوان امیدوار بود که توان بالقوه و ظرفیتهای سازمانی، به شیوه بهتری استفاده شوند و اشتباههای مرسوم کمتر و بهره وری مناسب در سازمان تثبیت شود. از این رو توجه به برنامهی مدون و کاربردی فناوری اطلاعات میتواند فواید مثبتی در به کارگیری ابزارهای فناورانه در پی داشته باشد (درودی،1389: 20).
امروزه اهمیت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای افزایش سرعت و دقت فعالیتهای مختلف اجتماعی و اقتصادی و در نتیجه، بالا بردن بهره وری آنها به روشنی مشخص شده است، به ویژه سازمانهایی که بخش های مختلف آن در مناطق جغرافیایی پراکنده و دور از یکدیگر قرار گرفتهاند یا مؤسسههایی که موظف به انجام کارهای متنوع و متعدد هستند، بسیاری از مشکلات خود را به کمک این فناوری رفع میکنند. تجارب گوناگون سازمانهای مختلف در سطح دنیا نشان میدهد که فناوری اطلاعات، به راحتی چارهساز]]>